Partiprogram

Partinamnet Landsbygdspartiet oberoende – LPo

 • Partiet är oberoende

I praktisk politik är vi beredda att samarbeta med varje parti där vi kan nå framgång för våra frågor. Vi har även devisen att ”utan landsbygden stannar Sverige”, detta är för oss allvar och själva roten till vårt partis existens, då vi menar att hela Sverige ska vara delaktiga i samhället.

Ideologi

 • Landsbygdspartiet oberoendes uppgift är att i alla sammanhang bevaka och företräda landsbygdens och småorternas intressen i förhållande till centralorter och centraliseringskrafter.
 • Partiet ska vara ett hållbart och stadigt parti med plats för alla som delar vårt program, ideologi och grundsyn.

Partiets ideologi utgår från kärleken till landsbygden samt tron på att landsbygden med tillhörande byar, tätorter och småstäder som helhet erbjuder en bättre livsmiljö för människor än vad storstäderna gör. Vi vill därför bidra till ett bättre samhälle genom att ge människor en ökad möjlighet att bo, verka och få sin försörjning i en decentraliserad och landsbygdsnära miljö.

Landsbygdspartiet oberoende har en fast ståndpunkt att inte verka för rasism mot minoriteter och att inte oegentligheter framkommer i partiets namn för att det framledes ska vara ett hållbart och stadigt parti med plats för alla.

Vår drivkraft och vår plattform

 • En levande och välmående landsbygd där människor kan bo, leva och utvecklas under likvärdiga förutsättningar som resten av Sverige.
 • Våra hörnstenar är Demokrati och påverkan, Företagande och service, Framtidstro och utveckling samt traditioner och kulturarv.

Landsbygdspartiet oberoendes starkaste drivkraft vilar på tron om en levande och välmående landsbygd där människor kan bo, leva och utvecklas under likvärdiga förutsättningar som resten av Sverige.

Städernas utveckling och befolkningsökning bör kanaliseras till landsbygden, främst genom att större och mindre samhällen successivt och småskaligt byggs ut med livsviktiga funktioner i direkt anslutning. Ett nära och geografiskt rättvist fördelat nätverk av vård, skola och omsorg ökad samhällsservice och förbättrad infrastruktur.

 • Frihet att bosätta sig där man vill ska vara en självklarhet, det är en rättvisefråga på samma sätt som fördelningen av infrastruktur och samhällsservice.

Vårt lands välstånd kommer från goda tillgångar på naturresurser vilka hämtas på landsbygden. Vår självförsörjning kommer från jord- och skogsbruk i världsklass. Industrialiseringen startade på landsbygden där råvaran hämtades, och många av våra mindre samhällen hade inte funnits utan denna utveckling. I nuläget brandskattas landsbygden på resurser och människor tvingas att flytta in till städerna, medan bra åkerjordar bebyggs och asfalteras eller blir granplanteringar. Den här utvecklingen är förödande och olycklig, mot folkviljan och negativ såväl för staden som landsbygden. Vi ser att landsbygden har fått träda tillbaka i takt med att städerna växer, avfolkningen ökar och de ekonomiska klyftorna mellan stad och land blir större.

 • Vi vill att varje stad ska behålla sin unika karaktär och charm och inte utvecklas till likriktade storstäder som ständigt växer och får fler problem.

Landsbygdspartiet oberoende kämpar inte enbart för landsbygdsfrågorna. Vi kämpar även för storstädernas En ohämmad expansion koncentrerad till städer och en centralisering av olika verksamheter är inte av godo vare sig för städernas eller landsbygdens innevånare. Rätt att få tillgång till en god och hållbar livsmedelsförsörjning och geografisk närhet till samhällsfunktioner förutsätter en närhet till landsbygd.

En levande landsbygd är en stor tillgång för staden och dess invånare. Landsbygden berikar staden och öppnar möjligheter till ett rikt friluftsliv. Stadens alla attraktioner är en viktig resurs för landsbygden. Det finns inte några motsättningar här – enbart en symbios.

 • Besluten ska tas närmare den de berör.

Respekten för individen måste stärkas i hela samhället och besluten tas närmare den de berör. Vi vill skapa bättre och högre livskvalitet när det gäller såväl städer som landsbygd. Landsbygdspartiet oberoendes partiprogram och våra företrädares politiska argumentation och ställningstaganden skall bygga på sunt förnuft och praktisk erfarenhet. Inte på flummiga ideologier och oprövade sociala experiment. Våra väljare ska kunna förstå vår politik utifrån sin vardag. Begreppet ”sunt förnuft” ska förknippas med partiet och genomlysa all vår politik. Landsbygdspartiet oberoende vill se byalag i samtliga kommuner och att dess roll i organisationen tas med för att ta till vara landsbygdsperspektiv Landsbygdspartiet oberoende ska förknippas med begreppen hederlighet, pliktkänsla, oegennytta, ansvarskänsla och pålitlighet. Vi kräver därför att alla partiföreträdare skall följa partiets uppförandekod. 

 • Landsbygdspartiet beroende är positiv till decentraliserat och ökat medborgarinflytande i kommunerna.

Detta ska ske på olika sätt, allt ifrån att till exempel kommuner i större utsträckning låter byalag, områdesföreningar och liknande komma till tals, till rena områdesstyrelser, medborgardialoger eller folkomröstningar.

EKONOMI OCH SKATTER

Beskattning

 • Landsbygdspartiet oberoende kräver en återföring av skattemedel från industrifastigheter och naturresurser.

Landsbygdspartiet oberoende kräver en återföring av skattemedel från industrifastigheter och naturresurser till landsbygden och de regioner där verksamheten finns och råvarorna utvinns.

Detta är en förutsättning för att en god samhällsservice ska kunna behållas. Fördelningen ska utgå från en ambition att skapa likvärdig samhällsservice i tätorterna inom regionen

 • Differentierad kommunalskatt och landstingsskatt.

Landsbygdspartiet oberoende vill införa en differentierad kommunalskatt och landstingsskatt som ska ge kommuner och landsting en anledning att förbättra servicegraden på landsbygden. Med den modell vi förespråkar, se bilaga 2, kommer det att löna sig för kommunerna och landstingen att satsa i landsbygden eftersom en ökad servicegrad kommer att öka skatteintäkterna. Skatteväxlingen är helt självfinansierad.

 • Landsbygdspartiet oberoende vill att det i Sverige införs en skatt på uttag av mineraler.

Likt  andra länder som exempelvis Kanada och Australien bör ett uttag på skatt ske från mineraler som utvinns av olika bolag. Inkomsten från skatten ska tillfalla den region där uttaget sker.

 • LPo kräver en omfördelning av medel där vissa av statens utgiftsområden avkrävs en besparing på 20 procent.

Vissa av statens utgiftsområden har tillåtits växa kraftigt medan andra viktiga områden har brist på resurser. Besparingen skulle kunna ge 57 miljarder kronor att fördela i första hand inom områdena rättsvårdande myndigheter som polis, tull, gränsskydd och försvar samt skola, vård, omsorg, pensionssystemet och ökad självförsörjningsgrad för livsmedel och drivmedel. Vi menar att denna omfördelning kan göras utan att väsentliga samhällsintressen hotas. Omfördelningen kommer att återföra resurser till landsbygd och småorter och de människor som bor där. Se bilaga 1.

 • Landsbygdspartiet oberoende vill utreda förutsättningarna för att införa ett högre grundavdrag, skattebefrielse för företag upp till en viss nivå.
 • Ränteavdragen för privatpersoner ska slopas.

Dessa gynnar främst låntagare i storstadsområden. Minskade ränteavdrag ska ske stegvis för att minska de negativa effekter det har. Resurserna som frigörs kan användas till reformer för att jämna ut de ekonomiska klyftorna i landet.

 • Landsbygdspartiet oberoende kräver rättvis drivmedelsbeskattning för landsbygden.

Avdragsbeloppet för resor med egen bil till och från arbete ska höjas och beloppsgränsen för avdrag för resor till och från arbete bör sänkas.

 • LPo kräver ett stopp för riksdagsbeslut som skapar merkostnader för kommunerna.

vill riksdagen ändå vill fatta något beslut som i förlängningen drabbar kommunerna ekonomiskt, så ska det finansieras till fullo från statens kassa med generella statsbidrag. Detsamma gäller för beslut fattade i EU.

Lån och stödfinansiering till gröna näringarna

 • LPo vill se ekonomisk rådgivning samt lån och stödfinansiering som en åtgärd till förbättring för näringarna på landsbygden.
 • Vi vill se att statligt riskkapital särskilt avdelat för de gröna näringarna skall kunna skjutas till.

Företagande

 • LPo vill se ekonomisk rådgivning samt lån och stödfinansiering som en åtgärd till förbättring för näringarna på landsbygden.

Detta skulle innebära att de allra minsta företagen blir befriade från moms, vilket ökar möjligheten att starta nya företag Landsbygdspartiet oberoende vill införa en differentierad arbetsgivaravgift så det blir mer lönsamt för företag att etablera sig på landsbygden. Genom den modell vi föreslår för förändring av nuvarande system är förändringen helt självfinansierad. Se bilaga 2.

Pensionärer

 • Garantipensionen måste höjas kraftigt.
 • Vi vill även se ett höjt grundavdrag som gynnar de med lägst pension.

Undersökningar som gjorts visar att många äldre pensionärer hamnar under skälig levnadsnivå efter skatt och sedan hyra är betald. Det är viktigt att pensionärerna kan uppleva rättvisa gentemot andra grupper. Garantipensionen måste därför enligt vår mening höjas kraftigt. Vi vill även se ett höjt grundavdrag som gynnar de med lägst pension.

 • Bostadstillägget bör beräknas på inkomsten efter skatt.

Bostadstillägget bör beräknas på inkomsten efter skatt. Bostadstillägg för de som har eget hus beräknas enligt schablon baserad på hur dyrt det förväntas vara att värma upp huset vilket ger högsta tillägget i norra Sverige. Många pensionärer bor i eget hus på landsbygden och har ofta en låg boendekostnad. För att kunna ha kvar detta boende är de helt beroende av att ha bil för att ta sig till affärer, sjukvård och annan service.

Bank och kontanthantering

 • Landsbygdspartiet oberoende vill införa skyldighet för banker att hantera kontanter.

Både uttag och insättning ska vara möjligt på alla bankkontor. Riksbanken ska se till att kontanthantering fungerar i hela landet.

Konsumentfrågor

 • Problemen med finansiering av bostadsbyggande på landsbygden måste åtgärdas.
 • Landsbygdspartiet oberoende vill skydda och stärka konsumenters, kunders och köpares rättigheter.

Reklam som bjuder in till vadslagning och spel om pengar ska förbjudas i media på samma sätt som tobak- och alkoholreklam. Reklam som bjuder in till vadslagning och spel om pengar ska förbjudas.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

 • Det lokala perspektivet ska beaktas i all upphandling.

Landsbygdspartiet oberoende menar att  LOU ska anpassas så att lokala producenter och småskaliga producenter får en rättvis chans i upphandlingarna. Att krav skall kunna ställas på hela kedjan från produktion, förädling och transporter så att dessa uppfyller svenska regler och lagar med minsta möjliga klimat – och miljöpåverkan.

 • Utvärderingsbara mål och kriterier ska finnas även inom de verksamheter som upphandlas via LOU.
 • Tjänstemän inom näringslivsutveckling ska lägga större fokus på småföretagande på landsbygden.

Landsbygdspartiet oberoende kräver lämplig utbildning för tjänstemän som utformar anbudsförfrågningar. Nuvarande utformning av LOU innebär att svensk produktion riskerar att slås ut av utländska koncerner och företag för att dessa kan hålla lägre priser till följd av sämre anställningsvillkor, lägre miljökrav och svårbedömda kvalitétsbeskrivningar.

 • Krav skall kunna ställas på hela kedjan från produktion, förädling och transporter så att dessa uppfyller svenska regler och lagar med minsta möjliga klimat – och miljöpåverkan.

Landsbygdspartiet oberoende vill se ett importstopp, alternativt höga tullar, för miljömässigt dåliga produkter, framförallt sådana som produceras under former som inte är tillåtna i Sverige. Vi är egentligen mot den här typen av importbegränsningar men med tanke på hur verkligheten ser ut är vi beredda att göra ett undantag. Gör vi inte det, så slår vi ut den miljömässigt bättre svenska produktionen och får in undermåliga produkter.

Detta samtidigt som de regionala och globala transporterna ökar med negativ miljö och klimatpåverkan.

 • Skolmaten ska vara så lokalproducerad som möjligt.

Det är viktigt att barnen får lära sig att värdesätta lokalproducerad mat och Svensk mat av hög kvalitet.

 • Landsbygdspartiet oberoende anser att vegetariskt eller veganskt mat som norm, ska förbjudas inom all offentligt finansierad verksamhet i Sverige.

GRUNDTRYGGHET OCH SERVICE

Service

Landsbygdspartiet oberoende vill ha en levande landsbygd där skolan är en naturlig och viktig del. Långsiktiga lösningar för bevarande av skolan är avgörande för att familjer ska välja att bo på landsbygden. Landsbygdsskolorna är även viktiga som samlingspunkt och för den sociala gemenskapen. Alla barn har rätt till skola och undervisning på skäligt pendlingsavstånd. LPo vill att kommuner ser skolan i ett infrastrukturellt sammanhang och att små skolor utanför tätorter ska ha möjlighet att söka landsbygdsstöd genom länsstyrelsen. En oberoende konsekvensutredning i dialog med invånarna ska alltid göras innan en eventuell nerläggning av en skola.

 • Skolmaten ska vara så lokalproducerad som möjligt.

Med detta menar vi att förutsättningarna ska var likartade för alla i vårt samhälle, en rikstäckande service där inställelsetider och avstånd är rimliga för personal och berörd befolkning.

Grundtryggheten försvinner när polis, räddningstjänst, vård, skola och omsorg på landsbygden monteras ner i takt med att städerna växer. Vi menar att detta kväver landsbygden och försämrar möjligheten att bo och leva här.

LPo föreslår att det på landsbygden ska finnas servicecentraler med de grundläggande funktioner som krävs för att ge rimliga levnadsförhållanden. Exempelvis distriktssköterska, hemtjänst, brandkår och polis samt posthantering, bankservice och butik. Trygghetsboenden för äldre och funktionshindrade

Kostnad och ansvar måste fördelas mellan stat och kommun.

Räddningstjänst

 • Att utöka lokala brandvärn och uppdatera materialförråden ute i bygderna.
 • Partiet önskar korta beslutsvägar för att koppla in brandflyg samt militär för att förhindra katastrofbränder.
 • Kustbevakningen bör få i uppdrag att ingå som resurs för skogsbrandsbekämpning. Kustbevakning behöver även tillföras medel för att genomföra inköp av skopande flygplan (exempelvis Bombardier 415) i adekvat omfattning.

Räddningstjänsterna i hela landet har tvingats till neddragningar och centralisering till större orter och städer. Landsbygdspartiet oberoende driver hårt en återgång till ett säkert brandförsvar och en väl fungerande räddningstjänst även på mindre orter. 

Lag och ordning

 • Landsbygdspartiet oberoende menar att vi behöver fler kategorier av ordningsmakten, ex specialiserade trafikpoliser och ordningsvakter vid ex idrottsevenemang och information i skolor. Brottsbekämpning och effektivare utredning bör vara polisens främsta uppgift och då både i staden och på landsbygden via landsbygdspoliser .

Idag upplever många en otrygghet i samhället. Vi behöver fler poliser närmare medborgarna och en tydligare lokal styrning. Den omorganisation som genomfördes och där polisen centraliserades blev inte bra. Dialogpoliser eller kontaktpoliser är en vanligt förekommande insats för prevention Det var en effektiv metod förr i tiden, men vi ser att andra kategorier kan göra en stor del av detta arbete idag.

Landsbygdspartiet anser att vi behöver fler kategorier av ordningsmakten, ex specialiserade trafikpoliser, ordningsvakter i stället för poliser  vid idrottsevenemang och andra arrangemang, utredare för brottsbekämpning, samt ordningspoliser nära medborgarna.

Flera andra länder har olika kategorier av ordningsmakten med olika kompetens Landsbygdspartiet menar att vissa vaktbolag, med kompetensutveckling kan överta vissa uppgifter från polisen. Polisutbildningen bör i första hand vara fokuserad på att utreda brott samt förebygga brott i närtid

Även tullen behöver ökade resurser för att på effektivt sätt stoppa illegala varor, narkotika etc .

Polis och tull

 • Landsbygdspartiet oberoende kräver ökad tillgänglighet till polis på landsbygden –Målet bör vara minst 2 poliser per 5 000 invånare på plats under dygnet.
 • Vi behöver fler kategorier av ordningsmakten, ex specialiserade trafikpoliser och ordningsvakter vid ex idrottsevenemang och information i skolor. Brottsbekämpning och effektivare utredning bör vara polisens främsta uppgift och då både i staden och på landsbygden via landsbygdspoliser .

Idag upplever många en otrygghet i samhället. Vi behöver fler poliser närmare medborgarna och en tydligare lokal styrning. Den omorganisation som genomfördes och där polisen centraliserades blev inte bra. Dialogpoliser eller kontaktpoliser är en vanligt förekommande insats för prevention Det var en effektiv metod förr i tiden, men vi ser att andra kategorier kan göra en stor del av detta arbete idag.

Landsbygdspartiet anser att vi behöver fler kategorier av ordningsmakten, ex specialiserade trafikpoliser, ordningsvakter i stället för poliser  vid idrottsevenemang och andra arrangemang, utredare för brottsbekämpning, samt ordningspoliser nära medborgarna.

Flera andra länder har olika kategorier av ordningsmakten med olika kompetens Landsbygdspartiet menar att vissa vaktbolag, med kompetensutveckling kan överta vissa uppgifter från polisen. Polisutbildningen bör i första hand vara fokuserad på att utreda brott samt förebygga brott i närtid

Även tullen behöver ökade resurser för att på effektivt sätt stoppa illegala varor, narkotika etc .

 • Inför övervakningskameror i offentliga rummet på platser där polis bedömer det som behövligt.
 • Som enskild ska du även kunna installera övervakningskameror på uppställda fordon för att förhindra stöld av eventuellt bränsle eller annan egendom.

Vi behöver också utöka skyddet och möjlighet för polis att utreda brott. I andra länder har man utbyggda system med övervakningskameror. Dessa kan ofta följas från bemannade kontrollrum.

 En av dom viktigaste skyddet för våran demokrati är att staten har våldsmonopol. Så ser det inte ut i vissa områden i Sverige. Där har i stället gäng och kriminella nätverk samt klanstrukturer våldsmonopolet.

Skola och utbildning

 • Förskolor och skolor på landsbygden ska finnas kvar så länge invånarna upplever att de fyller en funktion.

Landsbygdspartiet oberoende vill ha en levande landsbygd där skolan är en naturlig och viktig del. Långsiktiga lösningar för bevarande av skolan är avgörande för att familjer ska välja att bo på landsbygden. Landsbygdsskolorna är även viktiga som samlingspunkt och för den sociala gemenskapen. Alla barn har rätt till skola och undervisning på skäligt pendlingsavstånd. LPo vill att kommuner ser skolan i ett infrastrukturellt sammanhang och att små skolor utanför tätorter ska ha möjlighet att söka landsbygdsstöd genom länsstyrelsen. En oberoende konsekvensutredning i dialog med invånarna ska alltid göras innan en eventuell nerläggning av en skola.

 • Landsbygdspartiet oberoende anser att omvänd skolskjuts ska kunna tillämpas.

Det innebär att likväl som barn från landsbygden erbjuds plats i staden kan barn från staden erbjudas plats i skolor på landsbygden.

 • Vi vill se flera olika barnomsorgsformer.
 • Samhällets kostnad för barnomsorg ska följa barnet.

Samhällets kostnaden för barnet ska följa barnet för att ge föräldrarna större valmöjligheter att välja den barnomsorg utanför hemmet som passar familjen. Skolverkets kvalitetskrav måste dock uppfyllas för att garantera barnet kvalitet och pedagogisk omsorg/utbildning

 Vi vill inte bara bevara landsbygdsskolorna, vi vill bygga ut dem i samklang med en långsiktig plan som omfattar byggnation och utveckling i området. En utveckling som innefattar allmänna kommunikationer, handel, rekreation, föreningsliv, äldreboende och infrastruktur.

 • Landsbygdspartiet oberoende vill verka för flexibel skolstart med intag både vår och höst.

Landsbygdspartiet oberoende vill ha en flexibel skolstart för barn. Det innebär skolstart både vår och höst. Som förälder kan du då styra ditt barns skolstart beroende på mognad, liksom barn vid behov kan gå om en termin. Ovan innebär att större möjlighet för barn att ta till sig undervisning på lika nivå mognadsmässigt. Det innebär även mindre barngrupper i förskolan under våren, eftersom våren är den tid då barngrupperna i förskolorna är som störst.

 • Landsbygdspartiet oberoende förordar mindre klasser i de lägre årskurserna vill att en skola ska ha möjlighet att omvandla resurserna till de nedre klasserna till mindre grupper med max 16 elever per klass och att sedan utvärdera om elevernas prestationer förbättras i förhållande till de större grupperna på andra skolor.

Landsbygdspartiet oberoende förespråkar även mindre klasser i de lägre årskurserna fram till och med åk 4. Det gör att barnen får mer tid av läraren i en mindre grupp vilket gynnar inlärning.

 • Landsbygdspartiet oberoende är positiva till distansundervisning för de högre årskurserna i grundskolan och för gymnasiet.

I de högre årskurserna ser vi fördelar med distansundervisning på plats där det är svårt att få kompetens på plats. Självklart innebär det att hjälpresurser måste finnas på plats i klassrummet.

 • Landsbygdspartiet oberoende anser att samtliga skolor i landet ska ha utbildade lärare och en hög kompetens bland sina lärare.
 • Landsbygdspartiet oberoende vill därför flytta kompetensutvecklingen och ansvaret för denna kompetensutveckling till staten för den ska bli likvärdig i landets skolor.

Idag skiljer sig kompetensförsörjningen till skolan mellan kommuner då deras ekonomi varierar. Det är inte ett barnperspektiv. Landsbygdspartiet oberoende vill garantera en hög kompetensnivå hos lärare i hela landet

Det innebär att vi ser ett delat ansvaret för skolan mellan staten och kommunerna. Kommunerna ska driva skolan organisatoriskt medan staten ansvarar för kompetensutvecklingen. Det innebär ytterst att staten ska ansvara för att samtliga skolor erhåller kompetensutbildning för utbildade lärare, med full kompensation för vikariebehov vid dessa tillfällen.

 • Landsbygdspartiet oberoende menar att religiösa friskolor inte ska tillåtas.

Skola och utbildning

 • Landsbygdspartiet oberoende vill se nedskrivning av studiemedel för de som bosätter sig på landsbygden.

Idag skiljer sig kompetensförsörjningen till skolan mellan kommuner då deras ekonomi varierar. Det är inte ett barnperspektiv. Landsbygdspartiet oberoende vill garantera en hög kompetensnivå hos lärare i hela landet

Det innebär att vi ser ett delat ansvaret för skolan mellan staten och kommunerna. Kommunerna ska driva skolan organisatoriskt medan staten ansvarar för kompetensutvecklingen. Det innebär ytterst att staten ska ansvara för att samtliga skolor erhåller kompetensutbildning för utbildade lärare, med full kompensation för vikariebehov vid dessa tillfällen.

Naturbruksgymnasier

 • Landsbygdspartiet oberoende vill att det ska finnas naturbruksgymnasier i varje län.

Naturbruksgymnasiernas vara är en garanti för att behålla kompetens inom de gröna näringarna , dessa ska har riksintag och utbildningar för alla inriktningar inom lantbruket ska finnas i landet.

Äldreomsorg

 • Var och en som fyllt 85 år bör ha lagstadgad rätt till ett äldreboende så kallat trygghetsboende alternativt särskilt boende vid stora omvårdnadsbehov.
 • För personer över 80 år bör läkemedel, öppenvård och medicinskt motiverad sjukvård vara avgiftsfritt.
 • Landsbygdspartiet oberoende verkar för att det ska finnas fler ”Hospice*” i landet där personer i livets slutskede får leva ett gott och meningsfullt liv ända till livets slut.

Ett hospice är en vårdform för svårt sjuka och döende människor baserad på respekt för personlig integritet, god omvårdnad och symtomlindring samt psykosocialt stöd för hela familjen. Ett hospice erbjuder en varm atmosfär för människor i livets slutskede.

 • Landsbygdspartiet oberoende vill skrota landstinget.

Centralisering fördyrar och stjäl resurser från basverksamhet . Landsbygdspartiet oberoende vill arbeta för att lägga vården i Sverige på två nivåer i stället för tre (statlig och kommunal) och kompensera kommunerna för dessa kostnader.

Vi vill decentralisera och se ett lokalt ledarskap där man satsar på primärvården i sammanhållna områden (lasarett) där man litar på professionen och har folk på golvet som kan samordna det dagliga arbetet framför digitala verktyg som sköts av en alltmer växande administration

Vi vill  ta bort den regionala nivån (landstingen och regionerna) och fördela de uppgifter som ligger på region och landsting till länsstyrelse och kommuner. Vi vill verka för att få mer för pengarna genom att minska chefer och mellanchefer  samt administratörer

All specialistvård ska läggas under staten inkluderat hjälpmedel och forskning.

 • Landsbygden behöver lättillgängliga vårdcentraler och distriktssköterskemottagningar.

Det är därför viktigt att stödja etableringar på mindre orter för ökad service och för att skapa fler arbetstillfällen på landsbygden.

 • Landsbygdspartiet oberoende vill verka för bibehållen rätt till akutsjukvård och förlossning på befintliga sjukhus, även i glesbygd, genom en sammanhållen vård.

Det innebär att du ska kunna få ett brutet ben gipsat, en blindtarm opererad utan att åka många mil.

Vi vill se en decentralisering av vården och öppna nyligen stängda enheter. Noggranna risk- och konsekvensanalyser ska genomföras innan beslut tas om förändringar i verksamheterna. Patientsäkerheten i systemet med långa sjuktransporter skall ses över och ingå i analyserna.

 • Inom omsorgen vill vi se en differentiering gentemot olika målgrupper.

Det ömsesidiga igenkännandet är viktigt och därför ska antalet personer som möter gamla och hjälpbehövande vara begränsat och finnas lokalt. Personalen ska kontinuerligt vidareutbildas och ges resurser att göra sitt jobb i lugn och ro, utan tidspress, så att brukarna kan känna trygghet och tillfredsställelse.

 • Landsbygdspartiet oberoende ska verka för att behålla det mänskliga mötet mellan personal och hjälpbehövande.

Det innebär bland annat inne bär en specialisering inom hemtjänsten och möjlighet till differentierat och decentraliserat boende på landsbygden och i staden.  Det ska finnas utvärderingsbara mål och kriterier inom vård och omsorg.

Socialtjänst

 • Socialtjänsten måste få mandat att kunna ställa krav på medverkan från föräldrar i ex öppenvårdsinsatser genom förändrad lagstiftning.

Idag har socialtjänsten inte mandat att utkräva ansvar av föräldrar, inte heller att ålägga föräldrar som man bedömer behöver stöd att delta i öppenvårdsinsatser. Idag gör man bedömningen om tvångsåtgärder är aktuella i dessa fall. Detta i sin tur gör att situationen för barnen och de unga förvärras betydligt innan socialtjänsten vidtar åtgärder och då enligt tvångslagstiftning. Vi vill se en möjlighet för socialtjänsten att ålägga föräldrar att delta i öppenvårdsinsatser i tidigt skede – redan andra gången man blir föremål för utredning samtidigt som socialtjänsten tidigare  bedömt behov av insatser som den enskilde tackat nej till.

För att föräldrarna ska kunna delta fullt ut ska kommunen ha resurspersoner med pedagogisk kompetens som kan gå in och fungera som ”nanny” de timmar föräldrarna deltar. Kostnad för tjänsten ska delvis belasta föräldrarna.

 • Föräldrar och anhöriga ska erbjudas utbildning för att kunna upptäcka missbruk innan det leder till beroende.

Vi kan idag se hur missbruket kryper ner i åldrarna och hur droger på vissa håll säljs öppet. Tydliga skyddsfaktorer för barn är att ha en engagerad fritid, att föräldrar har ett arbete att gå till, en skola där barn och unga lyckas och får betyg för att kunna gå vidare i utbildning är ytterligare viktiga skyddsfaktorer. Även myndigheter måste bidra till skydd för barn och unga genom tydliga politiska beslut där bland anat trångboddhet ska förebyggas

Möjlighet till missbruksfri hemmiljö, lugn och ro där vuxna tar ett tydligt vuxenansvar och skapar trygga förhållanden. Ca 13 % av landets barn 15-16 år anger själva att de har en förälder med alkoholproblem.

Det pratas om vilka risk – och skyddsfaktorer som finns för barn och unga under deras uppväxt. Att skapa allians är en viktig faktor för att nå framgång. Alla familjer som blir aktuella inom socialtjänsten ska ha en handläggare som aktivt arbetar i ärendet och som känner till ärendet att vända sig till oavsett ålder på barn eller problematik/insats.

 Den personen ska vara en person som står för kontinuitet över tid. Socialtjänsten är inte sällan uppdelad i olika avdelningar för ex barn, unga och vuxna. Det gör att beroende på ålder och problematik eller insats kan en familj ha flera handläggare som arbetar och bedömer. Det gör att man som familj inte skapar relation till sin handläggare.

För att barn och unga med neuropsykiatriska symtom ska kunna kartläggas och diagnostiseras ska handläggningen rörande socialtjänstens frivilliga insatser vara samlad. Barnens behov och förmåga ska bedömas fritt från föräldrarnas förmåga utifrån barnperspektiv.

 • Staten ska överta finansieringsansvaret för ungdomar då de placeras på statliga institutioner s.k. SiS på grund av kriminalitet och narkotikamissbruk.
 • Frivården ska genom teknisk utrustning begränsa unga brottslingar och förövare i brott i nära relation att röra sig i vissa områden.

Socialtjänsten ska i preventivt syfte kunna ta hjälp av frivården kring  ungdomar som befinner sig i kriminella gäng och som är föremål för samordnade insatser mellan socialtjänst och polis. Vi vill se en möjlighet för frivården att genom teknisk utrustning begränsa unga brottslingar och förövare i brott i nära relation att röra sig i vissa områden. Överträdelse ska leda till frihetsberövande

Idag är kostnaden hög för kommuner rörande placeringar för ungdomar som är mycket brottsbenägna och som är djupt involverade i gäng. Dessa ungdomar placeras idag på statliga institutioner medan kostnaden ligger på kommunen . Vi vill att kostnaden övergår på staten.

Spel

 • Reklam som bjuder in till vadslagning och spel om pengar ska förbjudas.

Enligt Folkhälsomyndigheten hade 5 procent, under en 6-årsperiod, haft spelproblem vid minst en tidpunkt.

Spelberoende drabbar inte endast den som spelar utan hela familjer genom obetalbara lån och psykisk ohälsa som även rapporterats kunna leda till självmord.

Det är särskilt svårt att avhålla sig från återfall för en person med spelproblem jämfört med ett kemisk beroende

Droger kan du undvika men för en spelberoende är det omöjligt att undvika all aggressiv spelreklam i mobilen, på mejlet, på TV eller på bussar. Det förekommer även riktad reklam med erbjudande om fria spelrundor till stora värden- vilket direkt skulle kunna jämföras med att skicka presentkort till en alkoholberoende för ett besök på Systembolaget.

Narkotikapolitik

 • Landsbygdspartiet oberoende anser att narkotikapolitik ska baseras på nolltolerans och fokusera på prevention, behandling och kontroll för att minska tillgången och efterfrågan på illegala droger.
 • Alla nya preparat ska förklaras olagliga innan de testats och godkänts.

Sverige är ett av få demokratiska länder där droganvändning är olaglig. Landsbygdspartiet oberoende menar att det är korrekt att inte avkriminalisera droganvändning då det hänger intimt samman med att ha droger ”för eget bruk” . Att människor skulle söka mer vård om bruket avkriminaliserades finns inget svenskt stöd för. Tvärtom visar misslyckade legaliseringsförsök både i nutid och på 60-talet att ytterligare droger sprids på illegala marknaden och missbruket ökar.

Det krävs ett perspektivskifte som inte blir enbart endemiskt (sjukdomsbaserat) med tydliga krav och konsekvenser och samverkan mellan de olika aktörerna.

Nätdroger är ett stort problem. Tillgängligheten till droger har ökat och gjort det enklare att missbruka även för ungdomar.  Polisen ligger ofta flera steg efter narkotikaproducenterna Ett problem är att preparat som kommer med nya kombinationer inte är olagliga med automatik.  Vore produkterna det skulle narkotikaproducenterna förlora sitt försprång gentemot rådande lagstiftning.

Migrationsfrågor

 • Vi anser att alla länder inom EU måste bära flyktingmottagandet mer solidariskt.
 • Antalet flyktingar och ensamkommande barn som kommunerna tar emot ska stå i rimlig proportion till invånarantalet och möjlighet till integration.
 • Vi vill verka för att nyanlända av mottagande kommuner erbjuds platser i mindre byar för att öka integrationen.
 • Sverige ska ta emot en större mängd flickor än ensamkommande äldre pojkar.

Landsbygdspartiet oberoende står upp för alla människors lika rätt och värdighet. Människor som flyr från krig och konflikter måste kunna söka skydd när de tvingas lämna sina hem. Länder i närområdet är de naturliga platserna som dessa människor flyr till.  Vi vill se en migrationspolitik med bred förankring bland medborgarna.

Sverige är det land inom Schengenområdet som i förhållande till sin storlek tar emot flest flyktingar. Detta ska göras genom att anpassa regler och bidragssystem så att de överensstämmer med övriga EU-länder. Balanserad migration är i grunden positivt

Samhället måste ta ett tydligare ansvar för att migranter som kommer till Sverige förstår och accepterar vilka lagar och regler som gäller här. Därför har vi formulerat ett välkomstkontrakt som vi föreslår att migranterna ska läsa igenom och skriva under innan de kan söka asyl här. Se bilaga 3.

 • Sverige ska ge skydd så länge den akuta livshotande situationen kvarstår men när hotet är borta ska flyktingarna i normalfallet återvända till sitt hemland.
 • Prövning av eventuellt permanent uppehållstillstånd ska göras först efter ett antal år.

Om orimligt lång tid har förflutit, och det föreligger ett ömsesidigt intresse från flyktingen och till exempel svensk arbetsgivare – eller att flyktingen gjort sig självförsörjande – så ska möjligheten att få stanna prövas tidigare.

 • Landsbygdspartiet oberoende anser att man i högre grad bör satsa på kvotflyktingar.

Det innebär möjligt att söka asyl direkt från flyktinglägren. Detta skulle bidra till att slå undan benen på människosmugglare samtidigt som flyktingar med mindre resurser skulle gynnas. Flyktingmottagandet måste fördelas över hela landet.

Invandring och integration

 • Staten ska fullt ut ska ta ekonomiskt ansvar för och bekosta integration av nyanlända.
 • Rätten till föräldrapenningdagar ska fortsatt gälla som i dag för barn födda i Sverige och adoptivbarn. I andra fall, om barnet är fött i annat land, ska dagarna börja tas ut innan barnet fyller 1 år.
 • Vi måste ta tillvara kompetensen hos alla nyanlända. De ska snabbt lära sig språket och börja jobba. Kvalificerad arbetskraft bland invandrare måste tas till vara på ett bättre sätt.
 • Även anhöriginvandring bör omfattas av introduktion för att förebygga segregering.
 • Att verka för att utarbeta ett faddersystem generellt som bygger på en kunskap om den miljö och det samhälle våra nya invånare kommer från.
 • Bostadsbolagen arbetar fram riktlinjer för att trångboddhet förebyggs och inte uppstår i sitt lägenhetsbestånd.
 • Att integrationen innehåller tydlig information om det svenska samhället i jämförelse med det samhälle människorna kommer ifrån. Att det ges av personer med  kunskap om klansamhällen och specifik kunskap om respektive land, liksom kunskap om Sveriges uppbyggnad.

I syfte att underlätta integrationen och uppnå ett snabbare inträde på arbetsmarknaden vill vi verka för att förändra reglerna för föräldradagar i föräldraförsäkringens regelverk. Det bidrar till integrationen och de kan försörja sig och sin familj utan bidrag

Integration är inte enbart försörjningsstöd, svensk undervisning och en lägenhet. Det är så mycket mer och det måste samhället ombesörja.

Arbetskraftsinvandringen kan stärka svensk ekonomi. Det förutsätter ordning och reda på arbetsmarknaden, stärkt roll för arbetsmarknadens parter och full respekt för gällande villkor och kollektivavtal så att oseriösa arbetsgivare inte kan utnyttja människor på flykt, eller att svenska löner och villkor försämras.

Boverket pekar på undersökningar som visar att barn som delar rum hemma klarar sig sämre i skolan, En orsak till trångboddhet kan vara den anhöriginvandring som skett till Sverige.

Migrationsverket har regler för hur stor/liten lägenhet man kan ha samt vilka inkomster som krävs vid anhöriginvandring, men hur följs dessa upp av våra bostadsbolag?

Mottagandet som skett från 2015 i Sverige kan inte sägas motsvara målen i barnkonventionen. Flera unga pojkar har också fått vänta länge på besked och efter nya direktiv flyttats över till migrationsverket då de fyllt 18 år

 Vi ser stora problem med människor som kommer från överlevnadskulturer in i ett så jämlikt och frihetligt samhälle som Sverige är, särskilt i kommunerna som inte klarar av att integrera och har tydligt segregerade boendeområden.

Mottagandet idag bygger på att skaffa språkkunskap, boende och arbete i stor utsträckning.

Landsbygdspartiet menar att integration är mer än pengar och lägenhet Förutom dessa saker ska det ges tydlig information om det svenska samhället i jämförelse med det samhälle människorna kommer ifrån. Detta kräver kunskap om klansamhällen och specifik kunskap om respektive land, liksom kunskap om Sveriges uppbyggnad.

Detta för att minimera trångboddhet, utanförskap och psykisk ohälsa

Vad vi kan se idag är att de flickor som kommit inte gått i skola alls i hemlandet och när de får den chansen här i Sverige tar de den med stormsteg.

Problemet är att flickor från överlevnadssamhällen är utlämnade till ett starkt patriarkaliskt samhälle. Många lever under svåra förhållanden vilket gör att de i mindre utsträckning kommer till Sverige.

Om Sverige som ett föregångsland rörande jämlikhet skulle gå i täten och öppna upp mottagandet för mottagande av flickor från patriarkaliska strukturer i samband med krigskonflikter i länderna   skulle det ge inte bara möjlighet för flickor från dessa länder att starta en ny framtid utan även ge signaler till dessa länder om ett mer jämlikt synsätt, då det ofta är unga pojkar som skickas ”som ankare” till nya landet.

Könsstympning

 • Att göra det obligatoriskt för regioner att kartlägga och screena samt erbjuda undersökning för barn och unga som kommer från områden där dessa traditioner används (Afrika och delar av mellanöstern).
 • I de fall föräldrarna inte tillåter undersökning ska anmälningsplikten användas för att utredning av sociala myndigheter ska ske.

Idag könsstympas 3,9 miljoner flickor världen över. Det utförs på flickor mellan 4 och 14 år , men även spädbarn könsstympas . Det är ett allvarligt hälsoproblem förutom det trauma som flickan upplever. De länder där flest flickor utsätts är Somalia (97%) Guinea (92%) Dijbouti (88%) och Mali (86%) 30 länder i Afrika och Mellanöstern använder sig av sedvänjan (UNICEF)

Det är en tradition i vissa länder som har att göra med status och roll. Traditioner bär vi många gånger med oss oavsett om vi flyttar till andra länder. Till följd av detta har könsstympning blivit ett växande problem i Sverige(UNICEF)

Sedan 2017 finns en lag som ger 2-6 års fängelse för den som utför ingreppet. Även förberedelse och underlåtenhet att avslöja könsstympning är straffbart

Idag är det förbjudet att mot föräldrars vilja undersöka om ett barn utsatts för könsstympning. Att göra det obligatoriskt för regioner att screena och erbjuda undersökning är ett kraftfullt sätt att föra upp frågan i ljuset och motverka livslångt lidande för många unga flickor.

Anmälningsplikten används idag vid misstanke om våld i nära relationer och utredning är obligatorisk i dessa fall för socialtjänsten . Det är fullt rimligt att anmälningsplikten ska göras även på unga flickor som misstänks utgöra en målgrupp för att könsstympas eller som misstänkts har könsstympats anser partistyrelsen. Om det sedan visar sig att barnet har könsstympats blir det polismyndighetens sak att utreda när och vem som eventuellt kan åtalas beroende på när i tid övergreppet skedde.

Jämlikhet

 • Landsbygdspartiet oberoende vill värna jämlikheten som innebär att alla människor har samma värdighet och ska behandlas med status och respekt.
 • Segregation ska kraftigt motverkas vid byggnationer och planläggningar.

Sverige är ett land med stora möjligheter, vi har levt utan krig under många hundra år. Vårt land är ett av världens mest jämlika länder idag, Därav är vårt land i många avseenden ett udda land. Trots detta är det många som inte har det bra i Sverige, ensamheten är stor, liksom segregationen. En liten ekonomisk elit drar ifrån urbaniseringen bidrar till denna utveckling. Det syns tydligt i våra städer, förorter och på landsbygden. Faktum är att Sverige är det land inom OECD där ojämlikheten ökat mest sedan mitten av 1980talet. Att Sverige tenderar bli allt mer ojämlikt är inte bra , negativa effekter av ojämlikhet är ökade konfliktnivåer, lägre produktion av gemensamma nyttigheter, högre korruption och lägre socialt kapital. Det visar ett flertal studier i kriminologi, sociologi och ekonomi vilka även visar att högre ojämlikhet i inkomster leder till högre brottslighet, särskilt högre våldsbrottslighet och mord.

 • Samhället ska inte öppna för en uppdelning av män och kvinnor med förment välvilliga argument, som idag sker i vissa kommuner.

Det är oacceptabelt att myndigheter flyttar fram positionerna för dem som vill separera könen och på så sätt normaliserar föreställningen att det är obekvämt för män och kvinnor att vistas tillsammans, eller kyrkor som vägrar viga samkönade.

Jämlikheten är även viktig socialt. Människor ska vara lika inför lagen och ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet eller tro.

Samhället ska kraftigt beivra all form av stympning eller begränsning eller krav på underkastelse som idag sker enligt religiös tro. Det är var och ens rätt att avgöra hur man vill utöva sin tro, men utan att påtvinga andra. Sverige ska i alla sammanhang uppmana till jämlikhet utan att någon eller några grupper stängs ute.

Oavsett klasstillhörighet, kön, sexuell läggning ska människor få delta på samma sätt oavsett om det är konserter, badhus, äktenskap, i moskéer eller i klassrum.

Brott och straff

 • Skärpt straff vid upprepning av brott.  Vid upprepning av brott bör straffet bli strängare, som adderas vid flera brott.
 • Lagstiftning måste också anpassas till de brott som idag är olagliga men som saknar lagstiftning när de begås, då gärningsmän ”skyller på varandra” brott begångna på nätet, förtal eller genom att vittnen i samband med organiserad brottslighet utlämnas med både namn och adress.
 • Många i samhället drabbas även av vardagsbrott som är kopplat till missbruk, eller stöldligor. Dessa utreds sällan på landsbygden kan ligor och andra kriminella härja fritt p.g.a. avsaknaden av polis och de  långa inställelsetiderna som är idag.

Sverige har under lång tid haft för milda påföljder på brott som innebär allvarliga kränkningar av andra människor. Konsekvenserna för många brottsoffer är omfattande.

 • Polisen ska ha möjlighet att gratis begära ut telefonlistor från teleoperatörer.

I spaningsskedet för att på så vis bli mer effektiva för att det fortsättningsvis ska kunna ske bör man på riksdagsnivå verka för att reglerna om datalagring anpassas så att teleoperatörerna får krav på sig att lagra uppgifter under begränsad tid.

Det är rimligt att kraven för integritet är högre när det gäller de egna medborgarna och att legitimiteten för övervakning och spaning kraftigt minskar när det misstänkta brottets allvarlighet avtar, men på grund av brister i vår lagstiftning finns en dom sedan årsskiftet 2016/2017 att teleoperatörerna inte längre behöver lagra data i mer än sex månader, efter ett beslut från EU-domstolen. Det innebär att möjligheterna att utreda IT-brott blir nästan omintetgjorda. I korthet kan det innebära att poliser inte längre kan begära ut data om misstänkta nätpedofiler.

 • Igenkänningssystem i polisbilarna ska vara standard, liksom kameror på huvudet/axel på all berörd personal.
 • Införandet av elpistoler ska övervägas och prövas eftersom detta kan spara många liv.

I andra länder har man utbyggda system med övervakningskameror. Dessa kan ofta följas från bemannade kontrollrum. Man har också filmkameror i samtliga utryckningsfordon. Poliser och bevakningspersonal har kameror på huvudet/axeln. I bilarna sitter kameror som via nätet är uppkopplade till datorer, så att registreringsplåtar automatiskt kan läsas av och larma om eventuella oegentligheter. Allt detta finns redan och tekniken är ett billigt sätt att effektivisera verksamheten.

 • Ett maskeringsförbud i det offentliga rummet införs. Detta ger polismyndigheten möjlighet att omhänderta huliganer, ligister och andra som är ute för att ställa till oreda i skydd av maskering redan innan de begått brott. Förbudet ska medge ett direkt frihetsberövande.

Idag är det vanligt att fotbollshuliganer, kriminella demonstranter, stenkastande ungdomar och andra kommer undan lagens långa arm genom att maskera sig. Det hjälper då inte hur många bevakningskameror eller vittnen det finns. Maskeringen idag kan ske genom halsdukar, uppdragna huvtröjor eller på andra fantasifulla sätt. Genom att göra själva maskeringen olaglig får ordningsmakten möjlighet att omhänderta potentiella våldsverkare och kriminella redan innan de hunnit begå brott. Som ledstjärna när det ska avgöras vad som är maskering bör följande synsätt gälla – vistas man i det offentliga rummet får man inte förhindra att man ska kunna kännas igen av andra personer/vittnen eller av bevakningskameror.

 • Ett system med så kallade kronvittnen bör införas där strafflindring kan ges när en tilltalad medverkar till utredningen av andras brott, inte bara sina egna.
 • Vittnesskydd bör utökas utifrån systemet med kronvittnen. Anonyma vittnesmål bör tillåtas, men ska ej strida mot Europakonventionen. Det ska endast användas i undantagsfall när liv eller frihet riskeras. Och en fällande dom ska inte enbart få grundas på anonyma vittnen.

Vittnen har idag en mycket utsatt situation i Sverige som leder till att många inte vågar vittna mot allvarliga brott som de bevittnat. Så kan vi inte ha det i ett fritt land.

 • Att kriminalisera deltagande i eller stöd till kriminella nätverk.
 • Fråntagande av medborgarskap Medborgare eller asylsökande från andra länder alternativt med personer med dubbla medborgarskap som vistats i Sverige mindre än 7 år och gör sig skyldiga till brott där minimistraffet är fängelse 2 år utvisas och blir av med sitt Svenska medborgarskap omgående.
 • Köp av fängelseplatser ska övervägas.
 • Utvisade hänvisas till förvar vid oklarheter med mottagande land.

Staten behöver ha tillgång till verktyg och information för att bekämpa internationell brottslighet och skydda medborgarna mot terrorism och andra brott, samtidigt behöver medborgarna skydd från att få sitt privatliv kartlagt.

Kriminalisera den som deltar eller lämnar stöd till en organisation som uppmanar till allvarliga brott eller som på annat sätt ägnar sig åt organiserad kriminalitet. Om organisation anses medverka eller uppmuntra till brottslighet som innebär hot, våld eller tvång ska det anses vara tillräckligt som grund för ingripande för den som deltar i verksamheten.

Landsbygdspartiet menar även att personer som fått besked om utvisning och som av en eller annan anledning inte kan utvisas ska hänvisas till förvar i avvaktan på mottagande från aktuellt land.

Även köp av fängelseplats i andra länder ska övervägas i vissa fall där det är lämpligt och där straffet kan säkerställas i aktuellt land.

 • Överträdelse mot besöksförbud automatiskt ska leda till häktning.
 • Skärpt straff för grovt sexuellt ofredande. Minimistraffet bör vara fängelse 18 månader till maximistraffet fängelse 3 år.
 • Skärpt straff för alla våldtäktsbrott. Våldtäkt ska leda till ett höjt fängelsestraff (förslagsvis 4-8 år) Även grov våldtäkt och våldtäkt mot barn ska leda till högre fängelsestraff (7-10 år) Gruppvåldtäkt bör få det strängare straffet , då det består av flera personer som borde kunna hindra brottet.

Anpassning av lagstiftningsåtgärder Preskriptionstiderna för sexualbrott och övriga grova brott bör ses över i skärpande riktning

Sverige behöver ett tydligare brottsofferperspektiv. Det bör skapas en möjlighet att ta upp videoförhör med målsägande i sexualbrottsmål i nära anslutning till brottet. Det inspelade förhöret ska därefter kunna användas som bevisning i en senare rättsprocess.

Vissa former av sexuella ofredanden som inte når upp till vad som utgör en våldtäkt bör få en ny rubricering grovt sexuellt ofredande med en högre straffskala.

 • Skadestånden för de som utsatts för ett sexualbrott bör höjas avsevärt.

Alla som utsatts för ett grovt hot och sexualbrott ska få möjlighet att få ett målsägandebiträde tidigare under processen och kraven på kompetens och lämplighet för den som utses till målsägandebiträde ska skärpas.

Vapenlagen

 • Lägg skytteförbunden under Försvarsmakten.

Sverige har en lång tradition av jakt och sportskytte, ägare av legala jakt- och sportskyttevapen förvaltar detta förtroende mycket väl.

Landsbygdspartiet oberoende vill därför lägga skytteförbunden under Försvarsmakten för att undvika att det missriktade vapendirektivet som EU kommissionen kom fram till drabbar jägarkåren och skytterörelsen. Det skulle även främja landets totalförsvar.

 • Avskaffa tidsbegränsade vapenlicenser.

Samhällsnyttan är genom detta idag obefintlig, samtidigt som ett stort antal licenser konstant belastar licenshandläggningen och leder till oacceptabla handläggningstider, vilket redan resulterat i bl.a. att jaktbutiker gått i konkurs.

Landsbygdspartiet oberoende vill därför lägga skytteförbunden under Försvarsmakten för att undvika att det missriktade vapendirektivet som EU kommissionen kom fram till drabbar jägarkåren och skytterörelsen. Det skulle även främja landets totalförsvar.

 • Vapenlagen måste formuleras tydligare.

Tolkningsutrymme måste minimeras, den godtycklighet som råder idag är oacceptabel.

NÄRINGSLIV

Arbetsmarknad

 • Differentiering av arbetsgivaravgifterna.

Småföretagande är en viktig faktor för arbetsmarknaden på landsbygden och i mindre orter. Landsbygdspartiet oberoende föreslår en princip för en geografisk diffrentiering av arbetsgivaravgifterna för att ge alla delar av landet likvärdiga förutsättningar och att öka möjligheter till arbete på landsbygden. Se mera i bilaga 2.

 • Landsbygdspartiet oberoende vill att arbetstidslagstiftningen ska ses över .

Detta för att ge möjlighet så att det blir lättare att få jobba längre sammanhängande perioder, för att senare ha längre sammanhängande ledigheter.

 • Landsbygdspartiet oberoende anser att ett väl utvecklat lärlingssystem är ett viktigt verktyg för att motverka utanförskap.
 • En stor del av befintliga verk och myndigheter bör utlokaliseras från storstäderna.

Befolkningsutvecklingen i olika regioner ska vara en viktig parameter vid val av etableringsort. Myndigheterna ska inte kunna kringgå dessa politiska beslut och viljeinriktningar genom att behålla verkschefer och högre tjänstemän i Stockholm. Vi föreslår att en majoritet av all nytillkommande statlig verksamhet ska placeras i mindre städer och orter.

 • Överdimensionerade bonussystem och avgångsvederlag samt dubbla ersättningar inom den politiska förvaltningen ska modifieras.

För att ge tyngd åt kravet hela Sverige ska leva, öka sammanhållningen och visa att Sverige är större än Stockholm, föreslår vi att riksdagen och Regeringskansliet flyttas från Stockholm till Östersund, mitt i Sverige.

Vinster i välfärden

 • Tjänster i välfärden (den sk mjuka sektorn) som är finansierade av skattemedel och som ligger på entreprenad ska ha begränsade vinster alternativt bedrivas non-profit.
 • Utvärderingsbara mål och kriterier inom alla kommunala verksamheter samt de som upphandlas via LoU ska finnas.

Alla ska kunna lita på kvaliteten och tryggheten i omsorgen, oavsett vem som utför den.

Vi har under senaste åren kunna läsa om hur stora vinster sker på skattebetalarnas bekostnad. Att plocka ut stora vinster på skattebetalarnas bekostnad är inte rätt menar vi.  Däremot måste investeringar i rörelsen som gynnar kompetensutveckling och därmed bidrar till ökad kvalitet för målgruppen vara möjlig.

Det finns modeller i både Norge, Italien och andra Europeiska länder för begränsade vinster som Sverige kan titta på. Att gynna kooperativ är en lösning, då dessa återinvesterar hela överskott i verksamheten, att ha kommunala verksamheter som riktmärke och miniminivå ex gällande bemanning kan vara ytterligare en modell.

JORD- OCH SKOGSBRUK

Livsmedelsproduktion

 • Den svenske bondens lönsamhet måste stärkas genom ökad försäljning i närområdet.

Landsbygdspartiet oberoende ska ha en sund och verklighetsförankrad livsmedelspolitik. Lantbruk, skogsbruk och fiskenäringen är naven för den levande landsbygden. Det är här många jobb finns och det är här som landets mat ska produceras. Vi ska utnyttja våra inhemska förutsättningar för livsmedels- och råvaruproduktion och det ska vara en rimlig spridning över hela landet.

Den svenske bondens lönsamhet måste stärkas genom ökad försäljning i närområdet samt att utgifterna minskas genom att till exempel drivmedelspriser och arbetsgivaravgifter sänks. Se bilaga 2.

 • Vi kräver att svenska bönder kompenseras så att de kan konkurrera på likartade villkor.
 • Regler och lagar gällande livsmedelsproduktion och livsmedelsförsäljning måste vara flexibla för att passa även småskalig, traditionell verksamhet.

Dagens jordbrukspolitik är utformad i enlighet med EU:s regler om fri konkurrens och handel. Svensk livsmedelsproduktion håller hög standard men eftersom kraven på en svensk lantbrukare är högre än i omvärlden blir produktionskostnaderna högre. Våra djurskyddslagar är bland Europas hårdaste. Resten av Europa bör anpassa sig till de svenska reglerna för att rättvisa ska uppnås.

Våra svenska livsmedel är miljömässigt överlägsna merparten av de importerade. Målet måste vara 100 procent självförsörjning av baslivsmedel, energi och drivmedel, vilket ger jobb, ökad skattekraft och leder till välstånd. I livsmedelsstrategier måste klargöras vilka myndigheter som ansvarar för försörjningsberedskapen och att Sveriges beredskapsgrad i alla situationer motsvarar behovet. Landsbygdspartiet beroende ska verka för lokala livsmedelsstrategier som garanterar en ökad självförsörjningsgrad i kommunerna vilket gynnar tillväxt och beredskapsperspektivet.

Sverige har en självförsörjningsgrad av livsmedel under 50 procent. Landets försörjning av livsmedel skulle slås ut på någon vecka vid en yttre kris. Det finns en rad scenarier, inte bara inom världspolitiken, där detta kan ske. Även klimatet kan inverka på livsmedelsimporten. En av Landsbygdspartiet oberoendes viktigaste frågor är kravet på en kraftigt ökad självförsörjningsgrad på

Livsmedelskedjorna måste ta sitt ansvar och införa system som gynnar de handlare som väljer att ta in lokala produkter. Gårdsförsäljning och torgförsäljning av närproducerade varor ska uppmuntras och underlättas.

 • Landsbygdspartiet beroende vill att brukare av åkermark ska ha rätt att i sina grödor bekämpa vildsvin, oavsett vem som har jakträtten.
 • Landsbygdspartiet beroende vill att torghandlare och liknande tillfälliga verksamheter ska undantas från kravet om kassaregister.

Skogsbruk

 • Landsbygdspartiet beroende vill verka för en utveckling av våra skogsprodukter så att Sverige ökar sin självförsörjningsgrad och därmed förbättrar landets säkerhetsläge.

Skogen kommer även i framtiden kunna bidra till Sveriges fortsatta välfärd och en stark nationalekonomi.

 • Ingen markägare ska behöva ha mer än maximalt 10% av sin skogsareal klassad som nyckelbiotop.

Ersättningsmark ska erbjudas som alternativ till ekonomisk ersättning, till den som önskar det. Skogsägare ska kunna sätta in ersättningar från naturvårdsavtal, biotopskydd, reservat eller motsvarande på så kallat ”skogskonto” och få skjuta upp beskattning till det år då pengarna faktiskt används.

 • Landsbygdspartiet oberoende säger huvudsak nej till fler naturreservat.

Det har avsatts många nya naturskyddade områden och vi anser att det måste vara stopp nu. De privata markägares ansvarsfulla långsiktiga brukande av vårt land är den främsta anledningen till att vi har den variationsrika flora och fauna vi har idag. Naturreservat med gammal skog är dessutom sämre på att binda kol än frisk växande skog.

Nyttja den kunskap som finns hos våra svenska jord- och skogsägare och stimulera dem att vårda sina marker, istället för att belasta dem med reservatshot! Förbuden för traditionellt nyttjande av naturskyddade områden måste ses över. Vi vill ge lokala förvaltningsorgan mer frihet under ansvar att fortsätta nyttja naturen som tidigare, och införa ”aktsamhetsregler” i stället för förbud. Befintliga reservat och skyddade naturområden ska skötas med lokalt anpassade förvaltningslösningar och av lokala entreprenörer.

Vi föreslår att hyggesfritt skogsbruk under markägarens ansvar används som skötsel- och skördemetod i stället för konventionellt reservatsskydd. Skogsägaren behåller ägandet och får i begränsad form fortsätta bruka sin skog och få inkomster från den trots skyddet.

Djurskydd

 • Landsbygdspartiet oberoende kräver en sund och verklighetsförankrad tillämpning av djurskyddslagstiftningen.
 • Alla ambulerande stordjursveterinärer ska få rätt att levandedjursbesiktiga och att köttbesiktiga på produktionsplatsen.
 • Landsbygdspartiet beroende vill återinföra möjligheten till hemmaslakt.

Djurskyddslagstiftningen ska baseras på helhet i stället för detaljer. Sunt förnuft och helhetsintryck ska vara ledande. Tillämpningen ska vara flexibel och anpassningsbar till småskalig och traditionell djurhållning. Små avvikelser ska inte spela orimligt stor roll. Proportionalitetsprincipen ska gälla.

 • Alla djurskyddskontroller som initieras av myndigheter ska vara avgiftsfria och i normalfallet bokas av myndigheten i förväg.
 • Kontroll- och tillsynsavgifter som erläggs av näringsidkare, bönder, slakterier som sköter sig ska tas bort.
 • Landsbygdspartiet oberoende verkar för ett avståndstagande mot koldioxidslakt.

En anmälare i ett djurskyddsärende ska inte kunna vara anonym gentemot myndigheten. Däremot ska anmälarens identitet kunna skyddas gentemot resten av samhället. Vid uppenbar falsk anmälan ska hela kostnaden bäras av anmälaren.

 • Den som får en anmärkning ska alltid erhålla en varning och ges möjlighet till förändring innan böter eller avgifter tas ut.
 • Beslut om omhändertagande och avlivning av djur ska fattas av legitimerad länsveterinär.

Djurhållaren ska ha rätt att överklaga och inhämta utlåtande från oberoende legitimerad veterinär.

 • Djurförbud ska utdömas av allmän domstol och tydliga regler för hävande av djurförbud ska införas.

Den som har djurförbud ska förbjudas att ha ansvaret för djur men ska tillåtas sköta djur som någon annan tar ansvaret för. Vi kräver att djurskyddsinspektörer ska ha adekvat utbildning och praktisk erfarenhet av de djurslag som inspekteras.

 • Vi vill få klargjort hur djurskyddslagstiftningen ska tillämpas i samband med rovdjursangrepp.

Vi menar att det inte är rimligt att endast primära skador ersätts. Även sekundära skador ska ersättas och därav behöver klargörande ske om hur djurskyddslagstiftningen ska tillämpas. Så länge frilevande varg finns i landet och andra rovdjur som ger sig på tamdjur så krävs full täckning för alla kostnader för rovdjursstängsel och andra förebyggande åtgärder. Det krävs även kraftigt höjda ersättningar för rovdjursangrepp på tamboskap. Ersättningen ska täcka direkta kostnader vid angrepp (köttvärde, arbetskostnader, bilkostnader) samt fullt ut alla kostnader för indirekta skador som minskad produktion, det merarbete som stressade djur och människor innebär.

Kontroller och tillsyn

 • Landsbygdspartiet oberoende kräver, oavsett bransch som ska inspekteras, att alla inspektörer ska ha adekvat utbildning och praktisk erfarenhet av det som ska bedömas.

Sunt förnuft och helhetsintryck ska vara ledande. Tillämpningen ska vara flexibel och anpassningsbar till småskalig produktion eller förädling. Små avvikelser ska inte spela orimligt stor roll. Proportionalitetsprincipen ska gälla.

Rovdjurspolitik

 • Landsbygdspartiet oberoende kräver en ansvarsfull rovdjurspolitik och lokal förvaltning av de stora rovdjuren i Sverige.

Landsbygdspartiet oberoende bedriver en ansvarsfull politik som baserar sig på fakta, se vidare bilaga Det totala rovdjurstrycket är en stor belastning för delar av landsbygden idag. Det är inte rovdjuren i sig som art vi vänder oss emot, utan mot de skadeverkningar den orsakar på tamdjur, renskötsel, fäbodbruk, naturbete, jakt och friluftsliv samt mot den otrygghet som närvaron av vissa rovdjur ger.

 • Nej frilevande vargar i Sverige.

Mer betesdjur kräver ett lägre rovdjurstryck – Landsbygdspartiet oberoende är det enda partiet idag som säger nej frilevande vargar i Sverige.

Om lokal acceptans finns så kan vargen hålls inom väl avgränsade eller inhägnade områden. Områdena ska vara så stora att det finns en naturlig balans mellan rovdjur och bytesdjur. Utanför områdena ska det stå markägaren fritt att plocka bort vargen. Åtgärderna är nödvändiga för att undvika onödigt lidande för både vargen, andra djur och människan, samt för att bevara den biologiska mångfald som människan skapat genom att bruka marken under århundraden. Landsbygdspartiet oberoende avser inte – och har aldrig avsett – att driva frågan om etablering av varghägn. Inhägnade områden är den enda kompromiss som vi kan acceptera. Det ankommer på vargförespråkarna att tillsammans med myndigheter eller andra aktörer utreda var dessa hägn i så fall skulle kunna etableras och lokal acceptans uppnås.

 • Beslut om vargjakt ska tas av regeringen och det ska vara beslut som inte kan överklagas.

När det gäller varg, säger Landsbygdspartiet oberoende nej till frilevande varg i Sverige. På väg mot ett land utan frilevande varg kräver vi att beslut om vargjakt ska tas av regeringen och det ska vara beslut som inte kan överklagas eller förhalas.

 • Vi kräver att alla licensjaktbeslut på stora rovdjur tas i god tid och meddelas senast i oktober för att berörda jägare ska ha goda möjligheter att planera för jakten.
 • Eftersöksjägare, skyddsjakts jägares identiteter ska inte vara tillgängliga för allmänheten om så begärs.
 • Landsbygdspartiet beroende föreslår en ändring av §28 i jaktförordningen så att stora rovdjur som vistas inom 200 meter från bostäder, ladugårdar och stallar får skjutas.

Eftersöksjägare, skyddsjakts jägare och jägare som sysslar med jakt på de stora rovdjuren utsätts för både hot och förföljelse.  Landsbygdspartiet beroende föreslår en ändring av §28 i jaktförordningen så att stora rovdjur som vistas inom 200 meter från bostäder, ladugårdar och stallar får skjutas. Barn ska leva i en trygg miljö utan risk för rovdjursangrepp och erbjudas skolskjuts från dörr till dörr i rovdjurstäta områden.

Närvaron av rovdjur medför stora ekonomiska åtaganden. Läs mer i bilaga 4 om vårt ställningstagande i rovdjursfrågan, samt vårt jaktpolitiska program.

Öppna landskap och biologiskt kulturarv

 • Landsbygdspartiet oberoende förordar stimulans till nyttjande av betesmarker genom ökad betesersättning och upprustningsstöd för de hagmarker som vuxit igen.

Naturen i hela landet är präglad av människan. Vi har under många århundraden brukat åker, äng, hagmark, skog, fjäll och vatten. Det har givit vårt land en stor variation och artrikedom. Vi i Sverige ska vara stolta över den natur som våra förfäder skapat, vid en avfolkning av landsbygden riskerar detta ovärderliga biologiska kulturarv att förfaras.

 • Vi vill se fler betesdjur och öppna hagmarker.

Betande djur är bland det bästa vi har! Artrikedomen på mulbetade marker är svårslagen och att markerna binder kol på ett effektivt sätt ger dubbel miljömässig vinst.

 • En betesinventering behöver genomföras för att kartlägga värdet av skogsbetet, fjällbetet och skärgårdsbetet för utveckling av landsbygden och jordbruket.

Inventeringen ska visa var betet finns och vad det är värt och den kan bli en nystart för fäboddriften, fjälljordbruket och småjordbruket. Det är viktigt att bevara de levande kulturarven som förvaltas av samer, jordoch skogsbrukare, fäbodbrukare, skärgårds-, fjäll- och skogsbönder, kust-, skärgårds- och insjöfiskare, jägare och hemslöjdare, med flera kunskapsbaserade brukargrupper.

 • Landsbygdspartiet beroende vill verka för att förbättra situationen för urfolk och lokala samhällen som förvaltar traditionell ekologisk kunskap av betydelse för den biologiska mångfalden.

  (Se CBD artikel 8j och 10c, länk i Bilaga 4)

 • Kommuner ska i sina grönområden tar hänsyn till biodling avseende val av växter i planteringar, och ”sparar” nyttiga biväxter vid gallringar och kommunerna i sina urbana områden har lämpliga uppställningsplatser för bikupor.
 • Inför bättre ursprungsmärkning på honung vid import.

Landsbygdspartiet oberoende driver att kommuner i sina grönområden tar hänsyn till biodling avseende val av växter i planteringar, och ”sparar” nyttiga biväxter vid gallringar Att kommunerna i sina urbana områden har lämpliga uppställningsplatser för bikupor Att det skall införas bättre ursprungsmärkning på honung vid import inte bara EU och icke EU länder.

Allemansrätten

 • Landsbygdspartiet oberoende anser att kommersiellt nyttjande och resursuttag ur skog och mark, exempelvis i form av upplevelseturism, bär eller svamp, ska vara tillåtet endast efter uppgörelse med markägaren.
 • Ge möjlighet till tillfälliga reservat för hårt slitna områden på privata ägor.

Den svenska allemansrätten är en viktig sedvänja som bör bevaras. Vi kan dock se några baksidor som bör regleras. Den kommersiella turistnäringen är en stor industri som på flitigt nyttjade platser leder till stora skador på naturen.

Markägare ska kunna ansöka, och få beviljat hos länsstyrelsen, om inrättande av tillfälliga reservat för hårt slitna områden inom sina ägor, till exempel populära lägerplatser.

Äganderätten

 • Ägaren till mark måste ha rätt att nyttja naturresurser och freda sin mark.

Äganderätten måste stärkas och måste försvaras då den är en av grundbultarna för välstånd och tillväxt. Landsbygdspartiet oberoende ser med oro på dagens utveckling där äganderätten successivt urholkas. Historiskt har staten lagt beslag på privat eller lokalt samägd mark, utan hänsyn till tidigare lagfarter och fångeshandlingar.

Landsbygdspartiet oberoende ska arbeta för att äganderätten stärks och återupprättas till en betydligt högre nivå och verka för att klargöra markägande- och brukanderättigheter i norra Sverige.

 • Bekräftat offentligt ägd mark bör förvaltas av människor som bor i närområdet.

Vi vill se en utveckling av lokalt anpassade förvaltningslösningar, med reellt lokalt inflytande på förvaltning av mark, råvaror, jakt, fiske, naturvård och så vidare.

 • Landsbygdspartiet oberoende anser att Sverige tills vidare inte ska ratificera ILO 169.

Förutom att markägande- och brukanderättigheter behöver klargöras finns det behov av en sanningskommission för att ta fram kunskap och fakta. Det finns betydande oklarheter vad gäller förutsättningar och konsekvenser av att särskilja folk på etniska grunder.

 • Vid försäljning av fastighet, som är klassad som jord- eller skogsbruksfastighet, ska prövning enligt jordförvärvslagen gälla för hela Sverige.

För att få förvärvstillstånd ska köparen bosätta sig på jordbruksfastigheten eller redan bo i den kommun – eller i intilliggande kommun – när fastigheten gränsar till en sådan. Sammanläggning av gårdar ska endast få göras när köparen bor på en närliggande fastighet och samtidigt kan visa att köpet är av avgörande betydelse för hans eller hennes fortsatta verksamhet. Vid sammanläggning av gårdar ska en så stor areal lämnas kring de ursprungliga byggnaderna att fastigheten fortfarande kan klassas som jordbruksfastighet. För närvarande krävs 2,5 hektar.

Om bostadstaxeringsutreningen (SOU 2012:52) går igenom krävs minst 5 hektar.

Miljö och Klimat

 • Driva en sund och verklighetsförankrad miljöpolitik.
 • Verka för ett mer lokalt tänk för att undvika onödiga transporter.
 • Landsbygdspartiet vill införa lägre momssatser för miljövänliga varor och tjänster.
 • Landsbygdspartiet oberoende vill göra småskaligt nyttjande av lokala naturresurser i glesbygd enklare.

Vi måste tänka mer lokalt och undvika transporter kors och tvärs över jorden, stimulera lokala kretslopp och närproducerade varor.

 • Att offentlig verksamhet ska föregå med gott exempel och i första hand välja lokala, Svenska varor, tjänster och produkter.
 • Hejda slit och släng-mentaliteten och stimulera reparation och återbruk.
 • Att varor och produkter i offentlig verksamhet ska vara giftfria.

Det offentliga ska föregå med gott exempel, förskolor och skolor ska prioritera detta extra mycket.
Försiktighetsprincipen måste gälla vid bedömning av kemikalier, eftersom det tar tid innan negativa effekter blir synliga.

 • Minska användandet av petroliumbaserade material.
 • Sverige ska som en världsledande nation i miljöfrågor driva på, men inte så att miljöarbetet sker bekostnad av landsbygdsbefolkningen, våra livsmedelsproducenter och andra verksamheter.

Sverige ska vara drivande för att få EU och övriga världen att förbättra sin miljö- och energipolitik. Vi ska också ifrågasätta när andra länder fuskar och inte följer de direktiv som ges. Så länge vi är medlem har vi att förhålla oss till de regler som finns inom unionen. En av våra största utmaningar för en globalt förbättrad miljö är att Sverige med höga miljökrav inte ska slå ut våra inhemska företag vilket sker.

Inom många branscher, till exempel lantbruk och åkerinäring, har Sverige en av världens strängaste lagstiftning. Samtidigt ska dessa företagare konkurrera på världsmarknaden, där helt andra förutsättningar råder. Sverige kan inte gå före, samtidigt som man har frihandel. Effekten är att våra inhemska miljömässigt överlägsna varor, slås ut av billiga miljömässigt undermåliga varor. Totalt sett dåligt för miljön. Här säger Landsbygdspartiet oberoende stopp!
Sverige ska gärna driva på, men inte gå före.

Vi tror på morot i form av startbidrag, skattelättnader med mera som stimulans av miljövänliga varor, i stället för en straffbeskattning av miljömässigt sämre alternativ. Landsbygden blir hårt drabbad när till exempel drivmedelsskatterna höjs.

 • Stödja miljöinvesteringar i utvecklingsländer.

Vårt land är världsledande i många miljöfrågor men kan ofta göra endast små men kostbara förändringar som leder till ytterst marginella förbättringar för miljön globalt sett. Att däremot stödja miljöinvesteringar i utvecklingsländer kan med relativt små ekonomiska medel göra stora förbättringar i miljön.

 • Se ett importstopp, alternativt höga tullar, för miljömässigt dåliga produkter.

Det gäller framförallt sådana som produceras under former som inte är tillåtna i Sverige. Vi är egentligen mot den här typen av importbegränsningar men med tanke på hur verkligheten ser ut är vi beredda att göra ett undantag. Gör vi inte det, så slår vi ut den miljömässigt bättre svenska produktionen och får in undermåliga produkter.

 • Stoppa förbränning av importerade sopor.

Vi bör nyttja de gröna näringarna, främst skogen, för att elda i värmeverken. Det är förnybar energi som ger jobb och skatteintäkter i landet.

GMO

 • Att vi inte importerar eller använder genetiskt modifierade organismer (GMO) av säkerhetsskäl.

 • Se forskning och användande av GMO i humanmedicinskt syfte där liv kan räddas eller handikapp undvikas.

Skrotningspremie

 • Att skrotningspremien återinförs.

Skrotningspremien finansieras genom avveckling av det dyra och ineffektiva bonus malus-systemet.

Staten ska ta ansvar och kostnader för bortforsling av fordon, material, sanitära olägenheter, miljöfarligt avfall och annat som markägare drabbas av utan egen förskyllan.

Energi

 • Driva en sund och verklighetsförankrad energipolitik.

 • Att vi utvecklar alternativa förnybara energikällor inom landets gränser.

Sverige och världen står inför en stor utmaning då reserverna av lättillgänglig fossil energi kommer att tömmas inom överskådlig framtid. Det är därför viktigt att vi utvecklar alternativa energikällor.

 • Att Sverige ska vara 100% självförsörjande på energi och fossilfria drivmedel.

Energiförsörjningen har en avgörande betydelse för vår välfärd, särskilt på landsbygden där bilberoendet är stort. Målet måste vara 100 procent förnybar energi och förnybara, fossilfria drivmedel så snart det är möjligt. Målet måste även vara 100 procent självförsörjning av den energi och de drivmedel vi använder i landet. Ekonomiska styrmedel och lagstiftning behövs för att uppnå bättre hushållning med energi. Offentlig verksamhet ska minimera energianvändningen, det offentliga ska alltid föregå med gott exempel.

 • Att det tas fram en plan för utveckling av vätgas.

 • Att lokala satsningar på vätgas stöds av allmänna medel.

Detta bör ske på samma sätt som satsningar på biogas har gjorts i stor omfattning, bl.a. genom Klimatklivet och av Energimyndigheten.

Vid nyinvesteringar ska produkter som är energieffektivast sett till varans hela livscykel användas. Här är viktigt att inte ha enbart energiförbrukningen under användning som måttstock, utan fokusera på produktens hela livslängd, materialets framställning och återvinning och återanvändning efter skrotning.

 • Se bättre uttnyttjad IT-teknink så offentliga verksamheter utlokaliseras och därigenom minska pendling och spara energi.

 • Att staten tar ansvar och stimulerar forskning för att lösa framtida brister i energi- och drivmedelsförsörjning.

 • Underlätta för småskalig decentraliserad vattenkraft.

Detta ger lägre överföringsförluster och genererar inkomster till glesbygden. Små och medelstora energiproducerande
vattenkraftverk i funktion måste skyddas och bevaras även utifrån ett beredskapsbehov.

 • Stimulera småskalig energi-, bränsle- och drivmedelsproduktion.

Vi ser positivt på att nyttja små privata aktörers innovationsförmåga och samtidigt öka vår självförsörjningsgrad. Det ska stimuleras genom enkla regelverk, snabb myndighetshantering och startbidrag.

 • stoppa utbyggnaden av landbaserad vindkraft.

Landsbygdspartiet oberoende menar att det allt för lättvindigt ges tillstånd av kommunerna att uppföra vindkraftsindustrigrupper med stora störningsområden utan att ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i närmiljön. Varje MKB måste ta hänsyn till Natura 2000 som även är till för att skydda biflöden där rödlistade arter finns och tar hänsyn till befintlig verksamhet såsom renskötsel, kulturvård och friluftsliv.

 • Stoppa även havsbaserad vindkraft tills vi tydligt kartlagt miljökonsekvenserna av den.

 • Verka för att få bort vindbruksplaner från kommunerna.

Vindkraftsindustrierna begränsar även den unika allemansrätten och aktiviteter som friluftsliv, bärplockning, fiske, jakt och renskötsel i dessa vindkraftsindustriområden. Att beträda vindkraftsindustrier (vindkraftsparker) är inte tillåtet och därför inte förenlig med allemansrätten som idag nyttjas med ovanstående aktiviteter.

 • Kommunerna ska ha vetorätt rörande vindkraft.
 • Småskalig vindkraft kan byggas där det behövs. Detta handlar om mindre vindkraftverk till enskildas behov.

 • Ställa skallkrav på att befintliga vindkraftverk skall återställas till 100% av.

För att bygga vindkraftsindustrier på ca 50 vindkraftverk krävs det byggnation av nätverk av 150 km vägar som är ca 40 meter breda, flera tusen ton med betong och kablage som grävs ner i marken i stora nätverk.  Landsbygdspartiet beroende vill skydda våra naturvärden som blivit förstörda för all framtid när man urskillningslöst byggt vindkraftverk i vår känsliga natur utan att ta hänsyn till naturskyddsföreskrifter i Natura 2000 områden där riksintressen är utpekade. Idag finns inget krav på återställning eller ens bortforsling av dessa verk och dess fundament. Det är en självklarhet att så ska ske.

 • Landsbygdspartiet beroende kräver förbud mot mikroplaster och lösningsmedel Bisfenol A i tillverkningsprocessen av vindkraft.

Varje vindkraftverk släpper under sin livstid om femton år sex ton mikroplaster som även innehåller Bisfenol A som är hormonstörande gifter som påverkar föryngringen av arter i närmiljön.

 • Landsbygdspartiet beroende vill effektivisera och modernisera befintlig vattenkraft, bland annat genom att byta ut gamla generatorer och turbiner.
 • Landsbygdspartiet beroende vill rusta upp det befintliga stamnätet för att möta framtidens energibehov.
 • Vi behöver satsa på 4 e generationens kärnkraft och moderniserad vattenkraft. Landsbygdspartiet beroende vill även förbättra kraftledningsnätet för kommande elproduktion för hållbar energi där energin behövs.

Vi behöver idag reglerbar elkraftsförsörjning. Vi behöver modernisering med effektivare turbiner och effektivare generatorer som genererar mer vattenelkraft som är reglerbar. Forskningen går framåt och 4:e generationens kärnkraftenheter är tänkt ta hand om kärnavfallet från den gamla tekniken. Även vågkraft är en teknik i havet som är föremål för forskning och utvecklas.

 • Landsbygdspartiet oberoende vill att Sverige använder sig av kärnkraft till dess att bättre reglerbar elproduktion är tillgänglig.

Att omgående stänga befintliga kärnkraftverk är inte realistiskt och utvecklingen av alternativa och förnybara energikällor måste drivas på. Det är inte ett alternativ att ersätta kärnkraften med kol och olja, därför vill vi ha kvar kärnkraften tills förnybara energikällor kan ta över. Kärnkraften är inte en hållbar lösning på sikt med tanke på risker och framtida generationers besvär av atomsopor. Om det i framtiden kommer en hållbar lösning på dessa frågor så kan den vara ett alternativ.

Naturresurser

 • Landsbygdspartiet oberoende vill att kommunerna får ta del av de ekonomiska vinsterna landsbygdens naturresurser genererar.

Att samhället utvinner naturresurser på landsbygden är en del i utvecklingen av vår välfärd och därmed nödvändigt men det är vi på landsbygden som får leva med spåren efter utvinningen utan att något kommer tillbaka. Landsbygdspartiet oberoende anser att landsbygden kan leva på sina egna villkor om kommunerna får ta del av de ekonomiska vinster
som utvinning av naturresurserna innebär.

 • Landsbygdspartiet oberoende vill att uttag av naturresurser ska bygga på en långsiktig hushållning.

Miljöhänsyn ska vägra tyngre är kortsiktiga exploateringsintressen.

Markutnyttjande och Byggande

 • Landsbygdspartiet oberoende vill ha en snabb och förenklad handläggning av bygglov.

Vid till exempel uppbyggnad efter brand ska byggnadslov inte behövas för uppförande av liknande byggnad. Vid utskick till grannar ska endast yttre beskrivning av byggnaden lämnas.

 • Landsbygdspartiet oberoende vill underlätta bostadsbyggandet på landsbygden.

Landsbygdspartiet oberoende vill bland annat se ändringar i lagstiftningen för vattentjänster och avlopp i syfte att underlätta bostadsbyggandet på landsbygden och åtgärdandet av avlopp som inte är godkända i dag. Det kan kosta orimligt mycket att till exempel åtgärda avloppet i ett fritidshus. Propotionaliseringsprincipen ska gälla.

 • Landsbygdspartiet oberoende vill att nybyggnationer av bostäder förbereds för en eldstad för värme och matlagning.

Vi vill se en beredskap för en säker värmeförsörjning i en krissituation och föreslår därför att vid nybygge ska bostad i småhus, villa, radhus förses med rökgång. Det ska vara en varaktig lösning med murstock, rökrör eller motsvarande, förberedd för en eldstad för värme och matlagning i varje lägenhet.

 • Landsbygdspartiet oberoende vill att endast mantalsskrivna i kommunen ska ha rätt att överklaga bygglov.

 • Landsbygdspartiet oberoende vill se restriktivitet gällande bygglov i närheten av vissa verksamheter så utveckling av jordbruk, verkstäder och industrier på landsbygden inte hindras.

 • Om möjligt privatisera delar av Lantmäteriets arbetsuppgifter för att avlasta myndigheten, korta handläggningstider och sänka kostnaderna.

Landsbygdspartiet beroende vill se utredning och konsekvensanalys av vilka av Lantmäteriets arbetsuppgifter som är lämpliga att privatiseras för att myndigheten ska kunna avlastas, de långa handläggningstiderna kortas och
kostnaderna sänkas.

Fastighetsbeskattning

 • 1,5% av taxeringsvärdet på fastigheter där ägaren ej är mantalsskriven i samma kommun.

 • Slopa takbeloppet.

 • Skatteverket åläggs att tydligt redovisa per kommun hur fastighetsbeskattningen fördelas för samtliga fastighetsslag.

För småhus tas idag ut en kommunal fastighetsavgift om 0,75% av taxeringsvärdet, dock max ett takbelopp som fn är 8.874kr.

Landsbygdspartiet menar att detta belopp ska hamna i fastighetens kommun, om ägaren bor i annan kommun.

Vi ser att många kommuner är attraktiva för fritidsboende. Som fritidshusägare nyttjar man många av de skattefinansierade tillgångar och resurser kommunen har Även som fritidshusägare behöver man därför göra rätt för sig där man har sitt fritidshus.

Lösningen är att man har en förmånligare fastighetsavgift i den kommun där man bor och betalar skatt. Eventuella övriga fastigheter som man äger utanför sin hemortskommun får en högre avgift. På det sättet ökar konkurrenskraften hos de fastboende när de köper hus samtidigt som de fritidsboende får bidra lite bättre till den infrastruktur de nyttjar.

För övriga fastighetstyper, t.ex. industri eller elproduktion mm där det oftast är 0,5% statlig fastighetsskatt föreslås ändring så att stat och kommundelar skatteintäkten med hälften var.

 • Landsbygdspartiet oberoende vill underlätta för strandnära byggnation i utpräglade landsbygdsområden.

Strandskyddet fyller en viktig funktion i storstadsnära och överhettade områden vid kusterna och vid våra insjöar. Permanent boende på öarna i skärgården och vid sjöar och vattendrag i inlandet är avgörande för en levande landsbygd. Det är viktigt för kulturlandskapets mångfald och för besöksnäringarna. Landsbygdspartiet oberoende vill kraftigt underlätta för strandnära byggnation i utpräglade landsbygdsområden. Den strandnära miljön kan bidra till en levande landsbygd därför bör det generella strandskyddet för permanent boende avskaffas för exempelvis sjöar mindre än 100 hektar och vattendrag med mindre bredd än 20 meter. Den strandnära miljön måste vara tillgänglig för de som bor i närheten vilket ska vägas in i beslut kring byggnation för att undvika full exploatering.

Skydd av kulturlämningar

 • Landsbygdspartiet oberoende vill se minskade bevarandekrav av vissa fornlämningar.

Stora delar av vårt land präglas av lämningar från föregående generationer. Landsbygdspartiet oberoende vill se minskade bevarandekrav av vissa fornlämningar, vi ska bevara och vårda de kultur- och fornlämningar som är av stort värde och i anständigt skick. Det som upptäcks ska snabbt värderas och dokumenteras men sedan måste vi få fortsätta bruka skog och mark samt bygga nya bostäder även på landsbygden annars stannar utvecklingen.

 • Landsbygdspartiet oberoende vill stoppa rivningarna av gamla fungerande dammar och kräver inhibition av beslutade rivningslov.

Vi vill på nationell och regional nivå förstärka och tydliggöra ett tjänstemanansvar kring bevarandefrågor av våra gemensamma och privatägda dammar som bör få en inventering och en skyddsklassificering som övriga kulturhistoriska byggnadsmiljöer.

 • Landsbygdspartiet oberoende vill se ett omedelbart stopp för planerade försäljningar av statliga byggnadsminnen.

Politiskt ansvariga, inte tjänstemän och bolagsdirektioner, ska styra över vårt gemensamma kulturarv och statens fastighetsbestånd.

INFRASTRUKTUR

Vägar

 • Landsbygdspartiet oberoende vill ha bättre vägar och vinterväghållning.

Staten ska ta ett större ansvar för underhåll av allmänna vägar. Bärighet och bredd är ofta ett hinder för skogsbruk och utvinning av andra naturresurser. Dålig infrastruktur är ofta ett hinder för nya etableringar på landsbygden. Landsbygdspartiet oberoende vill verka för en rättvis fördelning av vägpengar från Trafikverket. Medel ska fördelas enligt väglängd och behov. Många vägar bekostas av boende på landsbygden. Landsbygdspartiet menar att alla ska behandlas lika och lämpligen att kommunerna får extra anslag för underhållet som med fördel kan utföras av lokala entreprenörer.

 • Landsbygdspartiet oberoende vill ha allmänna kommunikationer och turtäthet/lokaltrafik måste prioriteras.

Runt om i Sverige försämras  bussturer utanför större städer. Detta medför att medborgare på landsbygden får att svårare att ta sig till arbete, sjukhusbesök, skolor och andra samhällsviktiga instanser.

 • Landsbygdspartiet oberoende vill ha ökad säkerhet i form av säkrare av- och påstigningsplatser, säkrare gång och cykelbanor ska byggas åtskilda från biltrafiken där barn och unga färdas.

Säkerheten vid av- och påstigning måste byggas ut. Det är inte meningen att man ska behöva stå i mörker vid en busshållplats där lokaltrafiken inte har en möjlighet till avkörning.

Gång -och cykelbanor ska byggas ut vid behov och då i första hand på ett sätt så våra barn som ska kunna ta sig till skolor och andra fritidsarenor på ett säkert sätt.

 • Landsbygdspartiet beroende föreslår att körkortsåldern sänks till 16 år och att teoretisk körkortsutbildning ska erbjudas sista årselever på högstadiet.

I många andra länder tillåter man 16 åringar att ta körkort och köra bil. Landsbygdspartiet beroende föreslår att 16 års gräns ska gälla i Sverige.

Landsbygdspartiet beroende föreslår vidare att lägre hastighetsgräns ska gälla vid vägarbeten, underhållsarbeten nära väg, blåljuspersonal under arbete. Högre böter ska kunna utfärdas.

Vägarbetare samt annan underhållspersonal/blåljuspersonal lever under farliga förhållanden vid och intill vägar. För att öka deras säkerhet vid samhälles insatser ska naturlig hastighetssänkning införas och vid brott mot detta ska högre böter kunna utfärdas. En hastighetsbegränsning vid vägarbeten, vägunderhåll samt blåljuspersonal i arbete ska införas om 30 km/tim.

Järnvägar

 • Landsbygdspartiet oberoende vill ha mer resurser ska tillsättas för att underhålla och rusta upp befintliga järnvägar. För att ge fler möjlighet till alternativa färdmedel ska fler hållplatser för av- och påstigning anordnas utmed järnvägar för personaltrafik. Inlandsbanan samt Stambanan ska rustas upp och underhållas. Viktigt är att godstrafiken utvecklas med mötesplatser.

Landsbygdspartiet oberoende kräver ett omedelbart stopp av regeringens utbyggnadsplaner av snabbspårsjärnvägen mellan Stockholm och Göteborg. Ostlänken är en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg som planeras mellan Järna (Södertälje kommun) och Linköping med planerade stationer vid Vagnhärad, Nyköping, Skavsta flygplats, Norrköping och Linköping. Mindre orter prioriteras bort för att spara några minuter. Prislappen beräknas till ca 300 Miljarder kronor. Pengar som kan fördelas på befintlig järnväg.

FÖRSVAR OCH UTRIKESFRÅGOR

Försvarspolitik

 • Landsbygdspartiet oberoende vill verka för återgång till den situation som rådde innan Riksdagen ratificerade Lissabon-fördraget.

Sverige har under många år varit alliansfritt och neutralt i händelse av krig i vår närhet. 2009 ändrades förutsättningarna tvärt, då Sveriges riksdag ratificerade Lissabon-fördraget (EU’s Grundlag) och Solidaritetsförklaringen vilken är en del av Lissabon-fördraget. Ny förutsättning är således att Sverige även skrivit under Solidaritetsförklaringen, som innebär att Sverige kan ge militärt stöd till ett grannland, eller ta emot stöd från andra länder. Detta innebär att Sverige inte längre är alliansfritt, inte ens under fredstid. EU är ett hinder för vår neutralitet, Sverige är i praktiken inte längre alliansfritt då vi ratificerat Lissabonfördraget där vi förbinder oss att hjälpa andra EU-länder i händelse av krig.

 • Landsbygdspartiet oberoende säger JA till ett svenskt NATO-medlemskap.

Sverige har redan ett långtgående samarbete med försvarsalliansen NATO, men ingen garanti för hjälp vid ett akut läge. Ett medlemskap i NATO är den mest praktiska åtgärden, för att garantera Sverige ett skydd mot angrepp.

 • Landsbygdspartiet oberoende vill kraftigt höja försvarsanslagen för att kunna rusta upp det svenska försvaret, inklusive hemvärn och frivilligorganisationer.

Beredskapslager för livsmedel och drivmedel behöver återinföras och självförsörjningsgraden för baslivsmedel och inhemska drivmedel höjas och utvecklas. Initialt vill vi satsa 5 procent av BNP, cirka 190 miljarder kronor, i årligt anslag till försvaret. Efter 5 år bör det årliga anslaget vara 2,5 till 3 procent av BNP.

Beslut i stora politiska frågor

 • Landsbygdspartiet oberoende vill verka för att Sverige ska införa en författningsdomstol.

Dess funktion ska vara att garantera medborgarnas fri och rättigheter genom att kontrollera om föreslagna lagar strider emot grundlagen, och i så fall förklara dem ogiltiga.

 • Stora beslut och stora politiska frågor som beslutats i riksdagen ska prövas och avgöras av en beslutande folkomröstning.

Det ska bildas en myndighet som ska ha i uppgift att på ett objektivt sätt visa upp faktabaserade argument från alla sidorna inför en folkomröstning.

EU

 • Landsbygdspartiet oberoende föredrar Swexit

Landsbygdspartiet oberoende förordar Swexit. Vi vill att Sverige lämnar Europeiska unionen (EU) och kräver en folkomröstning i frågan. Sverige ska återigen bli en suverän stat, där riksdag och regering är högsta verkställande instans och där makten utgår från folket.

 • Landsbygdspartiet beroende vill ha ett stärkt samarbete mellan de nordiska länderna.

Samarbete är bra och nödvändigt för att Europas länder ska utvecklas. Dock anser Landsbygdspartiet beroende att ett land ska slå vakt om sin egenart och inte bakbinda sig i avtal som innebär ofrihet för det enskilda landet. EU-medlemskapet innebär att beslut som rör oss tas av människor långt från vår verklighet. Beslut som rör Sverige och svenska förhållanden ska vi i Sverige ta ansvar för själva.

 • Landsbygdspartiet oberoende ska verka för att folkomröstningar i Sverige, oavsett vilken nivå de hålls på, ska vara beslutsgrundande och genomföras.

De skall således ej längre vara rådgivande. Landsbygdspartiet beroende verkar för att det ska räcka med att 5% av den röstberättigade befolkningen i den aktuella kommunen, länet, eller riket, för att påkalla en folkomröstning. Samt kommunfullmäktige, landstings/region-fullmäktige eller riksdagen blir tvingade att genomföra folkomröstningen som efterfrågats senast vid nästa ordinarie val.