Valmanifest Landsbygdspartiet oberoende

 

Vi i Landsbygdspartiet kämpar för en levande och välmående landsbygd. Partiets föddes ur de orättvisor, som vi idag ser i förhållandet mellan stad och landsbygd. Omkostnader för transporter är en ofta förekommande anledning till att drömmen om ett liv på landsbygden måste ges upp. Företagens konkurrenskraft utarmas av en orimlig kostnad för transporter. Drivmedelsbeskattningen anser vi skall differentieras och baseras på avståndet till tätortens kollektivtrafik. LPo driver därmed frågor på kommunal och riksnivå som bevakar och företräder landsbygden och de små orternas intressen i förhållande till storstäder och centraliseringskrafter. LPo säger vidare nej till det 5:e jobbskatteavdraget och vill använda den satsningen för att sänka pensionärernas skatt.

 

Kraftigt ökad självförsörjningsgrad för baslivsmedel.

Sveriges självförsörjningsgrad är knappt 40%, samtidigt som Sveriges bönder producerar produkter i världsklass. Det är orimligt att barn i skolan och våra äldre skall tvingas äta mat som rest över halva jordklotet, när samma produkter framställs inom några mils radie. Vi i LPo anser att vi i första hand bör utnyttja våra inhemska förutsättningar för livsmedel och råvaruproduktion och därmed kraftigt höja självförsörjningsgraden. Kommunerna ska gå i spetsen för denna utveckling.  LPo säger även nej till användning av GMO produkter i Sverige och import av sådana, dels av säkerhetsskäl, men även för att inte slå ut den GMO- fria inhemska produktionen.

 

Tillsynsavgifter

Offentliga organs kontroll- och tillsynsavgifter som påläggs mindre näringsidkare som “sköter sig” ska tas bort. Anmärkning ska alltid föregås av en “varning” innan avgifter tas ut.

 

Kommunal beskattning av naturresurser och industrifastigheter.

Det är på landsbygden som förutsättningarna för vår välfärd skapas när naturresurser utvinns. Dock kommer endast en marginell bit av kakan tillbaka till landsbygden. Vi tvingas däremot leva med de miljöingrepp som kraftverksbygge, gruvdrift, vindkraft och annan tung industri medför. Vi kräver därför en omfördelning av den statliga skatten på naturresurser och fastigheter så att mera pengar går till kommunerna eller regionen. Vi kräver även att vindkraftverkens närhet till bebyggelse inte får understiga 10ggr verkets höjd.

 

Lokal och rättvis service med närdemokrati.

Landsbygden har rätt till samma service och samhällsfunktioner som övriga delar av samhället. Många samhällsfunktioner centraliseras eller privatiseras idag, vilket innebär döden för landsbygden när verksamheten läggs ner. Vi vill behålla vård, skola och omsorg på landsbygd och i småsamhällen. Vi vill även minska den allt större administrationen inom sjukvården och öka patientkontakten.

 

EU-medlemskapet

EU- medlemskapet innebär att beslut, som rör oss, tas av människor långt från verkligheten. LPo vill omförhandla förutsättningarna för EU medlemskapet. Omförhandlingen skall följas av en folkomröstning angående vårt medlemskap om inte dessa förhandlingar når önskat resultat.

 

Ansvarsfull rovdjurspolitik.

Det totala rovdjurstrycket är en belastning för stora delar av landsbygden idag och människors oro skall tas på allvar. Vi kräver lokal förvaltning av samtliga stora rovdjur. LPo säger nej till frilevande varg men vi kan acceptera att de finns i hägn, ifall lokalbefolkning och markägare godkänner detsamma. Det är inte vargen i sig vi vänder oss mot. Det är de skadeverkningar som blir på tamdjur, renskötsel och viltvård.

 

Narkotikapolitik.

Landsbygdspartiet oberoende anser att narkotikapolitik ska baseras på nolltolerans och fokusera på prevention, behandling och kontroll för att minska tillgång och efterfrågan av illegala droger.

 

(Uppdaterat 2014-05-29)

PDF-version för utskrift