Staten och marken

Staten och marken

På vårt höstmöte och extra årsmöte 2017-11-11 i Kolmården antogs en proposition som Landsbygdsmötet i april hade återremitterat. Propositionen Staten och marken handlar om statens agerande i markägarfrågor främst i norra Sverige, historiskt och i dag. Intentionerna ska arbetas in i kommande partiprogram, hela propositionen finns som en bilaga här.