Integritetspolicy

Personuppgiftslagen och Landsbygdspartiet oberoendes integritetspolicy Version 1, antagen 2016-11-24.

personuppgiftslagen (PUL) finns regler om hur och när man får behandla personuppgifter. Som medlem i ett politiskt parti betraktas dina personuppgifter som känsliga uppgifter

Personuppgiftsansvar
Landsbygdspartiet oberoende Riksorganisationen 802450-2489 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av medlemmarnas personuppgifter.

Kontaktuppgifter:    https://landsbygdspartiet.org/kontakta-oss/

Insamling av personuppgifter sker på följande sätt:
Dina personuppgifter samlas in via webbplatsen och behandlas av Landsbygdspartiet oberoende (LPo) i samband med att du registrerar dig som medlem. I medlemsregistret registreras: namn, adress, kommun, län, telefon/mobilnummer och e-post. För att du ska kunna ta del av våra nyhetsbrev och andra utskick, vill vi att du uppger en fungerande e-postadress – det kan vara till en vän som kan vidarebefordra informationen till dig.

Ändamålet
Huvudsyftet med att registrera dina personuppgifter i vårt datoriserade medlemsregister är för att kunna skicka ut faktura för den årliga medlemsavgiften samt för att skicka ut regelbunden information till dig som medlem. Dina personuppgifter kan komma att föras vidare till din närmsta kommun- och länsavdelning. Detta för att ni ska få kontakt med varandra. Uppgifterna kommer bara att användas för partianknuten verksamhet inom LPo och lämnas inte ut till utomstående personer/organisationer/företag.

Gemensamt personuppgiftsansvar
Landsbygdspartiet oberoende (LPo) är organiserat i tre huvudsakliga nivåer: Kommun, länsförbund och riksorganisationen; utskick till dig, både via vanlig post och e-post, kan göras från samtliga nivåer. Kontakt via telefon kan också förekomma. Endast särskilt behöriga registeransvariga inom varje partinivå har möjlighet att ta del av medlemsregistret. Åtkomsten är begränsad till det geografiska/organisatoriska område som medlemsansvaret gäller för.

Rätt att begära information och att få felaktiga uppgifter ändrade
Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt begära information om dina personuppgifter som vi har registrerade. Om uppgifterna visar sig felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att dessa rättas eller raderas. Begäran gör du via medlem@landsbygdspartiet.org.
Du har alltid rätt att få inaktuella, felaktiga eller missvisande uppgifter rättade.

Om ditt medlemskap upphör
I LPo:s stadgar framgår att ”Den som erlagt medlemsavgift för året, är medlem t.o.m. januari nästkommande år.” samt ”Uppsägning av medlemskap i föreningen kan ske per kalenderår, genom att inte betala medlemsavgift, eller vid valfri tidpunkt genom skriftlig anmälan till styrelsen.”
Om ditt medlemskap upphör kommer dina personuppgifter att vara lagrade en begränsad tid efteråt för att underlätta LPo:s administration och möjliggöra eventuell kommunikation efter utträdet ur partiet. Vår förhoppning under den tiden är att du återkommer som medlem. Därefter kommer dina personuppgifter att helt avpersonifieras vilket innebär att de inte längre kan hänföras till dig. Vill du omedelbart bli borttagen, så skicka ett mail till medlem@landsbygdspartiet.org

I samband med att du ger en gåva
De politiska partierna får inte ta emot anonyma bidrag. Vi redovisar därför alla bidrag över ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 22 250 kr (2015) till Kammarkollegiet (Lag 2014:105). https://www.kammarkollegiet.se/partifinansiering/regler-f-r-partifinansiering   I enlighet med personuppgiftslagen vill vi informera om att vi kommer att dataregistrera dina uppgifter (10 § PUL).

Ändringar i integritetspolicyn
LPo förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.