Stadgar

Det är ett word-dokument som ni anpassar efter era lokala behov.
Kontakta sekreterare@landsbygdspartiet.org  om ni behöver hjälp!

Stadgar för Landsbygdspartiet oberoende, LPo, Riksorganisation

reviderade vid extra årsmöte, WEB-möte den 23 januari 2021

Utskriftsvänlig version i pdf finns här!

Stadgar för riksorganisationen Landsbygdspartiet oberoende.

§ 1 Föreningens namn och firma är Landsbygdspartiet oberoende (LPo) Riksorganisation ideell förening. Med oberoende i namnet menas att partiet är blockpolitiskt oberoende.

§ 2 Organisationens sammansättning
Riksorganisationen är en sammanslutning av enskilda medlemmar, lokalavdelningar, länsföreningar och ungdomsförbund.
Medlem i Riksorganisationen är även medlem i samtliga nivåer som förekommer: Kommun och län. Medlem under 25 år är även medlem i ungdomsförbundet.
Länsförening bildas av de i länet befintliga lokalavdelningarna, som i denna gemensamt driver läns- och regionfrågor.
Lokalavdelningar, länsföreningar och ungdomsförbundet ska vara organiserade och i möjligaste mån bedriva sin verksamhet i enlighet med av Riksorganisationen fastställda stadgar. Eventuellt lokalt anpassade stadgar ska INNAN de antas vara godkända av Riksorganisationen. Stadgar för lokalavdelningar, länsföreningar och ungdomsförbundet ska sändas till riksorganisationens sekreterare. Alla årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande möten med angivande av medlemsansvarig ska också skickas till riksorganisationens sekreterare för kännedom senast 31 mars. Årsmötesprotokollen läggs av riksorganisationen eller av lokalavdelningen/länsföreningen ut på respektive lokalavdelnings och länsförenings sida på medlemswebben. Medlemslistor skickas bara ut till av lokalavdelningarna anmälda medlemsansvariga.

§ 3 Ändamål med Landsbygdspartiet oberoende, Riksorganisation
Landsbygdspartiet oberoendes Riksorganisation ska verka för att
• hela Sverige ska leva på likvärdiga villkor, hela landet ska brukas
• genom allmänna val företräda människor som stödjer partiets ändamål och syfte
• uppnå ett bättre samhälle genom att ge människor en ökad möjlighet att bo, leva och få sin försörjning i en decentraliserad och landsbygdsnära miljö
• bevaka och företräda landsbygdens och småorternas intressen i förhållande till storstäder och centraliseringskrafter.
• människors lika värde tas till vara genom en ekonomi som tar långsiktig hänsyn till miljön, öppna landskap och människors välbefinnande. Det ska göras genom lagstiftning, ekonomiska styrmedel och kunskap
• ett gott uppförande och saklighet ska känneteckna partiets representanter
• representanter för lokalföreningar ska vara väl insatta i partiets stadgar, ståndpunkter och program
Riksorganisationen verkar utanför blockpolitiken och arbetar genom att lyssna och företräda människor som sympatiserar med partiets ideologi.

§ 4 Medlemskap
Person som delar partiets ideologi enligt §4 kan bli medlem i föreningen genom att erlägga medlemsavgift och meddela namn och kontaktuppgifter. Den som erlagt medlemsavgift för året, är medlem till och med 31 januari nästkommande år, när ny avgift ska vara erlagd för obrutet medlemskap och för att erhålla yttrande- och motionsrätt på Landsbygdsmötet. Angående rösträtt se § 12.
Medlemsavgift erlagd under årets tre (3) sista månader medför medlemskap även följande år.
Medlemsavgift för ny medlem ska vara betald senast tre (3) månader före årsmöte för att rösträtt och motionsrätt ska gälla på årsmöte. Nyare medlemmar, som har betalt medlemsavgift senare än tre (3) månader före årsmöte, har endast närvarorätt och yttranderätt på årsmöte.
Riksorganisationens partistyrelse kan pröva, och i vissa fall avslå, medlemskap, se § 7.
Uppsägning av medlemskap i föreningen kan ske per kalenderår, genom att inte betala medlemsavgift eller vid valfri tidpunkt genom skriftlig anmälan till styrelsen. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.

§ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift för kommande år som fastställs av årsmötet. Medlemsavgiftens fördelning mellan riksorganisationen, länsförbund, regionförbund och lokalavdelningar regleras enligt av styrelsen antagna riktlinjer.
Lokalavdelning äger rätt att därutöver besluta om frivillig avgift, som hanteras av den lokala kassören. Riksorganisationen har inte rätt att göra anspråk på länsförbunds, regionförbunds och lokalavdelningarnas kassor.

§ 6 Uteslutande av medlem, lokalförening, länsförbund eller regionförbund
Medlem, inklusive personer valda av årsmöte i lokalavdelningar, länsföreningar och ungdomsförbund som motarbetar Landsbygdspartiets stadgar eller genom sitt handlande skadar partiet kan uteslutas genom beslut av Riksorganisationens partistyrelse. Före uteslutning ska medlem beredas tillfälle att yttra sig. Beslutet meddelas skriftligen.
Person som är vald av Landsbygdsmötet kan inte uteslutas av partistyrelsen. Styrelsen kan däremot genom beslut med enkel majoritet suspendera den valda personen. Det innebär en avstängning från allt arbete inom partiet fram till nästa årsmöte, då stämman får avgöra frågan om uteslutning. Före uteslutning ska en oberoende utredning yttra sig inför årsmötet om rimligheten i en sådan. Ledamoten ska beredas tillfälle att yttra sig innan suspendering och eventuell uteslutning. Beslutet ska meddelas skriftligt.
Suspenderad person får anstånd men att erlägga medlemsavgift i avvaktan på att uteslutningsärendet avgörs av Landsbygdsmötet eller extra årsmöte.
Uteslutning omfattar partiets alla nivåer, inbetald medlemsavgift anses förverkad och återbetalas ej. Utesluten medlem kan endast skriftligen ansöka om återinträde hos Riksorganisationens partistyrelse. Även lokalförening, länsförbund och regionförbund kan på ovanstående grunder uteslutas ur partiet av Landsbygdsmötet eller extra årsmöte efter framställan av partistyrelsen.
Exempel på saker som kan anses skada partiet är att man inte följer stadgar och andra styrdokument, uttalanden som inte harmonierar med partiets partiprogram, spridning av falska uppgifter om partiet, användning av partiets logga på ett sätt och i sammanhang som är negativt för
avdelningen/föreningen/partiet och att upprepade gånger uttala sig i frågor som om det är partiets åsikt trots att partiet inte står bakom uttalandet.

§ 7 Beslutande organ
Landsbygdspartiet oberoende, Riksorganisationens högsta beslutande organ är Landsbygdsmötet.
Landsbygdsmötet – partiets ordinarie årsmöte – hålls årligen före april månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar. Skriftlig kallelse skickas elektroniskt, eller via post, till alla medlemmar senast fyra (4) veckor före Landsbygdsmöte och senast två (2) veckor före extra årsmöte. Handlingar ska finnas tillhanda en (1) vecka före årsmöte. Vid extraordinära förhållanden får styrelsen besluta om annan plats, tid och andra villkor. Styrelsen kan även besluta att Landsbygdsmötet eller extra årsmöte helt eller delvis hålls på webben.

§ 8 Styrelsen
Partistyrelsen nedan kallad styrelsen företräder partiet, bevakar partiets intressen och handhar partiets angelägenheter.
Styrelsen beslutar å riksorganisationens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Styrelsen ska verkställa av Landsbygdsmötet eller extra årsmöte fattade beslut, handha riksorganisationens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till Landsbygdsmötet för senaste räkenskapsåret.
Landsbygdsmötet väljer styrelse bestående av en (1) eller två (2) ordförande och sex (6) till tio (10) ordinarie ledamöter med en mandattid om två (2) år med växelvis tillsättning samt fyra (4) till sex (6) suppleanter med en mandattid om ett (1) år. Samtliga valda ska vara medlemmar.
Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare, kassör, firmatecknare med flera på konstituerande styrelsemöte. Representant från ungdomsförbundet och valberedningen kan adjungeras. Styrelsen har rätt att adjungera annan person vid behov, även icke medlem. Adjungerad har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt vid styrelsens sammanträden.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott (AU) bestående av ordförande och två (2) till fyra (4) ledamöter.
Styrelsen avgör själv om man vill använda mail, Facebook eller andra sätt för diskussioner och beslut i sitt löpande arbete. Alla i styrelsen ska i möjligaste mån beredas tillfälle att yttra sig i frågor innan beslut tas. Beslut som är tagna via mail, via Facebook eller annat sätt ska protokollföras vid kommande ordinarie styrelsemöte.
Suppleanterna kallas till alla styrelsemöten och har yttranderätt, men ej rösträtt när ordinarie ledamöter är närvarande. Vid ordinarie ledamots frånvaro inträder suppleanterna i den ordning de antecknats i årsmötesprotokollet. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med nästa årsmöte.
Styrelsemöte påkallas av ordförande eller minst fyra (4) ledamöter. Styrelsen ska ha minst sex (6) möten årligen. Kallelse med förslag till dagordning ska vara ledamöterna tillhanda senast en (1) vecka före sammanträde. Kallelse ska gå ut till ordinarie ledamöter, suppleanter och berörda adjungerade.
Protokoll ska föras vid alla sammanträden och sändas till ledamöter, suppleanter och valberedningens sammankallande i normalfallet senast två (2) veckor efter mötet.
Medlem har rätt att skriftligen begära protokollsutdrag. Om styrelsen tillstyrker utlämnande av protokoll maskeras uppgifter om enskilda personer av integritetsskäl före utlämning.
Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av de röstberättigade ledamöterna, eller deras suppleanter, deltar i mötet. Mötesordförande har utslagsröst. Justering får ske elektroniskt via lämpligt system med bank-id eller likvärdigt säkert system.
Styrelsen har rätt att självständigt utforma och anta riktlinjer, policyer, arbetsbeskrivningar och andra styrdokument som anses nödvändiga för arbetet.
Landsbygdspartiet oberoendes firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. För ekonomiska åtaganden överstigande 10.000 kronor tecknas firman av ordförande och kassör tillsammans.
Kassör eller utsedd medlemsansvarig ansvarar för uppdaterat medlemsregister som i början av februari varje år skickas till medlemsansvarig i respektive lokalavdelning och länsförening. Hanteringen av medlemsregistret, och integritetspolicyn som ingår i partiets arbetsordning, följer reglerna i GDPR.
Som styrelseledamot är man representant för Landsbygdspartiet oberoende och uppfattas som sådan i olika sammanhang ((möten, konferenser, på internet osv.). Det är därför viktigt att du i politiska sammanhang är väldigt tydlig med om det är din personliga åsikt eller om det är partiets ståndpunkt du ger uttryck för.

§ 9 Räkenskaper
Räkenskapsår motsvarar kalenderår.
Styrelsens årsredovisning innefattande verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och styrelseprotokoll ska överlämnas till föreningens revisorer senast fem (5) veckor före Landsbygdsmötet.

§ 10 Revision
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två (2) på Landsbygdsmötet valda revisorer med en mandattid om två (2) år. Val sker med växelvis tillsättning. Två revisorssuppleanter väljs med en mandatperiod om ett (1) år. Om en auktoriserad revisionsbyrå anlitas så utser denna en ordinarie och en ersättare. Då väljs på Landsbygdsmötet en ordinarie revisor med en mandatperiod på två (2) år och en revisorssuppleant med en mandatperiod på ett(1) år. Revisorernas granskning av räkenskaper och förvaltning ska vara avslutad och revisionsberättelse inlämnad till styrelsen senast två (2) veckor innan Landsbygdsmötet.

§ 11 Landsbygdsmöte – årsmöte
Varje betalande medlem har närvaro-, yttrande-, och motionsrätt vid årsmöte enligt §5. Varje kommun har rätt till 10 röster (röstkort). Representanter från de olika kommunerna utses av lokalavdelningarnas årsmöten. I de kommuner där det inte finns någon lokalavdelning erhåller de 10 först anmälda röstkort. Partistyrelsen kan besluta om avgift för deltagande. För att deltaga krävs personlig anmälan. Rösträtten kan inte utövas genom ombud
Ledamot och ersättare i partiets styrelse har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.
Styrelsen avgör när medlemsantalet blivit för stort för nu gällande maxregel och beslutar när och hur stadgarna ska revideras i den frågan.
En (1) motion till Landsbygdsmötet kan väckas av varje betalande medlem enligt §5. Eventuellt ytterligare motioner hänvisas till beredning genom lokalavdelningar och ungdomsförbund som har att bifalla eller avslå inlämning till Riksorganisationen.
Motioner ska vara Landsbygdspartiets styrelse tillhanda senast fyra (4) veckor före Landsbygdsmötet. Styrelsen ska yttra sig över motionerna. I yttrandet ska finnas bifall, avslag eller besvarat samt motivering för ställningstagandet.
Dagordning
Vid Landsbygdsmötet ska följande ärenden behandlas, i den ordning styrelsen beslutar.
• Mötets öppnande.
• Val av en (1) ordinarie och en (1) vice mötesordförande.
• Val av sekreterare för mötet.
• Fastställande av röstlängd för mötet.
• Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare för mötet.
• Beslut om mötet utlysts enligt stadgarna.
• Fastställande av dagordning.
• Styrelsens redovisning av verksamheten.
• Styrelsens redovisning av den ekonomiska förvaltningen med resultat- och balansräkning.
• Fastställande av resultat- och balansräkning.
• Revisionsberättelsen för verksamhetsåret och räkenskapsåret.
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
• Fastställande av medlemsavgifter.
• Fastställande av verksamhetsplan.
• Fastställande av partiprogram, kompletterat med antagna motioner och propositioner från föregående årsmöte. Ett nytt partiprogram anses gälla från den tidpunkt när nya motioner och propositioner införts i programmet och godkänts av styrelsen.
• Fastställande av riktlinjer och styrande dokument som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling.
• Fastställande av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
• Presentation av valberedningens förslag.
• Beslut om antal ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för det kommande året (från Landsbygdsmöte till Landsbygdsmöte).
• Val av en (1) eller två (2) ordförande på ett (1) år. ( Här beslutas inte först om det ska väljas en eller två ordförande, eftersom detta skulle kunna föregripa följande val, där en ensam kandidat kan stå mot två andra som vill dela på uppdraget.)
• Val av sex till tio (6-10) ordinarie styrelseledamöter på två år. Fyllnadsval vid behov.
• Val av fyra till sex (4-6) styrelsesuppleanter på ett (1) år.
• Val av två (2) revisorer på två (2) år och två (2) revisorssuppleanter på ett (1) år.
• Val av valberedning. Fem (5) ledamöter varav en (1) sammankallande.
• Beslut om ersättning till styrelse och revisorer kommande år.
• Val av valkommitté. Punkten tas upp endast år före valår. Styrelsen nominerar valkommittén som består av fem (5) ledamöter varav en (1) sammankallande.
• Fastställande av riksdagslista, punkten tas upp endast valår.
• Behandling av propositioner och i rätt tid inkomna motioner.
• Övriga ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling, vilka ska ingå i kallelsens dagordning.
• Mötets avslutande.
Beslut får fattas endast i frågor som funnits med i kallelsen till mötet.
Vid val av revisorer beaktas att dessa inte får ha familjeanknytning eller ingå i samma hushåll. De får inte heller ha familjeanknytning eller ingå i samma hushåll som ordinarie ledamot/suppleant i styrelsen. Detsamma gäller ordinarie ledamöter respektive valberedare.
Protokoll från årsmöte ska skrivas som beslutsprotokoll och läggas ut på medlemswebben efter justering.
Styrelsen kan senast fyra (4) veckor före årsmöte besluta om ljudupptagning och framställning av ett fristående referat som speglar mötet med yrkanden, debatter och omröstningar.

§ 12 Beslut, omröstning och beslutsmässighet vid Landsbygdsmötet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet. Sluten omröstning ska äga rum efter begäran. Vid votering i personval ska sluten omröstning gälla. Beslut fattas, med enkel majoritet, utom beslut under §17 och §18. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

§ 13 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.
Kallelse, enligt §8 med angivande av tid, plats och motiv för extra årsmöte, ska skickas till medlemmarna senast två (2) veckor före det extra årsmötet. Extra årsmöte kan hållas tidigast fyra (4) veckor efter Landsbygdsmötet.

§ 14 Arbetsordning för valberedning
Förslag till val av styrelseledamöter ska handhas av valberedningen och i enlighet med av styrelsen antagna riktlinjer. Partimedlem som vill kandidera till en förtroendepost i Riksorganisationen ska i en intresseanmälan beskriva sina kvalifikationer och sitt engagemang för partiet. För att komma ifråga för ett uppdrag i Riksorganisationen ska den som kandiderar skicka undertecknad uppförandekod och andra tillgängliga dokument som styrker lämpligheten för uppdraget till valberedningens ordförande/sammankallande.

§ 15 Arbetsordning för valkommitté
Sammanställande av förslag av kandidater till allmänna val ska handhas av en valkommitté och i enlighet med av styrelsen antagna riktlinjer. Valkommittén väljs på Landsbygdsmötet året innan allmänna val. Partimedlem som vill kandidera till allmänna val ska i en intresseanmälan beskriva sina kvalifikationer och sitt engagemang för partiet. För att komma ifråga för en plats på vår lista ska den som kandiderar skicka undertecknad uppförandekod och andra tillgängliga dokument som styrker lämpligheten för uppdraget till valkommiténs ordförande/sammankallande.
Val till Riksdagen: Nomineringsförslag tas fram av valkommittén och slutligt beslut om lista tas på antingen extra årsmöte eller ordinarie landsbygdsmöte.
Val till Europaparlamentet: Partistyrelsen tar beslut om eventuellt deltagande i Europaparlamentet. Nomineringsförslag tas fram av valkommittén och slutligt beslut om lista tas på antingen extra årsmöte eller ordinarie landsbygdsmöte.
Val till Regionfullmäktige och kommunfullmäktige: Länsföreningar, lokalavdelningar och medlemmar i kommuner utan egen lokalavdelning presenterar senast 15 mars valåret listor till valkommittén.
Vid nyval mellan ordinarie val beslutar styrelsen ensam om partiet ska ställa upp i valet och i så fall vilka som ska vara med på listan.

§ 16 Stadgeändring
Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid Landsbygdsmöte eller extra årsmöte. Förslag härom sänds in minst sex (6) veckor före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande fordras två tredjedelars (2/3) majoritet av avgivna röster. Vid lägre röstetal erfordras majoritet på två (2) på varandra följande årsmöten varav minst ett (1) ska vara ordinarie årsmöte (Landsbygdsmöte). Minst två (2) månader ska förflyta mellan årsmötena.

§ 17 Upplösning
Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut med majoritet på två (2) på varandra följande årsmöten, varav minst ett (1) ska vara ordinarie (Landsbygdsmöte). Minst två (2) månader ska förflyta mellan årsmötena. Förslag härom sänds in minst sex (6) veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. Innan föreningen kan upphöra ska bokslut ha upprättats och godkänts av revisorerna. Vid beslutet om
upplösning fattar årsmötet även beslut om hur föreningens tillgångar och skulder ska disponeras i överensstämmelse med föreningens syfte.
Historik antagna och reviderade stadgar;
Partiet bildades som Landsbygdsdemokraterna i Ställberg 2010-01-16
Dessa stadgar antogs vid Landsbygdsdemokraternas Landsbygdsmöte i Sysslebäck 2010 (https://web.archive.org/web/20100613071807/http://www.landsbygdsdemokraterna.se:80/?page_id=12)
Reviderades vid Landbygdsdemokraternas Landsbygdsmöte i Lövstabruk 2011-06-05
Reviderades vid Landsbygdsmötet i Långberget, Värmland 2012-05-05 då även partinamnet ändrades till Landsbygdspartiet oberoende
Reviderades vid Landsbygdsmötet i Uppsala 2014-03-22
Reviderades vid Landsbygdsmötet i Ervalla 2015-03-28
Reviderades vid Landsbygdsmötet i Kinda 2016-04-09
Senast reviderade vid extra årsmöte i Kolmården 2017-11-11

Utskriftsvänlig version i pdf finns här!