Landsbygdspartiets 7 utskott med underrubriker       2016-11-24

  1. Skatter och ekonomi (Monica)

monica.bjorsell@landsbygdspartiet.org
Beskattning
Konkretisera förslag till differentierad arbetsgivaravgift, Boströms snurra
Bank och kontanthantering
Konsumentfrågor
Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Lån/stödfinansiering till gröna näringarna

  1. Natur, miljö och energi (Claes)

claes.littorin@landsbygdspartiet.org
Miljö och klimat
GMO
Energi
Sol, vind och vatten
Drivmedel
Naturresurser
Träprodukter
Markutnyttjande
Strandskyddet
Öppna landskap
Biologisk mångfald
Naturskydd
Skydd av kulturlämningar
Lokal förvaltning

  1. Utbildning, arbetsmarknad och integration (Pia-Maria)

pia-maria.johansson@landsbygdspartiet.org
Skola
Utbildning
Naturbruksgymnasier
Högskola och högre utbildning
Forskning och utveckling
Migrationsfrågor
Invandring och integration

  1. Grundtrygghet och basservice (Margoth)

margoth.hansen@landsbygdspartiet.org
Räddningstjänst
Polis
Vård
Omsorg
Landstinget
Vinster i välfärden
Bostäder
Samhällsutveckling
Service
Kultur
Turism och rekreation(?)

  1. Näringsliv, självförsörjning och infrastruktur (Erland)

erland.nilsson@landsbygdspartiet.org
Arbetsmarknad
Företagande
Livsmedelsproduktion
Livsmedelsförädling
Självförsörjning
Infrastruktur
Järnväg
Kommunikation och IT

  1. Försvar och utrikesfrågor (Magnus)

magnus.malmsten@landsbygdspartiet.org
Sverige och omvärlden
Nordisk samarbete
EU
Swexit – Ut-ur-EU
Handelsfrågor
Illojal konkurrens
Bistånd

  1. Rättsfrågor och demokrati (Hans)

hans.bostrom@landsbygdspartiet.org
Brott och straff
Narkotikapolitik
Kontroller och tillsyn
Djurskydd
Rovdjurspolitik
Jakt och fiske
Allemansrätten
Äganderätt
Jordförvärvslagen
Lokal förvaltning längs fjällkedjan 

 

Troligen kommer det att dyka upp fler rubriker/områden att arbeta med.