Vi anser att landsbygden har rätt till samma service och samhällsfunktioner som övriga kommunen. Vi menar att det är fel att hela tiden prioritera centralorten.

Partiets föddes ur de orättvisor, som vi idag ser i förhållandet mellan stad och landsbygd.

Vi tvingas idag resa allt längre för att komma i kontakt med vård, bank, postservice eller andra medborgerliga rättigheter samtidigt som infrastrukturen allt mer försämras när buss och tågförbindelser tas bort och landsbygden isoleras allt mer. Vi ställer oss på riksnivå frågan varför tågstationer läggs ner när tågen fortfarande går, man anser tydligen att det är viktigare att tåget kommer fram snabbt än att alla får åka med. Allt detta innebär att barnfamiljer och äldre många gånger tvingas in mot centralorten mot sin vilja.

I ett modernt samhälle är kommunikationsteknik av avgörande betydelse och kunde varit ett sätt att få fler människor att bo kvar på landsbygden. Dock är ofta underlaget för dåligt för att företagen som tillhandahåller dessa tjänster ska kunna satsa på utbyggnad, Staten måste stå som garant för att alla ska kunna delta i IT-samhället.

Underhållet av våra vägar är en annan viktig del av vår infrastruktur som på många håll i landet fungerar mycket dåligt. Vi ser idag hur miljardbelopp spenderas på utbyggnader av vägnät i storstäderna medan landsbygden kryssar mellan hålen på ett vägnät vars bärighet ofta är så dåligt att det inte klarar nödvändiga, tunga transporter .

Bilen är ett transportmedel som har inneburit ökad rörlighet och frihet för många. Bilen kommer att finnas kvar och tjäna människor i deras vardag under överskådlig tid. Bilismens problem behöver lösas. Drivmedelsbeskattningen anser vi skall differentieras och baseras på avståndet till tätortens kollektivtrafik.

 

LPo kan sägas driva frågor på kommunal och riksnivå som bevakar och företräder landsbygden och de små orternas intressen i förhållande till storstäder och centraliseringskrafter.

 

LPo säger vidare nej till det 5:e jobbskatteavdraget och vill använda den satsningen för att sänka pensionärernas skatt.