Landsbygdspartiet oberoende (LPo) skulle vilja lämna följande synpunkter kring förslaget rörande ombyggnation av torget Nora.

Oavsett om ombyggnation sker enligt plan eller om den skjuts på vill vi i Landsbygdspartiet lämna följande synpunkter inför ombyggnation.

I nuvarande alternativ är gatan 2,7 m bred. Troligt är att man tänker sig den enkelriktad, det är oklart i vilken riktning man tänker sig att trafiken ska gå, eller är gatan tänkt som promenadstråk? Om så är fallet vill vi hänvisa till den byggordning som gjordes 2010 och som ger direktiv om att Nora ska bibehålla sitt ursprung
Rutnätsplanen från 1644 med torget och dess medeltida kyrkplats som central punkt utgör den grundläggande strukturen. Stadskärnas roll som handels­, service och administrativt centrum skall vidmakthållas. Den blandning av olika funktioner och verksamheter som kännetecknar stadskärnan skall behållas och utvecklas. Alla förändringar skall föregås av omsorgsfull och kvalificerad projektering så att kulturvärdena beaktas. Detta gäller såväl miljöer som enskilda byggnader och såväl exteriört som interiört.

Vidare står gällande ”förhållningssätt till bevarade rester och strukturer från tiden före branden 1731”

” Bevarade gatunät, kvarter och tomtindelningar som kan härledas till stadsplanerna från 1644 och 1679 skall behållas”

Kungsgatan kan härledas hit och ska därmed bevaras. Den är också räddningsgata under Noradagarna och Noramarken. Den bör vara ca 4 m fri bredd för utryckningsfordon.

Med nuvarande förslag, då det förutsätts att byggordningen kommer att följas blir torget blir trångt för biltrafik. Husbilar som kommer upp på torget ska antingen tätt passera uteservering alternativt hotellet och gatan ner mot Skojarbacken.

Vi har även förstått att turistbussar är tänkta att hänvisas till gatan förbi hotellet ner mot Skojarbacken, inte heller det tycker vi är en bra ide. Om man gör så måste hela Rådstugugatan från hotell till tivoliplan få parkeringsförbud. Vilket innebär att vi förlorar ca 50-60 p-platser. Detta i en stad som redan har ont om p-platser sommartid. Dessutom tvingas de boende på Rådstugugatan leta p-platser runt om i staden.

Redan idag har vi för lite parkering sommartid på torget, liggande förslag innebär med andra ord ytterligare färre parkeringar. Vi önskar dessutom att en trafikmätning görs under en period juni-augusti för att en uppfattning ska får hur många bilar som rör sig runt torget.

Att flytta elen till östra delen är en fördyring och försämring. Dessutom obegriplig.

Det ”torg” för torghandel som skapats med moderna stenblock bryter mot gällande byggordning. Dessutom undrar vi varför man ska flytta platsen för torghandel? Den stora promenadyta som i förslaget är längs Kungsgatan kommer inte att utnyttjas rationellt då det inte finns någon dragkraft i den delen av torget förutom restaurangerna. Det vore bättre att utnyttja torgmark till parkeringar, se förslag. Även restaurangernas kunder kommer oftast i bil. Att använda den ytan till torghandel känns inte som någon bra lösning.

I dag är torghandeln förlagd till det nordvästra hörnet av torget. Kunderna parkerar på torget och passerar torghandeln på väg till och från stadens butiker. Antalet torghandlare är inte fler än att den ytan räcker till. Dessutom finns tillräckligt med ström på den platsen.

Dessutom är träd och lyktor fel inritade i förhållanden till hur det ser ut i dag. I vår skiss är de korrekt inritade.

Vårt förslag är i stället att återställa torget som det såg ut före ombyggnationen i början på 50 talet. Det vill säga utöka torget mot öster och belägg det med kullersten. Flytta nuvarande träd (eller plantera nya) så att de som före ombyggnationen ramar in torget. (se foto) Det gör att ytterligare parkeringsplatser skapas.

Kungsgatan bör göras ca 9m bred (inkl plats för uteservering)för att få plats just med uteserveringar sommartid
och dubbelriktad trafik. Vintertid kan då Kungsgatan ha parkering på ena sidan när uteserveringarna är nedmonterad. Turistbussarna kan parkera utanför Stadshotellet och nedanför Kyrkvallen. De kan då lätt ta sig runt torget vid avfärd både sommar som vinter. Med många bussar parkerade runt torget stärks uppfattningen att det är mycket turister i stan. Det ger en positiv bild.
Detta vore bättre än det förslag som finns att ta ner alla turistbussar till Skojarbacken via Rådstugugatan efter avsläpp utanför hotellet.

Samtlig belysning bör vara i form av svarta lyktor som finns runt torget idag. Gäller även papperskorgar. Bänkar bör anpassas och vara svarta, gröna alternativt rödbruna gjorda i trä.
Den uteservering som är ritad tycker vi är ett bra initiativ med den upphöjning som är inkluderad.

Gatan bör beläggas med små gatstenar i solfjädersmönster enligt byggordning.
De parkeringsplatser som anpassats utanför Nora diversehandel tycker vi är bra.

Skapa en yta för torghandel där den finns idag samt där den funnits förr, se bild. Låt eluttaget stå kvar där det finns idag. Gör däremot eluttagen i stenfundament som går att öppna med en lucka i trä. Placera en lämplig staty ovanpå stenfundamentet så får de både en praktisk och estetisk lösning.

Den öppna ytan runt fontänen är i dag belagd med skiffer, låt den beläggningen vara kvar och ”rama in” . Fortsätt sedan åt öster med samma beläggning som är åt väster intill skiffer det vill säga gatsten och fyrkantiga plattor. Gör trottoar på östra sidan likadan som trottoaren är på västra.
Den gamla telefonkiosken föreslår vi placeras i nordöstra delen i höjd med fontänen. För vidare beskrivning se skiss och gamla bilder

Med vänliga hälsningar Landsbygdspartiet oberoende/
Pia-Maria Johansson
ordförande LPo

 

Torget m kullersten-1    Torget med bussar-1

Nora torg-1