Företagande och service

Landsbygdspartiet ska vara ett parti för landsbygdens människor.  Vi ska representera alla som vill ha en fungerande landsbygd. Eftersom vi anser att inget av de etablerade partierna stödjer landsbygden och landsbygdens människor, tycker vi att ett parti som vill arbeta för omfattande och långtgående förändringar behövs. Landsbygdspartiet är beredda att arbeta för att sådana förändringar sker.

För att landsbygden ska överleva måste förändringar ske på flera områden. Två av dessa områden är möjligheterna att driva företag runt om i landet och en utökad samhällsservice för landsbygdens människor Att motivera människor att vilja driva företag är en nödvändighet för landsbygden. Därför måste en företagarpolitik formas, som inte utgör hinder för eller försvårar företagande på mindre orter.

Vi vill åstadkomma de förändringar som behövs för att människor, såväl yngre som äldre, ska kunna leva och verka på landsbygden. Då krävs tillgång till en utökad och fungerande samhällsservice. Denna självklara rätt har gradvis fråntagits landsbygdens medborgare och skyndat på utvecklingen mot en avfolkad och öde landsbygd.

Nedläggning av skolor och postservice, försämrade kommunikationer och höjda punktskatter för bilismen, är exempel på förändringar som slagit hårt mot landsbygdens människor Varför ska människor på landsbygden straffas genom stelbenta centrala politiska beslut, som gör det svårare och  dyrare att leva kvar på sin hemort? Ska inte alla landets medborgare ha samma rätt att kunna tillgodogöra sig av samhällets resurser?

Landsbygdspartiet ska arbeta för en rättvisare fördelning av resurserna mellan storstad och landsbygd Vi anser att vinsterna av landsbygdens naturtillgångar, som skog, mineraler och elkraft, ska beskattas där de finns.

Landsbygdspartiet anser att väl fungerande kommunikationer och transportsystem är en rättighet för alla medborgare i landet och en förutsättning för att människor och företag ska kunna bedriva verksamhet på landsbygden. Och detta till kostnader som är rättvisa gentemot kostnaderna i tätbefolkade delar av landet

Landsbygdspartiet anser också att det faktum att människor i ungdomen går i hemkommunens skola, tillbringar den förvärvsarbetande delen av livet i storstaden och flyttar tillbaka till hemorten som pensionärer, ger en för landsbygdskommunerna orättvis fördelning av inkomster och kostnader. Storstaden tar vinsten och landsbygdskommunen får kostnaderna. Detta måste enligt Landsbygdspartiet ses över.

Tillbaka