STADGAR FÖR FÖRENINGEN LANDSBYGDSPARTIET OBEROENDE I UPPVIDINGE

§ 1 Föreningens firma

Föreningens namn är Landsbygdspartiet oberoende I Uppvidinge

§ 2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

§3 Organisation

Lokalföreningen i Uppvidinge kommun är en kommunorganisation som är en del i läns/region och riksorganisation.

§ 4 Föreningens ändamål

Partiets ideologi och ändamål är att verka för ett bättre samhälle genom att ge människor en ökad möjlighet att bo, verka och få sin försörjning i en decentraliserad och landsbygdsnära miljö. Partiets uppgift är därför att bevaka och företräda landsbygdens och småorternas intressen i förhållande till storstäder och centraliseringskrafter. Partiet ska verka för att minska utanförskap i samhället och för en ekonomi som tar långsiktig hänsyn till miljön, öppna landskap och människors välbefinnande.

Det ska göras genom såväl lagstiftning, ekonomiska styrmedel och kunskapsuppbyggnad utan fast politisk blockpolitik. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att Landsbygdspartiet oberoende lokalförening Uppvidinge Kommun verkar och arbetar genom att lyssna och företräda människor som uppfyller partiets ändamål och syfte i kommuner, landsting, riksdag, regioner och kyrkoval.

Landsbygdspartiet oberoende (LPo) är en ideell sammanslutning av människor. Lokala föreningars stadgar ska förhålla sig till Riksorganisationens stadgar och tillsändas denne för kännedom

§ 5 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar och ändamål (§4) Medlemskap vinns efter ansökan samt erlagd medlemsavgift. Partistyrelsen prövar ansökan. Medlem i lokal förening eller ungdomsförbund är även medlem i läns/region och riksorganisationen. Medlemsavgift ska vara betald1 månad före årsmöte för rösträtt. De som varit medlemmar föregående år är medlemmar t.om. Januaris utgång nästkommande år.

§ 6 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, samt 2-6 ledamöter jämte 1-2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. Suppleant har alltid närvarorätt även då ordinarie ledamöter är fulltaliga, dock ej rösträtt

§ 8 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt minst 4 gånger/år eller om minst två styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst 50% av styrelsen är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig eller i förening. Protokoll ska föras vid sammanträden

§ 9 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast månadskiftet januari/februar.

§ 10 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast månadsskiftet februari/mars inkomma med föregående års förvaltning och räkenskaper

§ 11 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den sista februari på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 2 veckor före ordinarie årsmöte och extra stämma. Handlingar ska finnas tillhanda 1 vecka före årsmöte och extrastämma. Eventuella motioner till årsmötet skall vara respektive styrelsen tillhanda senast två (1) vecka före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. 1)Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 2. 2)Fastställande av röstlängd för mötet.

 3. 3)Val av protokolljusterare och rösträknare.

 4. 4)Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 5. 5)Fastställande av dagordning.

 6. 6)a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

 1. 7)Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

 2. 8)Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 3. 9)Fastställande av medlemsavgifter.

 4. 10)Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

 5. 11)Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

 6. 12)Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år

 7. 13)Val av revisorer samt suppleanter 1 år

 8. 14)Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 9. 15)Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. Vid årsmötet äger Landsbygdspartiet Oberoende lokalförening Uppvidinge kommun har samtliga medlemmar närvarorätt, förslagsrätt, yttranderätt och rösträtt i enlighet med §12

§ 12 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 13 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. Medlemsavgift ska vara betald 1 månader före årsmöte för rösträtt. De som varit medlemmar föregående år är medlemmar t.om januaris utgång näst kommande år.

§ 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet med undantag för §14 och §17

§ 15 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen. Förslag härom ska tillsändas styrelsen 6 veckor innan årsmöte. Styrelsen avger utlåtande.

§ 16 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 17 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 7 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

§18 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Innan föreningen kan upphöra skall bokslut ha upprättats och godkänts av revisorerna. Vid beslutet om upplösningen fattar årsmötet också beslut om hur föreningens tillgångar och skulder skall disponeras. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte/välgörande ändamål etc.

– Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.