Stadgar för Landsbygdspartiet oberoende,
LPo, Riksorganisation

antagna på Landsbygdsmötet 2016-04-09 i Kinda, Östergötland

§1   Föreningens namn Landsbygdspartiet oberoende, LPo, Riksorganisation, ideell förening.

§2   Föreningens säte är Knutby.

§3   Organisationen
Riksorganisationen är en sammanslutning av Läns/regionorganisationer och ungdomsförbund, som är en sammanslutning av lokala föreningar.
Medlem i lokal förening eller ungdomsförbund, är även medlem i läns/region och riksorganisationen.
Lokala föreningars stadgar ska förhålla sig till Riksorganisationens stadgar och tillsändas denne för kännedom.

§4   Ändamålet med Landsbygdspartiet oberoende, Riksorganisation.
Verka för att hela Sverige ska kunna leva på lika villkor samt verka utan fast politisk blockpolitik.
Riksorganisationen verkar och arbetar genom att via allmänna val företräda människor som uppfyller partiets ändamål och syfte.
Partiets ideologi och syfte är att verka för ett bättre samhälle genom att ge människor en ökad möjlighet att bo, verka och få sin försörjning i en decentraliserad och landsbygdsnära miljö. Partiets uppgift är därför att bevaka och företräda landsbygdens och småorternas intressen i förhållande till storstäder och centraliseringskrafter.
Partiet ska verka för människors lika värde och för en ekonomi som tar långsiktig hänsyn till miljön, öppna landskap och människors välbefinnande. Det ska göras genom såväl lagstiftning, ekonomiska styrmedel och kunskapsuppbyggnad utan fast politisk blockpolitik. Riksorganisationen arbetar genom att lyssna och företräda människor som uppfyller partiets ändamål och syfte i kommuner, landsting, riksdag, regioner och kyrkoval.
Samtliga representanter för lokalföreningen ska vara väl insatta i partiets stadgar och ståndpunkter och program. Allmänt gott uppförande och saklighet ska känneteckna partiets representanter.

§5   Medlemskap
Person som delar partiets ideologi enligt §4 kan bli medlem i föreningen genom att erlägga medlemsavgift och meddela namn och kontaktuppgifter. Den som erlagt medlemsavgift för året, är medlem t.o.m. januari nästkommande år. Medlemsavgift för ny medlem ska vara betald 3 månader före årsmöte för rösträtt. Nyare medlemmar har närvarorätt och yttranderätt men ej rösträtt.
Riksorganisationens partistyrelse kan pröva, och även i vissa fall avslå, medlemskap, se § 7.
Uppsägning av medlemskap i föreningen kan ske per kalenderår, genom att inte betala medlemsavgift, eller vid valfri tidpunkt genom skriftlig anmälan till styrelsen. Eventuell inbetald medlemsavgift återbetalas ej.

§6   Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften består av en riksavgift som fastlås av landsbygdsmötet årligen samt en lokalavgift som beslutas av lokala avdelningen.

§7   Uteslutande av medlem
Medlem som aktivt arbetar mot Landsbygdspartiets stadgar eller genom sitt handlande skadar partiet, kan uteslutas genom beslut av Riksorganisationens partistyrelse.
Uteslutning omfattar partiets alla nivåer. Utesluten medlem kan endast skriftligen ansöka om återinträde hos Riksorganisationens partistyrelse.

§8   Beslutande organ
Landsbygdspartiet oberoende, LPo, Riksorganisationens högsta beslutande organ är Landsbygdsmötet.
Ordinarie Landsbygdsmöte hålls årligen före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse via mail eller post ska avsändas till alla medlemmar senast 4 veckor före ordinarie årsmöte och extra stämma. Handlingar ska finnas tillhanda 1 vecka före årsmöte och extrastämma. Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet.

§9  Styrelsen
Styrelsen företräder partiet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
Styrelsen beslutar å riksorganisationens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha riksorganisationens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till landsbygdsmötet för det senaste räkenskapsåret.
Förvaltningen handhas av en styrelse bestående av ordförande, (vid behov vice ordförande) och sex till tio ordinarie ledamöter samt fyra till sex suppleanter. Suppleanterna kallas till alla styrelsemöten och har yttranderätt, men ej rösträtt, så länge ordinarie ledamöter är närvarande. Vid ordinarie ledamots frånvaro inträder suppleanterna i den ordning de antecknats i årsmötesprotokollet. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästa årsmöte.
Uppdrag som sekreterare, kassör, firmatecknare m fl, beslutas på konstituerande styrelsemöte.
Sammanträde påkallas av ordförande eller minst fyra (4) ledamöter. Minst sex (6) möten årligen.
Kallelse med förslag till dagordning ska vara ledamöterna tillhanda senast en (1) vecka före sammanträde. Kallelse ska gå ut till både ordinarie ledamöter och suppleanter.
Protokoll ska föras vid alla sammanträden och utsändas till ledamöter, suppleanter och revisorer senast en vecka efter mötet.
Styrelsen är beslutsmässig vid minst 50% närvarande ledamöter.
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig. För enskilda kostnader överstigande 10.000:- kronor tecknas firman av ordförande och kassör i förening.
Kassör eller utsedd medlemsansvarig ansvarar för uppdaterat medlemsregister som kontinuerligt synkroniseras med lokalföreningarna.

§10  Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning ska överlämnas till föreningens revisorer senast 5 veckor före landsbygdsmötet.

§11   Revision
Revisorernas granskning av räkenskaper och förvaltning ska vara avslutad och revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet skall vara inlämnad till styrelsen senast 14 dagar innan landsbygdsmötet.

§12  Landsbygdsmötet
Landsbygdspartiets medlemmar är organiserade i lokalavdelningar som i sin tur är sammanslutna till distrikt. När distriktsorganisationen är fullt utbyggd representeras varje distrikt med X antal delegater vid landsbygdsmötet. Under uppbyggnadsskedet kan styrelsen föreslå partistämman en ojämn fördelning mellan distrikten inför nästkommande stämma.
Medlemmar som deltar i Landsbygdsmötet, och som kommer från områden där distrikt saknas, har egen rösträtt. Sådan fristående rösträtt kan dock ges till max 5 medlemmar från samma län, såvida styrelsen i samråd med valberedningen inte tillstyrker annat.

Vid ordinarie landsbygdsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande, (vice ordförande, vid behov), och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare för mötet.
 4. Beslut om mötets stadgeenliga utlysande.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Behandling av verksamhetsberättelse.
 7. Behandling av balans- och resultaträkning.
 8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt partiprogram som ska vara kompletterat med antagna motioner vid föregående årsmöte.
 12. Behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 13. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för nästkommande verksamhetsår.
 14. Val av ordförande på ett (1) år.
 15. Val av vice ordförande på ett (1) år.
 16. Val av sex till tio (6-10) ordinarie styrelseledamöter på två år.
 17. Val av fyra till sex (4-6) styrelsesuppleanter på ett (1) år.
 18. Val av två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter på ett (1) år.
 19. Val av valberedning. Fem (5) ledamöter varav en (1) sammankallande.
 20. Beslut om ersättning till Styrelse och revisorer kommande år.
 21. Val av valkommitté år före valår väljs av årsmötet. Styrelsen nominerar valkommittén. Fem (5) ledamöter varav en (1) sammankallande.
 22. Årsmötet beslutar om riksdagslistan innevarande valår.
 23. Behandling av propositioner och i rätt tid inkomna motioner.
 24. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större principiell eller ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§13  Rösträtt
Vid landsbygdsmötet har varje distriktsorganisation representation enligt §12 Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud

§14  Beslut, omröstning och beslutsmässighet vid landsbygdsmötet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet med undantag för §17 och §18

§15  Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.
Kallelse, enligt §8 med angivande av tid, plats och motiv för extra årsmöte, skall utskickas till medlemmarna senast en månad före det extra årsmötet. Extra årsmöte kan hållas tidigast 1 månad efter ordinarie årsmöte.

§16  Arbetsordning för valberedning/valkommitté
örslag till val av styrelseledamöter ska handhas av valberedningen.
Sammanställande av förslag av kandidater till allmänna val ska handhas av en valkommitté. Valkommittén väljs på årsmötet året innan allmänna val. Vid nominering av kandidater till allmänna val kan annan nomineringstid beslutas av styrelsen. Valsedelns kandidater beslutas av årsmötet. Person som vill kandidera till allmänna val skall till valkommittén inkomma med CV och oöppnat utdrag ur belastningsregistret.

§17   Stadgeändring
Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes minst sex (6) veckor före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster. Vid lägre röstetal erfordras majoritet på två (2) på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte.

§18   Upplösning
Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes minst sex (6) veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. Innan föreningen kan upphöra skall bokslut ha upprättats och godkänts av revisorerna. Vid beslutet om upplösningen fattar årsmötet också beslut om hur föreningens tillgångar och skulder skall disponeras.

Ovanstående stadgar är med mer än 2/3 majoritet antagna
på Landsbygdsmötet 2016-04-09 i Kinda

Mötesordförande                              Mötessekreterare
Sivert Gustafsson                             Tjern Inga Wall

Justerare                                             Justerare
Pia-Maria Johansson                           Monica Björsell