Partiprogram Landsbygdspartiet oberoende i Uppvidinge

Vår drivkraft

Landsbygdspartiets  starkaste drivkraft och ideologiska grund vilar på tron om en levande och välmående landsbygd där människor kan bo, leva och utvecklas under liknande förutsättningar som resten av Sverige. Vi vill att våra barn skall ha möjligheten att  växa upp på landsbygden med alla de fördelar som detta medför. Friheten att bosätta där man vill skall vara en självklarhet, detta är en rättvisefråga på samma sätt som fördelningen av infrastruktur och samhällsservice. Vårt lands välstånd kommer från goda tillgångar på naturresurser vilka hämtas på landsbygden, vår självförsörjning kommer från jord och skogsbruk i världsklass. Industrialiseringen startade på landsbygden där råvaran hämtades och många av våra mindre samhällen hade inte funnits utan denna utveckling.

Vi ser sedan ett antal år tillbaka att landsbygden har fått träda tillbaka allt mer i takt med att städerna, växer, avfolkningen ökar och de ekonomiska klyftorna mellan stad och land blir allt större. Landsbygden är en attraktiv plats att leva på för alla därför måste vi få tillstånd en utflyttning till landsbygden istället för den avfolkning vi ser idag. Respekten för individen måste stärkas i hela samhället och beslutentas närmare den de berör.

Vi avser att kämpa för alla människor som lever på landsbygden med där tillhörande små samhällen, bruksorter och byar. Kort sagt alla som är drabbade av storstadsfixeringen och inte längre vill låta sig köras över av det etablerade politiska etablissemanget.

Landsbygdspartiet oberoende kräver lokal, rättvis samhällsservice med närdemokrati. Med detta menar vi att förutsättningarna skall vara likartade för alla i vårt samhälle. Grundtryggheten försvinner närvård, skola och omsorg på landsbygden monteras ner i takt med att städerna växer. Dessa delar i samhället är avgörande för den basservice som är en förutsättning för den sociala rättvisan i Sverige.

Vi ser idag att allt fler barnverksamheter och byskolor läggs ner och barn tvingas åka buss till centralorten, orsaken sägs vara ekonomin i kommunen. Vi i Landsbygdspartiet menar att detta sakta  kväver landsbygden och vi vill att en oberoende utredning kring orsakerna till nedläggningen görs innan skolan läggs ner. Ofta kan man se ett mönster i hur en liten ort försvinner, först läggs skolan ner och där efteraffären, resten faller av sig själv när det inte finns förutsättningar att bo kvar. Skolan är avgörande för landsbygden som samlingspunkt och för den sociala utvecklingen. Om orsakerna till nedläggning är ekonomiska ifrågasätter vi i Landsbygdspartiet om kommunen skall vara huvudman för skolan.

Att alla ska ha tillgång till läkemedel när vi blir sjuka kan kännas som en självklarhet, så är det inte på landsbygden idag där vi ser att apoteken läggs ner efterhand som deras vinster minskar. Vi i Landsbygdspartiet anser att apoteken skall drivas i statlig regi utan vinstkrav då människors hälsa inte är en produkt som kan exploateras.

Vi tvingas idag resa allt längre för att komma i kontakt med vård, bank, postservice eller andra medborgerliga rättigheter samtidigt som infrastrukturen allt mer försämras när buss och tågförbindelser tas bort och landsbygden isoleras allt mer. Detta anser vi är en fråga om demokrati som har havererat grundligt då det på många håll i Sverige idag är omöjligt att bo om man inte har bil

som skall tankas. Detta innebär att barnfamiljer och äldre många gånger tvingas in mot centralorten mot sin vilja. Vi ställer oss även frågan varför tågstationer läggs ner när tågen fortfarande går, man anser tydligen att det är viktigare att tåget kommer fram snabbt än att alla får åka med…

I ett modernt samhälle är kommunikationsteknik av avgörande betydelse och kunde varit ett sätt att få fler människor att bo kvar på landsbygden. Dock är ofta underlaget för dåligt för att företagen som tillhandahåller dessa tjänster ska kunna satsa på utbyggnad, här måste staten stå som garant för att alla ska kunna delta i IT-samhället. Underhållet av våra vägar är en annan viktig del av vår infrastruktur som på många håll i landet fungerar mycket dåligt, vi ser idag hur miljardbelopp spenderas på utbyggnader av vägnät i storstäderna medan landsbygden kryssar mellan hålen på ett vägnät vars bärighet ofta är så dålig att det inte klarar att naturresurserna körs härifrån, detta påverkar hela samhället.

Vi i Landsbygdspartiet kräver en kraftigt ökad självförsörjningsgrad för baslivsmedel. Med detta menar vi att våra bönder måste kunna överleva på sitt arbete som skall drivas enligt svenska metoder och förutsättningar. Våra djurskyddslagar är bland Europas hårdaste vilket är en bra sak, dock bör resten av Europa anpassa sig till detta för att rättvisaskall råda. Jord, skog och lantbruk är några av de nav kring vilket den levande landsbygden har vuxit fram. Det är här många av jobben funnits och det är här som landets mat har producerats. Vi anser inte att det är rimligt att våra skolbarn eller äldre skall behöva äta mat som har transporterats över stora delar av jordklotet när den svenske bonden producerar samma produkt inom några mils avstånd, en produkt som i många fall håller en betydligt högre kvalitet och som vi själva har möjlighet att kontrollera. Detta innebär även en vinst för miljön när transporternaminskas radikalt.

Energifrågan är av avgörande betydelse för Sverige idag. Under flera år har vindkraftsplanerna i Uppvidinge kommun debatterats livligt i lokalpressen. Kommuninvånare har påpekat vindkraftens negativa påverkan på närboendes livsmiljö genom buller, störande ljus nattetid och, inte minst, det förfulade landskapet.  Flora, fauna, naturmiljö, allt som vi som bor på landet värnar om, påverkas kraftigt. Vindkraftsbolagen och deras branschorganisation och några lokalpolitiker har pekat på EU-mål för förnybar energi, klimateffekter – de hänvisar till att minskade utsläpp i våra grannländer motiverar en sämre livsmiljö hos oss.

Vindkraft är en av de förnybara energikällor som åtnjuter ekonomiskt stöd i form av elcertifikat. Stödsystemet infördes 2003 och ger möjlighet till stöd (elcertifikat) i 15 år. Stödsystemet skall längst gälla till 2035. Stödet finansieras genom en pålaga på varje KWh som vi elkonsumenter förbrukar. Redan idag klagar branschorganisationen på att stödet är för lågt och att ett ökat stöd skulle ge mer förnybar energi. Stödsystemet har spelat en avgörande roll för att få igång produktionen av förnybar energi. Idag, mer än 10 år efter införandet, har vi c:a 2500 vindkraftverk i Sverige. Vindkraft är därför inte längre ny teknologi som behöver stöd utan måste ses som en marknad som kan stå på egna ben. Stödet bör reserveras för t.ex. solkraft och klimatsmart utbyggnad av vattenkraft i mindre vattendrag!

Kan då boende på landsbygden och vindkraftverk samexistera utan försämrade livsvillkor? Ja, men då måste vindkraftsexploatörer, lokalpolitiker och kontrollmyndigheter lyssna uppmärksamt på invånarna i kommunen och ta hänsyn till vad de säger. Den vanligaste invändningen mot vindkraft är att ljudbilden i verkligheten är en helt annan än vad som teoretiskt beräknats. Detta beror främst på att man väljer att presentera ljudet under de mest gynnsamma förhållandena för vindkraftsbolagen och inte under verkliga förhållanden. Fråga gärna de som bor granne med vindkraften i Lemnhult! Ljusstörningarna nattetid är ett annat problem. Dessa problem skulle enkelt lösas om man föreskriver längre respektavstånd mellan vindkraftverken och de boende.  Även den upplevda förfulningen av miljön skulle minska.

I Uppvidinge kommun drömmer kommunpolitiker om upp till 300 verk som placerats helt utifrån vindkraftsbolagens önskemål och med bedrövligt små respektavstånd. I Uppvidinge skulle vindkraft och invånare kunna samexistera utan att lokalmiljön offras för koldioxidutsläpp i våra grannländer, om goda respektavstånd föreskrivs. Men då talar vi om seriösa respektavstånd mellan bostad och vindkraftverk. Detta kan göras men då krävs lyssnande politiker och att hänsyn inte tas enbart till vindkraftsbolagen. Vindkraft är miljöfarlig verksamhet och skall kontrolleras av miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen. Tyvärr finns idag människan, naturen och lokalmiljön utanför fokus, endast största möjliga effekt av investerat kapital tycks vara ledstjärnan.

Därför kräver vi att utbyggnaden av vindkraftverk skall kringgärdas av ett regelverk som visar hänsyn till närboende och samtliga andra som påverkas. Vi kräver att nybyggnation av vindkraftverk inte får ske inom en radie av 10 ggr verkets höjd från någon form av bebyggelse, fritidshus som permanentboende. Denna gräns är dragen för att problem kring iskast, buller och ljusblink skall kunna minskas.

Avslutningsvis

Vårt parti har tillägget oberoende i vårt namn och med detta menar vi att alla är välkomna att delta i kampen för en levande och välmående landsbygd. Vi har för avsikt att utforma en politik för landsbygdens bästa, denna kommer vi att hänga upp som en kvarnsten kring halsen på det etablerade politikeretablissemanget vilka konsekvent vänder landsbygden ryggen. Vi har även devisen att ”utan landsbygden stannar Sverige”, detta är för oss allvar och själva roten till vårt partis existens då vi menar att hela Sverige skall vara delaktiga i samhället.