HemNyheterÅrsmöte 14/3-2014

Vi kommer att ha årsmöte i samband med träffen i Uppsala 22 mars i stället

MvH

Styrelsen

—————————————————————————-

Landsbygdspartiet Oberoende region Södermanland

Kallelse till årsmöte

 

Fredag 14/3-2014

Tid. 17.00

Plats. Kommunhuset Strängnäs

Gäst. Claes Littorin, partiordförande

Program. Regionmöte 2014

Anmälan. Senast 2014-03-10 till

Kontakta. Eva von Heideken

heideken@telia.com

070-59 44 118

Förtäring. Kaffe och smörgås

 

Ta med andra intresserade och

idéer till verksamhetsplanen

 

Alla hälsas varmt välkomna!

Styrelsen

 

 

Dagordning

a) Val av ordförande och vice ordförande att leda mötet.

b) Val av sekreterare.

c) Val av protokollsjusterare tillika rösträknare.

d) Fastställande av röstlängd.

e) Fastställande av regionmötets stadgeenliga utlysning.

f) Partistyrelsens årsredovisningar. Fastställande av resultat och balansräkningar.

g) Revisorernas berättelser.

h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

i) Beslut om antalet ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår.

j) Val av ordförande och vice ordförande. Ordföranden samt vice ordföranden väljs på ett år.

k)Val av 2-5 ordinarie ledamöter. Vid första mötet väljs halva antalet ledamöter på 1 år och övriga

2 år. Därefter väljs ledamöterna på 2 år.

l) Val av en revisor.

m) Val av valberedning, en ledamot.

n) Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år. För närvarande 100 kr till riksorganisationen.

o) Fastställande av verksamhetsplan.

p) Övriga frågor.

 

Denna kallelse i PDF-format för utskrift

 

Kommentarer inaktiverade.