Motion om återsökning av vägsamfällighets avgift för permanent boende

Sveriges vägnät består av cirka 9 850 mil statliga vägar, 4 100 mil kommunala gator och vägar och cirka 43 000 mil enskilda vägar. En stor andel av de enskilda vägarna är skogsbilvägar som i många fall inte är öppna för allmän motorfordonstrafik. Cirka 7 700 mil enskilda vägar får statsbidrag.
Sammanlagt är det cirka 23 000 väghållare som ansvarar för de enskilda vägarna. Det är väghållaren som har det juridiska ansvaret för en enskild väg. Ibland är en eller flera markägare väghållare. Ibland fungerar organisationer som väghållare, exempelvis vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.

I Nora utgår bidrag till vägsamfällighet och vägförening som är bildade enligt Lagen om enskilda vägar samt gemensamhetsanläggningar med belopp som täcker 10% av det för statligt bidrag framräknade kostnaden för vägar med statsbidrag
För att kommunalt underhållsbidrag ska utgå till väghållare av enskild väg fordras:

  • att vägen hålls i sådant skick att statligt bidrag utgår till väghållaren
  • att vägen ska hållas öppen även för andra än de i vägsamfälligheten, vägföreningen eller
  • medlemmar som ingår i gemensamhetsföreningen
  • att underhållskostnaden kan styrkas med verifikationer om kommunen så önskar.

Resterande del bekostas av markägare. Som kommuninvånare betalar vi alla skatt. Trots att skatten ska tillgodose människors behov på ett likartat sätt enligt kommunallagen innebär livet på landet eller i ytterbyarna ökade kostnader bla kostnaden till vägsamfälligheten vilken kraftigt kan variera.

Som markägare betalar du en avgift beroende på markinnehav till vägsamfälligheten. Detta oavsett om du är permanent boende och skattebetalare i kommunen, sommargäst skattebetalare i annan kommun eller enbart ex markägare.

Tillträde till dessa vägar har dock samtliga kommunala invånare och turister vilka därmed bidrar till slitage.

Landsbygdspartiet oberoende föreslår nu att frågan om återbetalning av vägsamfällighetsavgift för permanent boende på landet vilka uppfyller kraven för kommunalt bidrag utreds.

Dessa invånare betalar precis som stadens invånare skatt i kommunen, vi tror även att denna investering kan vara en del i att få fler invånare att ta steget och bli landsbygdsbo.

Landsbygdspartiet oberoende

Pia-Maria Johansson