Uppförandekod

Landsbygdspartiet oberoendes Uppförandekod

Utskriftsvänlig version i .pdf-format finns här.

Etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda inom partiet, antagna första gången vid Landsbygdsmötet 2017-04-22.

Version 2, uppdaterad vid Landsbygdsmötet 2019-04-06

Status: Detta dokument har samma status som partiprogram och verksamhetsplan. Det kan alltså inte ändras av sittande styrelse, utan endast vid ordinarie årsmöte med 2/3-dels majoritet eller vid två på varandra följande årsmöten, varav ett måste vara ordinarie.

Syfte: Dessa etiska riktlinjer avser att säkerställa att såväl anställda som förtroendevalda utför sitt uppdrag på ett sådant sätt, att det inte skadar partiet eller att partiets väljare upplever ersättningsnivåer och förmåner, liksom allmänt beteende som klandervärda. Syftet är vidare att på ett bredare plan söka återskapa förtroendet för politiskt valda och minska det s.k. politikerföraktet.

Bakgrund: Inom såväl politiken, som inom föreningsvärlden, har det ibland framkommit, att förtroendevalda eller tjänstemän i ledande befattning, haft förmåner, som inte varit kända inom medlemskåren. Att vara vald till att politiskt företräda människor är en viktig uppgift för att landet skall fungera. Det är viktigt att väljarna känner förtroende och tillit till de företrädare man valt. Detta dokument avser att förhindra tvivelaktiga avtal och skapa full transparens på alla nivåer i partiet, samt att LPo:s företrädare ska inge stort förtroende.

Partiet företräder i stora delar människor med landsbygdsbakgrund eller från småsamhällen, där den genomsnittliga lönenivån är lägre än i storstäderna. Människors värderingar präglas av denna bakgrund. Våra väljare skall kunna känna igen sig i sin vardag.

Krav: De som tillträder en fast tjänst som anställd eller förtroendevald inom partiet skall ta del av dessa regler, och efter bästa förmåga följa dem. För den som avser att kandidera till en styrelsepost på riksnivå i partiet, till en plats i riksdagen, eller utses till kommunalråd, landstingsråd eller motsvarande gäller dessutom, att han/hon med sin underskrift skall förplikta sig att följa riktlinjerna. Vidare skall han/hon, till av partistyrelsen utsedd person, lämna oöppnat utdrag ur belastningsregistret. Därutöver skall han/hon informera om han/hon varit inblandad i något som kan tänkas påverka allmänhetens förtroende negativt, dvs. ”lik i garderoben”. På samma sätt gäller, att den som under pågående uppdrag hamnar i betänkliga situationer, skall informera styrelsen om detta och tillsammans med styrelsen överväga att ta ”time out” under tid som utredning pågår.

Mandattid: För att ge nya krafter möjlighet att komma fram, så gäller i normalfallet att ingen får uppehålla samma förtroendepost längre än tre mandattider i sträck, dvs. 12 år. Eventuellt undantag hänskjuts till årsmötets ställningstagande. Rotationsprincipen skall tillämpas, dvs. man byts ut per automatik, men kan återkomma och kandidera till uppdraget efter uppehåll. Den som innehar ett förtroendeuppdrag skall ha ett obrutet medlemskap i partiet under hela den tid som uppdraget pågår.

Riktlinjer: Allt arbete inom partiet skall göras med partiets bästa för ögonen. Det är inte tillåtet att använda partiet för att huvudsakligen göra egen karriär eller att gynna personliga intressen. Lönenivåer, pensionsavtal, ersättningsnivåer, representationskostnader etc. får under inga omständigheter vara högre än motsvarande inom andra partier. Vid resor för partiets räkning skall såväl billigaste färdsätt som billigaste boende inom närområdet eftersträvas.

Allt som kan uppfattas som bestickning eller mutor är otillåtet – både att få och ge. Detta gäller både för den enskilde och för partiet. Partistöd är endast tillåtet om de redovisas offentligt och följer Lagen om partibidrag.

Eventuella jävssituationer skall uppmärksammas och undvikas, genom att anställd eller förtroende-vald utan anmodan anmäler jävssituationen, och i normalfallet avstår från att deltaga i beslut.

I samband med val inträffar det att folkvalda förlorar sin post. Det finns då regler om hur länge man får behålla sin lön i avvaktan på en ny tjänst. Den som representerar LPo får inte använda sig av dessa förmåner, utan skall omgående ställa sig till arbetsmarknadens förfogande och omfattas av sedvanliga A-kasseregler.

Den som är invald på LPo-mandat i riksdagen, i landstinget eller kommunfullmäktige och lämnar partiet, har inte rätt att fortsätta som s.k. politisk vilde, utan skall omgående lämna sin plats.

All kontakt med medlemmar och media skall präglas av saklighet och baseras på fakta. I vissa frågor saknas kunskap eller säkra svar. Det är naturligtvis fullt tillåtet att tro eller ”tänka med hjärtat” men man skall då ärligt erkänna att man egentligen ”inte vet”. Att ge sken av att man kan och vet allt, inger sällan det förtroende, som man hoppas. Naturligtvis skall företrädare alltid framhålla LPo, men smutskastning och oseriös argumentation gentemot andra partier, myndigheter och organisationer är inte tillåtet.

Hot, kränkningar, trakasserier och diskriminering är inte tillåtet vare sig i tal eller skrift. Detta gäller även om man anonymt deltar i debatter på sociala medier.

Partiföreträdare skall värna om miljön, följa gällande lagstiftning, vara måttlig med alkohol och helt avstå från förbjudna narkotiska preparat.

Vi har föreningsfrihet i Sverige. Företrädare för partiet (gäller ej vanliga medlemmar) får dock ej vara medlem i, eller öppet stödja, något annat politiskt parti. Partistyrelsen eller årsmötet kan besluta om ett tidsbegränsat undantag, som längst gällande fram till nästa val. Det är inte heller tillåtet att vara medlem i någon organisation, som kan anses extrem eller utanför lagen. Vid tveksamhet skall den enskilde låta partistyrelsen pröva medlemskapet.

Detta dokument är ett civilrättsligt bindande avtal mellan Landsbygdspartiet oberoende och varje enskild företrädare för partiet, som undertecknat dokumentet. Om avtal tecknats, som ger ekonomiska förmåner som överstiger vad som är acceptabelt utifrån detta dokument, så förbehåller sig partiledningen rätten att väcka talan och kräva skadestånd motsvarande vad den enskilde därigenom felaktigt tillskansat sig. Klandervärd avvikelse prövas av partistyrelsen – eller om det gäller medlem i partistyrelsen – av årsmötet.

Jag har tagit del av ovanstående etiska riktlinjer och förbinder mig att efter bästa förmåga följa desamma.

………………………………………….. den ……………

………………………………………………………..
Namnteckning

………………………………………………………..
Namnförtydligande

………………………………………………………..
Personnummer

………………………………………………………………………………………………………………..
Postadress

………………………………………………………..
E-post

………………………………………………………..
Telefon

Det undertecknade dokumentet i original skickas in till partiet enligt adressen på vår kontaktsida https://landsbygdspartiet.org/kontakt/