Partiprogram 2017

Hela partiprogrammet finns här som .pdf  

Landsbygdsmötet är högsta beslutande organ inom partiet.

Partiprogrammet beskriver partiets inställning till olika frågor och fastställs årligen vid ordinarie landsbygdsmöte.

Denna version utgår från det partiprogram som fastställdes vid Landsbygdsmötet i Svenljunga 22/5 2017. Programmet har därefter kompletterats utifrån de motioner och propositioner som antogs under mötet i Svenljunga.

Partiprogrammet ska i denna form behandlas och fastställas vid landsbygdsmötet 2018.

Partiprogrammet är ett av partiets viktigaste dokument.

Det finns även andra dokument – stadgar, uppförandekod och arbetsordningar av olika
slag – som reglerar partiets verksamhet som inte framgår av partiprogrammet.

Staten och marken

På vårt höstmöte och extra årsmöte 2017-11-11 i Kolmården antogs en proposition som Landsbygdsmötet i april hade återremitterat. Propositionen Staten och marken handlar om statens agerande i markägarfrågor främst i norra Sverige, historiskt och i dag. Intentionerna ska arbetas in i kommande partiprogram, hela propositionen finns som en bilaga här.