Skolan

  •  Bevara och utveckla landsbygdskolorna – navet i bygden.
  •  Ökad valfrihet för eleverna i grundskolan
  •  Minska antalet nationella prov i grundskolan
  •  Lokala produkter i skolmaten
  •  Mera verksamhet och mindre administration
  •  Premiera skolutveckling – höj lärarlönerna

LPo i Uppsala kommun ska verka för att samtliga landsbygdsskolor i kommunen blir kvar och
utvecklas positivt. 
Vi i LPo anser att skolan i bygden är ett väldigt viktigt nav för en levande landsbygd. En naturlig samlingspunkt och en mycket viktig faktor när det gäller att få människor att välja landsbygdsboende. Det måste finnas ett långsiktigt beslut att landsbygdsskolorna ska finnas kvar för att ge arbetsro och framtidstro. Försvinner skolan, så är det många gånger en start på en nedåtgående spiral där bygden sakta tynar bort, därför kommer detta vara en fråga vi kommer att strida hårt för! 

Lpo tycker att nya landsbygdsskolor mycket väl kan uppföras och är inte främmande
för att detta sker i flyttbara skolmoduler, vilka idag håller hög kvalitet.
Lpo vill verka för ökade valmöjligheter för eleverna i grundskolan. Lpo anser att elever skall kunnavälja mellan ämnen som teknik, media, ekonomi, m.fl. eller ett C-språk. Vi vill även öppna upp förfler lokala kurser inom grundskolan. 

Vi vill även återgå till allmän och särskild kurs i matematik för att stärka utbildningen i ämnet.
Lpo vill definitivt minska den administrativa bördan för lärarna och är beredda att radikalt förändrade dokumentationskrav som belastar dem idag.
De nationella proven bör inom grundskolan begränsas till ämnena svenska, matematik och engelska samt krav bör ställas att dessa prov är i sin inriktning anpassade till gymnasieskolans kurser. De nationella proven i allehanda ämnen tar idag alldeles för mycket resurser i anspråk och är en arbetsbelastning inte bara för lärarna utan även för eleverna.

Kommunens system med en beställande och en utförande organisation vill vi skrota och ersätta med en skolförvaltning. Det frigör administrativa resurser och kortare beslutsvägarna till skolorna.
Skolornas ställning vill vi göra mer självständiga i förhållande till kommunens förvaltning. I en
förlängning är Lpo för ett delvis förstatligande av skolväsendet.
Lpo har noterat att lärarutbildningen har förändrats och återgått till att utbilda lågstadie-,
mellanstadie- och högstadie/gymnasielärare. Lpo tycker detta är en positiv inriktning. 

Lpo anser att lönerna bör höjas för lärare och att huvudlärare och institutionsföreståndare bör återinföras. Införande av förstelärare och liknande kraftfulla lönehöjningar för vissa av arbetsgivaren utvalda individer inte är av godo för skolsystemet och i stället kan hämma skolutveckling. Skolutveckling bör i stället premieras och understödas med resurser när förslag dyker upp. I det läget kan initiativtagande lärare premieras och få möjlighet att genomföra projektet.

 Lpo vill stärka samarbetet mellan skolan och omgivningen så att föreningar och andra organisationer kan bli en del av skolarbetet t.ex. genom lokala kurser i idrott, viltvård, odling med mera. 

Lpo vill däremot inte införa profilklasser förrän tidigast i år 7.