Service och infrastruktur på landsbygden innebär att vi definierar en lägsta nivå för landsbygden och vi tänker särskilt på er som har långt till barnomsorg, eller får vänta länge på hemtjänst vid larm. 

Gemensamt finansierad välfärd är en viktig del av vår sentida historia, och grunden för det moderna samhället. Därför är kvalitén och effektiviteten så viktig. Landsbygdspartiet vill att överskott i välfärdsorganisationerna skall återinvesteras i mycket större utsträckning idag. Alla ska även kunna lita på kvaliteten och tryggheten i omsorgen, oavsett vem som utför den. Därför vill vi i Nora att de anhöriga ska känna sig sedda och deras önskemål tillmötesgås så långt som det är möjligt. Det ska finnas äldreomsorg med olika inriktningar. Frivilliga insatser i äldreomsorgen ska uppmuntras vilket skapar gemenskap och öppenhet. Vi bejakar teknikutveckling som tryggar enskilda men inte utveckling som minskar den mänskliga kontakten. Normal responstid vid larm ska inte vara längre än 15 min. Om så är fallet erhålls avgiftsbefrielse från larmkostnad. Nora ska snarast införa digitala larm inom hemtjänsten samt säkerställa täckning.

En byskola har en avgörande roll för glesbygdens samhällen, inte sällan hänger nedläggningen av byskolor och nedläggning av annan service ihop, med avfolkning som följd. Därför vill vi i LPo Nora att förskolor och skolor ska finnas kvar på landsbygden. En mångfald av barnomsorgsformer ska tillåtas i kommunen för att möjliggöra flexibla lösningar. Barn utanför tätorten har rätt till närhet till förskola.  Det ska inte kosta väldigt mycket mer att bo utanför centralorten i en kommun för att åka till förskolan jämfört med barn i staden då ska avgiftsbefrielse erbjudas.

Omvänd skolskjuts kan göra det enklare för kommunen att optimera utnyttjandet av kommunens skolresurser. Mindre klasser upp till åk 5 gynnar inlärning och är något vi vill arbeta för. Alla barn ska bli sedda i barnomsorg och skola. Så snart någon visar tecken på att halka efter, eller på att ha behov av särskilt stöd, så skall resurser sättas in. Vi vill också se ett medvetet förebyggande arbete mot alkohol och narkotika.

Landsbygdspartiet oberoende anser att narkotikapolitik ska baseras på nolltolerans och fokusera på prevention, behandling och kontroll för att minska tillgång och efterfrågan av illegala droger.