Partiprogram

Vi presenterar här en sammanfattning av Landsbygdspartiets politik.

Partiprogram 2020

En sammanfattning av Landsbygdspartiets politik.

I partiprogrammet 2017 finns beslut från Landsbygdsmötet där Landsbygdspartiet bland annat föreslår att riksdagen och regeringskansliet flyttas från Stockholm till Östersund, mitt i Sverige. Sunt förnuft i politiken och en uppförandekod med etiska riktlinjer, maskeringsförbud och fler övervakningskameror på offentliga platser, höjd garantipension och slopat ränteavdrag för privatpersoner, lokala livsmedelsstrategier och medborgarinflytande i kommunerna, rätt person på rätt plats i vården och avveckling av landstingen är andra förslag från Landsbygdspartiet.

Landsbygdspartiets ideologi utgår från kärleken till landsbygden samt tron på att landsbygden med tillhörande småbyar, småsamhällen och småstäder som helhet erbjuder en bättre livsmiljö för människor än vad storstäderna gör. Landsbygdspartiet vill bidra till ett bättre samhälle genom att ge människor en ökad möjlighet att bo, verka och få sin försörjning i en decentraliserad och landsbygdsnära miljö. Landsbygdspartiets uppgift är därför att i alla sammanhang bevaka och företräda landsbygdens och småorternas intressen i förhållande till centralorter och centraliseringskrafter. Det fullständiga partiprogrammet hittar du här!

ALLEMANSRÄTTEN
Allemansrätten är en viktig sedvänja som ska bevaras i Sverige men några nackdelar bör regleras. Landsbygdspartiet anser att kommersiellt nyttjande och resursuttag ur skog och mark, exempelvis i form av upplevelseturism, bär- eller svampplockning, ska vara tillåtet endast efter uppgörelse med markägaren.

EKONOMI OCH SKATTER
Det är på landsbygden som förutsättningarna för vår välfärd skapas när naturresurser utvinns. Idag betalar ägare av industrifastigheter bara statlig fastighetsskatt. Vi kräver en återföring av skattemedel från industrifastigheter och naturresurser till landsbygden och de regioner där verksamheten finns och råvarorna utvinns. Ränteavdragen för privatpersoner ska slopas och resurserna som frigörs användas till utjämning de ekonomiska klyftorna i landet. Landsbygdspartiet vill införa en differentierad kommunalskatt och landstingsskatt för att skapa en anledning för kommun och landsting att utveckla servicegraden på landsbygden.

ENERGI
Fossil energi är en ändlig resurs som kommer att ta slut. Därför är det viktigt att vi bygger upp alternativa energikällor av förnybart material inom Sveriges gränser. Målet måste vara 100 procent självförsörjning av energi och drivmedel, vilket ger jobb, ökad skattekraft och leder till välstånd. Landsbygdspartiet förespråkar förnybara energikällor men accepterar kärnkraft tills bättre alternativ kommer fram. Vi kräver att utbyggnaden av vindkraftverk ska kringgärdas av ett regelverk som visar hänsyn till närboende.

EUROPA
Landsbygdspartiet förordar Swexit, att Sverige lämnar den Europeiska unionen och kräver en folkomröstning i frågan. Vi vill ha ett stärkt samarbete mellan de nordiska länderna.

FÖRSVAR
Sverige har under många år varit alliansfritt och neutralt. Detta har tjänat oss väl och vi har inte haft krig på 200 år. Vi är för en fortsatt alliansfrihet och en förstärkning av vårt försvar inklusive hemvärn och frivilligorganisationer.

GRUNDTRYGGHET OCH BASSERVICE
Grundtryggheten på landsbygden försvinner när vård, skola, omsorg och räddningstjänsten monteras ner i takt med att städerna växer. Landsbygdspartiet menar att det kväver landsbygden och försämrar möjligheten att bo och leva här. Vi kräver en god basservice som inkluderar kontanthantering och en väl fungerande räddningstjänst även på små orter.

INFRASTRUKTUR
Landsbygdspartiet kräver ett omedelbart stopp för planerna för höghastighetståg, resurser ska istället läggas på underhåll och upprustning av befintliga banor. Vi kräver att stat och kommuner tar ett större ansvar för underhållet av vägarna på landsbygden. Bredd och bärighet är ofta hinder för transport av de naturresurser som körs härifrån.

INVANDRING OCH INTEGRATION
Människor som flyr från krig och konflikter måste kunna söka skydd när de tvingas lämna sina hem. Sverige ska ge skydd så länge den akuta livshotande situationen kvarstår men när hotet är borta ska flyktingarna i normalfallet återvända till sitt hemland. Vi anser att alla länder inom EU måste bära flyktingmottagandet mer solidariskt. Landsbygdspartiet har formulerat ett välkomstkontrakt som vi föreslår att migranterna ska läsa igenom och skriva under innan de kan söka asyl här. Balanserad migration är i grunden positivt och vi måste ta tillvara kompetensen hos alla nyanlända.

LIVSMEDEL
Sveriges självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel är under 50 procent. Landsbygdspartiet vill se en betydligt högre nivå, målet måste vara 100 procent för baslivsmedel. Svensk livsmedelsproduktion håller hög standard men eftersom kraven på en svensk lantbrukare är högre än i omvärlden blir produktionskostnaderna högre. Svenska bönder ska kompenseras så att de kan konkurrera på likartade villkor. Lagen om offentlig upphandling ska anpassas så att småskaliga och lokala producenter kan prioriteras. Lokala livsmedelsstrategier för ökad självförsörjningsgrad i kommunerna.

MILJÖ
Naturen i hela landet är präglad av människan. Vi har under många århundraden brukat åker, äng, hagmark, skog, fjäll och vatten. Det har givit vårt land en stor variation och artrikedom. Vi i Sverige ska vara stolta över den natur som våra förfäder skapat, vid en avfolkning av landsbygden riskerar detta ovärderliga biologiska kulturarv att förfaras. Landsbygdspartiet vill se importrestriktioner för miljömässigt dåliga produkter för att inte få in undermåliga produkter som slår ut den miljömässigt bättre svenska produktionen.

NATURRESURSER
Att samhället utvinner naturresurser på landsbygden är en del i utvecklingen av vår välfärd och därmed nödvändigt. Dock är det vi på landsbygden som får leva med spåren efter utvinningen, utan att något kommer tillbaka till kommunen. Vi vill göra småskaligt nyttjande av lokala naturresurser i glesbygd enklare. En betesinventering behöver genomföras för att kartlägga värdet av resurserna inför en utveckling av landsbygden och jordbruket, det kan bli en nystart för fäboddriften, fjälljordbruket och småjordbruket. Vi vill vårda och utveckla dessa långsiktigt hållbara näringar och kulturen som vi fått i arv, förvalta för att överlåta till kommande generationer.

NÄRINGSLIV
Landsbygdspartiet vill införa en differentierad arbetsgivaravgift för att förbättra möjligheten för företagande på landsbygden.

PENSION
Landsbygdspartiet kräver en kraftigt höjd garantipension. Pensionen ska ses som uppskjuten lön och skatteuttaget ska vara samma som för löntagarna. I schablon för beräkning av bostadstillägg för boende i eget hus ska kostnader för bil och resor till tätort med affär, vård och service finnas med. Det är dyrt att bo på landsbygden även om själva boendekostnaden är låg. Bostadstillägget bör beräknas utifrån inkomsten efter skatt.

ROVDJURSPOLITIKEN
Det totala rovdjurstrycket är en belastning för landsbygden idag. När det gäller just varg, säger Landsbygdspartiet helt nej till frilevande varg i Sverige. På väg mot detta mål kräver vi att beslut om vargjakt ska tas direkt av regeringen, beslut som inte kan överklagas eller förhalas. Vi poängterar att det inte är vargen i sig som vi vänder oss emot, utan mot de skadeverkningar den orsakar.

SKOLAN
Alla barn har rätt till skola och undervisning på skäligt pendlingsavstånd. Allt fler landsbygdsskolor läggs ner och långsiktiga lösningar för bevarande av skolan är avgörande för att familjer ska välja att bo på landsbygden. Landsbygdsskolorna är även viktiga som samlingspunkt och för den sociala gemenskapen. Landsbygdspartiet vill se naturbruksgymnasier i alla nuvarande län.

TJÄNSTEMANNAANSVAR
Landsbygdspartiet kräver att lagstiftningen kring tjänstemannaansvar för offentliganställda även ska gälla de folkvalda politikerna och tillämpas fullt ut på alla nivåer. Likhet inför lagen ska gälla oss alla.

UPPFÖRANDEKOD
Landsbygdspartiet har antagit en uppförandekod med etiska riktlinjer. Syftet är att anställda och förtroendevalda ska utföra sitt uppdrag på ett sådant sätt att det inte skadar partiet, eller att partiets väljare upplever ersättningsnivåer, förmåner eller allmänt beteende som klandervärda.

VÅRDEN
Landsbygden behöver lättillgängliga vårdcentraler och distriktssköterskemottagningar. Det är viktigt att stödja etableringar på mindre orter för ökad service och för att ge fler arbetstillfällen på landsbygden. Landsbygdspartiet vill att vården i Sverige läggs på två nivåer och att de uppgifter som ligger på region och landsting fördelas till länsstyrelse och kommuner. Vi anser att apoteken ska drivas i statlig regi och utan vinstkrav.

ÄGANDERÄTTEN
Ägarens rätt att nyttja naturresurser och freda sin mark, måste försvaras och stärkas. Landsbygdspartiet ska verka för att klargöra markägande- och brukanderättigheter i norra Sverige, för en avveckling av etniskt baserad myndighetsutövning och en utveckling av lokala förvaltningsformer. Vid försäljning av jord- eller skogsbruksfastighet ska prövning enligt jordförvärvslagen gälla för hela Sverige.

ÖVRIGT
Detta är en kortfattad version av vår politik. Det fullständiga partiprogrammet hittar du här.