Våra största och viktigaste 9 frågor

 

Återbäring till regionerna

Handlar om en återbäring av skatter till regionerna eftersom stora delar av landet försörjer andra delar utan att få något tillbaka. Exempelvis vattenkraft från våra älvar eller mineraler som tas ur våra gruvor. Taxeringsvärdet på vattenkraftsanläggningar är i dag 200 miljarder fastighetsskatten på dessa är 2,8% vilket gör att 5,5 miljarder som borde stanna i regionerna och inte som nu gå direkt i statens kassa. Inkomst av jord och skogsbruksfastigheter som ägs av utbor skall beskattas i kommunen där fastigheten är belägen. Vi vill även ha en skatt på mineraler som tas upp ur jorden. Orsaken är att det är kommunerna som får stå för kostnaderna för återställande vid exempelvis konkurser ( se Pajala och konkursen med Nothland) andra länder tar ut olika skatter på mineraler och malm, ända upp till 30%.

Handlar även om differentierade arbetsgivaravgifter för att gynna bildandet av företag i hela landet. Alltså olika storlek på dessa arbetsgivaravgifter, där vi ser avgifterna som en gunga. I överhettade områden är avgifterna höga och i ”kalla” områden låga. I den bästa av världar är gungan vågrät. Med andra ord kostar detta inte staten något eftersom då ”gungan rör sig neråt på ett ställe går den upp i ett annat.

 

Ökad självförsörjningsgrad

Den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel måste höjas kraftigt på lokal, regional och nationell nivå.

Genom minskad moms på ”kortresta varor ”, medveten upphandling och kommunala strategier för att öka svenska varor och svensk produktionsförädling. Vi ska med andra ord inte skicka varor åt olika håll och över gränser för färdigställande av produkten. Därav vill vi minska momsen på dessa varor då de i grunden är dyrare att framställa eftersom den svenska maten /i sin framställning har stora krav på hur vi behandlar djur och inte tillåter ”djurfabriker” eller tillsättning av antibiotika i fodren till djuren för att minska deras sjukdomar. Vi vill ha friska djur i grunden , därav våra höga krav som givetvis även innebär en högre kostnad för bonden.

LPO vill se en kraftig ökning av betesdjur i hela landet och fler lokala småskaliga slakterier för att undvika långa transporter. LPO vill underlätta för att starta lokala förädlingsföretag inom chark, ystning, bröd, bär, grönsaker och fisk genom att förenkla regelverken, slopa tillsynsavgifter och skattebefria småföretag upp till 150 000 kr.

För att klara en ökning av antalet betesdjur i hela landet måste vi ha en lokal rovdjursförvaltning eftersom rovdjurens utbredning ser olika ut i olika delar av landet. Vi förespråkar även ingen frilevande varg av detta skäl.

När det sedan kommer till upphandling menar vi att kommuner och offentliga inrättningar måste vara förebilder. Det ska vara självklart att svensk mat serveras våra barn och gamla på förskolor skolor och äldreboenden. Optimalt vore även om våra restauranger kunde presentera var varorna kommer ifrån på sina menyer.

 

 Närservice till alla

Handlar om bevarad närservice rörande förskolor, skolor, äldreboenden, vårdcentraler, och specialistvård

Vi bör införa maxavstånd till förskolor och vårdcentraler. Vi bör ha närhet till polis arbetsförmedling, försäkringskassa, banker etc. På mindre orter får man kanske slå samman dessa serviceinrättningar för att bibehålla dem

Vi vill skrota landstinget och fördela landstingets arbetsuppgifter på stat och kommun för att få mindre dubbelutredande både arbetsuppgifter som länsstyrelse, kommun och regionförbund gör. Vi vill ha snabbare och effektivare vård men även inom rimligt avstånd för den enskilda människan , med undantag för specialistvården som ska bli knivskarp.

För oss är det viktigt att deltidsbrandkårerna är kvar i större utsträckning så att räddningstjänsten inte centraliseras och det endast blir en frivillig organisation kvar ute i byar och mindre städer.

 Lag och ordning, trygghet och säkerhet.

Vi vill även se en ökad närvaro av polis både för att dom ska kunna klara upp brott i högre utsträckning, men även komma när människor larmar inom en rimlig tid Detta för att öka tryggheten. Det ska inte ta två timmar Vi vill även se en fler övervakningskameror som kan hjälpa polisen att klara upp brott

Landsbygdspartiet oberoende vill införa ett maskeringsförbud i det offentliga rummet. Detta ger polismyndigheten möjlighet att omhänderta huliganer, ligister och andra som är ute för att ställa till oreda i skydd av maskering redan innan de begått brott. Vistas man i det offentliga rummet är det rimligt att man ska kunna kännas igen av bevakningskameror och presumtiva vittnen. Förbudet ska medge ett direkt frihetsberövande.”

Det en fördel att överlåta vissa arbetsuppgifter inom polisen till andra yrkeskategorier, Handlar om möjlighet att överlåta vissa delar av polisens arbete till andra yrkeskategorier ex trafikövervakning, transporttjänster, idrottsevenemang samt även visst förebyggande arbete i skolor.

Den organiserade brottsligheten som idag utbreder sig är ett hot mot vår demokrati, den hotar själva grundbulten i vårt samhälle. Handlar om möjlighet att känna sig trygg som vittne i brottmål där det idag inte är tillräckliga åtgärder som skyddar vittnen. Man bör utreda möjlighet till läkarundersökningar för att kunna konstatera hedersrelaterade brott (omskärelser) man bör utreda möjlighet till anonyma vittnen vid gängkriminalitet. Handlar också om att ge tydliga signaler till dem som åker och krigar i andra länder genom kraftiga straff/ utvisningar

Den som begår brott ska ställas till svars för sina handlingar. Påföljder ska vara rättsäkra, avskräckande, förutsägbara och ge brottsoffret upprättelse. Att utreda möjligheterna för Sverige att kriminalisera deltagande i eller stöd till kriminella nätverk är också en viktig del

 

 EU

Det finns många skäl att lämna EU. Avlövningen av de nationella parlamenten fortskrider i oförminskad takt. Ett starkt argument för att lämna EU utöver demokratifrågan är dess byråkratiska jordbruks och landsbygdspolitik. Sveriges självförsörjningsgrad har i stort sett halverats sedan EU-inträdet. För att vända den negativa för svensk livsmedelsproduktion och landsbygd krävs att vi på nationell nivå är bemyndiga att ta de beslut som är nödvändiga.

LPo anser att ett alternativ till EU är ett stärkt nordiskt samarbete. Då inte i form av en union utan ett statsförbund som innebär ett samarbete mellan fria och suveräna stater inom de områden man kommer överens om.

Att fortsätta samarbeta med EU och andra länder är en självklarhet

 

 

 Skola, utbildning integration

Vi vill ha flexibel skolstart 2 gånger/år i stället för som idag 1 gång. Vi ser flera fördelar för elever med detta både för de barn som vill börja tidigare som de som vill avvakta med sin skolstart utan att behöva vänta ett helt år Även för de elever i högre årskullar som på grund av hög frånvaro behöver gå om delar av skolåret finns fördelar.

Vi ser även fördelar med detta system för förskolans köer och för studenters möjlighet att få bostäder efter gymnasieskolan

Vi vill ha bättre kompetens i våra skolor, därför vill vi att staten tar över detta ansvar för kompetens utveckling så nivåerna ute i kommunerna blir jämnare. Det är även viktigt med utbildade lärare

Vi ser med fördel omvänd skolskjuts för våra elever. Stad och land ska gå hand i hand, vi ska inte bara flytta skolor till staden.

Betydligt bättre integration för nya svenskar. Tidiga kurser om hur Sverige fungerar på det egna språket, vad som förväntas och rättigheter. Svenska kulturen kvinnans ställning i Sverige, jämställdhet, förbud mot aga och andra lagar och förpliktelser som gäller i Sverige är viktigt att man som nyanländ får information om.

Vikten av att komma ut på arbetsmarknaden kan inte nog betonas samt att lära sig det svenska språket. Vi måste skapa valideringssystem som fungerar betydligt bättre, göra inventering av vilka resurser som finns hos de som kommer till Sverige. Vi behöver ha lärlingssystem som fungerar för både ungdomar, för omskolning, validering och för invandrare. Vi vill även öka mängden naturbruksgymnasier för att öppna upp för fler utbildade inom lantbruk och livsmedelsproduktion i syfte att höja självförsörjningsgraden av baslivsmedel i landet

 

Vinster i skola och välfärd.

LPo ser positivt på friskolor. Vi tror och vet att de bidrar till en ökad kvalitet och mångfald. De sporrar även de kommunala skolorna att bli bättre. Små kooperativ som bedriver verksamhet inom skola och välfärden är mycket välkomna, däremot ser vi nödvändigheten av att begränsa vinsterna för de stora AB som jagar vinster och de riskkapitalister som ser möjlighet till snabba klipp

Friskolor ska även vara fria från religiös påverkan

 

Migrationsfrågor.

LPo anser att alla länder inom EU måste bära flyktingmottagandet mer solidariskt. Detta skall göras genom att anpassa regler och bidragssystem så att de mera överensstämmer med övriga EU-länder. Balanserad migration är i grunden positivt. Vi vill se en migrationspolitik med bred förankring bland medborgarna.

 

Samarbete med andra partier.

LPo kommer på riksplanet inte att inleda något organiserat samarbete med något parti, men kan stödja alla förslag som är i linje med LPo-s värderingar oavsett från vilket parti förslaget kommer

Pia-Maria Johansson
Tel: 0768-230876