Välkommen till vår hemsida för Örebro län/region

N2032

Landsbygdspartiet oberoende ställer upp i årets regionval 2022. 

Vi kommer att driva frågan om att öppna BB i Karlskoga och en akut i Lindesberg under hela dygnet året om, där enklare operationer och benbrott kan åtgärdas. 

Vårt län behöver ha akutmottagningar på alla våra tre sjukhus och vi behöver ha förlossningavdelning både i Karlskoga och Örebro.  Vi satsar  på att lägga resurserna på alla våra tre sjukhus, vilket innebär att väntetiderna kortas  på USÖ.En av LPo viktigaste frågor är ökad självförsörjning. Partiet var med och arrangerade seminarie maj 2022  tillsammans med andra aktörer i Askersund. Till vänster kan du lyssna till utvalda tal. Nedan framgår en sammanfattning

Vi anser svenskt kött vara outstanding, vi förespråkar ingen industri produktion av djur som sker i många andra länder – men även i Sverige.

Vi anser att vi ska ha höga krav på våra uppfödare och producenter av det kött vi tar del av. Vi förespråkar mindre enheter, betande mular i skog och mark och sprättande höns och kalkoner. Och när det är dags för att avliva djuren ska det ske etiskt och smärtfritt.

 

Vi anser vidare att jakt och fiske är en mycket viktig del av vår kultur. Viltköttet oavsett om det kommer från älg, fisk, råddjur hjort , björn eller vildsvin  är det mest ekologiska som finns

 

Ett brukande av vår natur innebär att det ska betraktas lika naturligt att skatta vårt vilt som att plocka bär och svamp.  

Självklart ska detta ske under etiska former och  med en grundsyn att det är den producerade räntan vi tar del av.  Idag är endast några få uppräknade arter tillåtna för jakt och över tid har de bara blivit färre, medan andra arter inte är tillåtna att jaga men skapar stora skador. Utgångsläget borde vara som det tidigare var, att i princip alla arter skulle få brukas.  Sedan behöver det naturligtvis finnas begränsningar för att inte störa djuren under t.ex. yngeltid och brun

 

 LPo vill att försäljningen av vildsvinskött ska underlättas och fler ska få ta del av det. Kravet på att köttet ska passera en vilthanteringsanläggning ska tas bort och att köttet är trikinfritt ska garanteras genom andra anläggningar som djuren transporteras till och som ansvarar för prov tagning och försäljning för att göra det mer tillängligt. 

 

 LPo anser att i grödor ska generell skyddsjakt vara tillåten för brukaren, d.v.s. även en arrendator eller den han anlitar ska fritt få avliva vildsvin i växande grödor.  En förutsättning för en fungerande förvaltning av vildsvin förutsätter ett samarbete mellan markägare och jägare.

 

I en tid då ökande självförsörjningsgrad i Sverige diskuteras borde husdjursskötsel och utnyttjande av det klimatsmarta viltköttet gynnas i stället för som nu,  när det genom en skenande vargstam tvingas minskas. Husdjursskötseln är hårt drabbad. Löshundsjakten som är på väg att klassas som ett kulturarv är i klart minskande. Älgstammen är på vissa håll i landet på gränsen till rödlistning både på grund av varg och de stora skogsbolagen. Den viltvård som våra jägare genom årtionden byggde upp raseras idag år från år. Rådjuren flyttar allt närmare oss människor eller ut på åkrar nattetid. 

 

Livskvaliteten för medborgarna har sjunkit genom att det bekymmersfria vistandet i naturen inte längre är en självklarhet för barnen. 

 

Vargen är en av världens vanligaste rovdjursart och finns i 100 000 tals i obebodda trakter. Den behöver därför inte finnas i befolkade trakter av bevarandeskäl. 2020 konstaterades att vargstammen sedan många år varit smittad med vargens dvärgbandmask, som inte ska förväxlas med rävens, som är en helt annan parasit och med en annan sjukdomsbild hos människa. Man måste tyvärr konstatera att om inga åtgärder vidtas för att bekämpa denna kommer folk att smittas och med den långa inkubationstiden, upp till 15 år, så hinner smittan spridas fullständigt i vargstammen innan folk blir sjuka och i värsta fall dör. Kort sagt Nackdelarna med varg är alltför stora för de som tvingas härbärgera dem i sin närhet. 

 

Det finns tydliga exempel på vad som gått fel i svensk vargförvaltning sedan 2013 när riksdagen godkände regeringens förslag om ny rovdjurspolitik genom propositionen ”en hållbar rovdjurspolitik 2012/13:191”. Naturvårdsverket är de som praktiskt ska genomföra riksdagens beslut men de har helt och hållet negligerat, underlåtit och förbisett alla delar av riksdagens beslut.