Framtidstro och utveckling

En viktig del i att återskapa en livskraftig svensk landsbygd är att landsbygdens människor får tillbaka rätten att i demokratisk ordning kunna påverka de politiska besluten som styr utvecklingen i deras närområde. Så är inte fallet idag, där besluten i för människor avgörande frågor tas av centralmakten i Stockholm, långt från berörda människor, och där de tagna besluten verkställs av länsstyrelser och statliga myndigheter. Detta har skapat ett utanförskap och en känsla av maktlöshet som är förödande för landsbygdens överlevnad och utveckling.

Trenden måste vändas så att deltagande och framåtsträvande åter blir meningsfullt för landsbygdens människor. Den försvagning av den demokratiska möjligheten att påverka sin egen livssituation som skett, har kvävt den kreativitet och framåtanda som alltid funnits på landsbygden. Den vilja till engagemang och deltagande i skilda verksamheter som var en del i landsbygdens välmående, har gradvis strypts genom centralt beslutade förändringar som genomförts, utan hänsyn till och förståelse för de försämrade livsvillkor som de inneburit för landsbygdens människor.

Landsbygdspartiet ska arbeta för återinförandet av ett styrelseskick som ger alla människor, oavsett var de lever och verkar, rätt att kunna påverka utvecklingen inom områden som berör deras livskvalitet och rätt att kunna förverkliga egna livsmål För att skapa de förutsättningar som krävs för att uppnå en positiv  utveckling inom alla väsentliga områden av betydelse för ett  tillvaratagande av landsbygdens möjligheter, måste resurserna fördelas  på ett rättvisare sätt mellan stad och landsbygd.

Landsbygdspartiet hävdar att en levande landsbygd,  där möjligheterna tas till vara och där människor känner framtidstro, är  en stor tillgång för landet som måste utvecklas.

Tillbaka