Förslag till stadgar för Landsbygdspartiet oberoende
länsförbund/regionförbund och kommunförening kan du ladda ner här.
 

 Det är ett word-dokument som ni anpassar efter era lokala behov.  Kontakta partisekreterare@landsbygdspartiet.org  om ni behöver hjälp!

 

Stadgar för Landsbygdspartiet oberoende,
LPo, Riksorganisation

reviderade vid extra årsmöte 11 november 2017 i Kolmården, Östergötland

Utskriftsvänlig version i pdf finns här!

§ 1   Föreningens namn och firma är Landsbygdspartiet oberoende (LPo) Riksorganisation ideell förening. Med oberoende i namnet menas att partiet är blockpolitiskt oberoende.

§ 2   Föreningens säte  är Knutby.

§ 3   Organisationens sammansättning

Riksorganisationen är en sammanslutning av enskilda medlemmar, lokala föreningar, länsförbund, regionförbund och ungdomsförbund.

Medlem i Riksorganisationen är även medlem i samtliga nivåer som förekommer: Kommun och län/region. Medlem under 25 år är även medlem i ungdomsförbundet.

Lokalföreningar, länsförbund, regionförbund och ungdomsförbund ska vara organiserade och bedriva sin verksamhet i enlighet med av Riksorganisationen fastställda stadgar. Lokala stadgar ska sändas till Riksorganisationen för godkännande och alla årsmötesprotokoll för kännedom.

 

§ 4   Ändamål med Landsbygdspartiet oberoende, Riksorganisation

Landsbygdspartiet oberoendes Riksorganisation ska verka för att

 • hela Sverige ska leva på likvärdiga villkor, hela landet ska brukas
 • genom allmänna val företräda människor som stödjer partiets ändamål och syfte
 • uppnå ett bättre samhälle genom att ge människor en ökad möjlighet att bo, leva och få sin försörjning i en decentraliserad och landsbygdsnära miljö
 • bevaka och företräda landsbygdens och småorternas intressen i förhållande till storstäder och centraliseringskrafter.
 • människors lika värde tas till vara genom en ekonomi som tar långsiktig hänsyn till miljön, öppna landskap och människors välbefinnande. Det ska göras genom lagstiftning, ekonomiska styrmedel och kunskap
 • ett gott uppförande och saklighet ska känneteckna partiets representanter
 • representanter för lokalföreningar ska vara väl insatta i partiets stadgar, ståndpunkter och program

Riksorganisationen verkar utanför blockpolitiken och arbetar genom att lyssna och företräda människor som sympatiserar med partiets ideologi.

 

§ 5 Medlemskap

Person som delar partiets ideologi enligt §4 kan bli medlem i föreningen genom att erlägga medlemsavgift och meddela namn och kontaktuppgifter. Den som erlagt medlemsavgift för året, är medlem till och med 31 januari nästkommande år, när ny avgift ska vara erlagd för obrutet medlemskap och för att erhålla rösträtt och motionsrätt på Landsbygdsmötet.

Medlemsavgift erlagd under årets tre (3) sista månader medför medlemskap även följande år.

Medlemsavgift för ny medlem ska vara betald senast tre (3) månader före årsmöte för att rösträtt och motionsrätt ska gälla på årsmöte. Nyare medlemmar, som har betalt medlemsavgift senare än tre (3) månader före årsmöte, har endast närvarorätt och yttranderätt på årsmöte.

Riksorganisationens partistyrelse kan pröva, och i vissa fall avslå, medlemskap, se § 7.

Uppsägning av medlemskap i föreningen kan ske per kalenderår, genom att inte betala medlemsavgift eller vid valfri tidpunkt genom skriftlig anmälan till styrelsen. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.

 

§ 6   Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift för kommande år som fastställs av årsmötet. Medlemsavgiftens fördelning mellan riksorganisationen, länsförbund, regionförbund och lokalavdelningar regleras enligt av styrelsen antagna riktlinjer.

Lokalavdelning äger rätt att därutöver besluta om frivillig avgift, som hanteras av den lokala kassören. Riksorganisationen har inte rätt att göra anspråk på länsförbunds, regionförbunds och lokalavdelningarnas kassor.

 

§ 7   Uteslutande av medlem, lokalförening, länsförbund eller regionförbund

Medlem som motarbetar Landsbygdspartiets stadgar eller genom sitt handlande skadar partiet kan uteslutas genom beslut av Riksorganisationens partistyrelse. Före uteslutning ska medlem beredas tillfälle att yttra sig. Beslutet meddelas skriftligen.

Uteslutning omfattar partiets alla nivåer, inbetald medlemsavgift anses förverkad och återbetalas ej. Utesluten medlem kan endast skriftligen ansöka om återinträde hos Riksorganisationens partistyrelse. Även lokalförening, länsförbund och regionförbund kan på ovanstående grunder uteslutas ur partiet av Landsbygdsmötet efter framställan av partistyrelsen.

 

§ 8   Beslutande organ

Landsbygdspartiet oberoende, Riksorganisationens högsta beslutande organ är Landsbygdsmötet.

Landsbygdsmötet – partiets ordinarie årsmöte – hålls årligen före april månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar. Skriftlig kallelse skickas elektroniskt, eller via post, till alla medlemmar senast fyra (4) veckor före ordinarie årsmöte och senast två (2) veckor före extra årsmöte. Handlingar ska finnas tillhanda en (1) vecka före årsmöte.

 

§ 9  Styrelsen

Styrelsen företräder partiet, bevakar partiets intressen och handhar partiets angelägenheter.

Styrelsen beslutar å riksorganisationens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.

Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha riksorganisationens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till Landsbygdsmötet för senaste räkenskapsåret.

Landsbygdsmötet väljer styrelse bestående av en (1) eller två (2) ordförande och sex (6) till tio (10) ordinarie ledamöter med en mandattid om två (2) år med växelvis tillsättning samt fyra (4) till sex (6) suppleanter med en mandattid om ett (1) år. Samtliga valda ska vara medlemmar.

Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare, kassör, firmatecknare med flera på konstituerande styrelsemöte. Representant från ungdomsförbundet och valberedningen kan adjungeras. Styrelsen har rätt att adjungera annan person vid behov, även icke medlem. Adjungerad har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt vid styrelsens sammanträden.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott (AU) bestående av ordförande och två (2) till fyra (4) ledamöter.

Suppleanterna kallas till alla styrelsemöten och har yttranderätt, men ej rösträtt när ordinarie ledamöter är närvarande. Vid ordinarie ledamots frånvaro inträder suppleanterna i den ordning de antecknats i årsmötesprotokollet. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med nästa årsmöte.

Styrelsemöte påkallas av ordförande eller minst fyra (4) ledamöter. Styrelsen ska ha minst sex (6) möten årligen. Kallelse med förslag till dagordning ska vara ledamöterna tillhanda senast en (1) vecka före sammanträde. Kallelse ska gå ut till ordinarie ledamöter, suppleanter och berörda adjungerade.

Protokoll ska föras vid alla sammanträden och sändas till ledamöter, suppleanter och valberedningens sammankallande senast två (2) veckor efter mötet.

Medlem har rätt att skriftligen begära protokollsutdrag. Om styrelsen tillstyrker utlämnande av protokoll maskeras uppgifter om enskilda personer av integritetsskäl före utlämning.

Justerade protokoll från verksamhetsåret ska finnas tillgängliga under Landsbygdsmötet.

Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av de röstberättigade ledamöterna, eller deras suppleanter, deltar i mötet.

Styrelsen har rätt att självständigt utforma och anta riktlinjer, policyer, arbetsbeskrivningar och andra styrdokument som anses nödvändiga för arbetet.

Landsbygdspartiet oberoendes firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. För ekonomiska åtaganden överstigande 10.000 kronor tecknas firman av ordförande och kassör tillsammans.

Kassör eller utsedd medlemsansvarig ansvarar för uppdaterat medlemsregister som kontinuerligt synkroniseras med lokalföreningarna. Hanteringen av medlemsregistret, och integritetspolicyn som ingår i partiets arbetsordning, följer reglerna i personuppgiftslagen.

 

§ 10  Räkenskaper

Räkenskapsår motsvarar kalenderår.

Styrelsens årsredovisning innefattande verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och styrelseprotokoll ska överlämnas till föreningens revisorer senast fem (5) veckor före Landsbygdsmötet.

 

§ 11   Revision

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två (2) på årsmötet valda revisorer med en mandattid om två (2) år. Val sker med växelvis tillsättning. Om en auktoriserad revisionsbyrå föreslås som ordinarie revisorer ska det även väljas två (2) lekmannarevisorer eller revisorssuppleanter med en mandattid om ett (1) år. Revisorernas granskning av räkenskaper och förvaltning ska vara avslutad och revisionsberättelse inlämnad till styrelsen senast två (2) veckor innan Landsbygdsmötet.

 

§ 12  Landsbygdsmöte – årsmöte

Varje betalande medlem har närvaro-, yttrande-, motions- och rösträtt vid årsmöte enligt §5. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

Ledamot och ersättare i partiets styrelse har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

Styrelsen avgör när medlemsantalet blivit för stort för att varje enskild medlem ska ha personlig motions- och rösträtt och beslutar när stadgarna ska revideras i den frågan.

En (1) motion till Landsbygdsmötet kan väckas av varje betalande medlem enligt §5. Eventuellt ytterligare motioner hänvisas till beredning genom lokala föreningar och ungdomsförbund samt länsförbund eller regionförbund, som har att bifalla eller avslå inlämning till Riksorganisationen.  

Motioner ska vara Landsbygdspartiets styrelse tillhanda senast fyra (4) veckor före Landsbygdsmötet. Styrelsen ska yttra sig över motionerna. I yttrandet ska finnas bifall, avslag eller besvarat samt motivering för ställningstagandet.

 

Dagordning

Vid ordinarie Landsbygdsmöte – årsmöte ska följande ärenden behandlas: (Undantag punkt 26 och 27)

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av en (1) ordinarie och en (1) vice mötesordförande.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Fastställande av röstlängd för mötet.
 5. Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare för mötet.
 6. Beslut om mötet utlysts enligt stadgarna.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. Styrelsens redovisning av verksamheten.
 9. Styrelsens redovisning av den ekonomiska förvaltningen med resultat- och balansräkning.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret och räkenskapsåret.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 13. Fastställande av medlemsavgifter.
 14. Fastställande av verksamhetsplan.
 15. Fastställande av partiprogram, kompletterat med antagna motioner och propositioner från föregående årsmöte. Ett nytt partiprogram anses gälla från den tidpunkt när nya motioner och propositioner införts i programmet och godkänts av styrelsen.
 16. Fastställande av riktlinjer och styrande dokument som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling.
 17. Fastställande av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 18. Presentation av valberedningens förslag.  
 19. Beslut om antal ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för det kommande verksamhetsåret (från årsmöte till årsmöte).
 20. Val av en (1) eller två (2) ordförande på ett (1) år.
 21. Val av sex till tio (6-10) ordinarie styrelseledamöter på två år. Fyllnadsval vid behov.
 22. Val av fyra till sex (4-6) styrelsesuppleanter på ett (1) år.
 23. Val av två (2) revisorer på två (2) år och två (2) revisorssuppleanter på ett (1) år.
 24. Val av valberedning. Fem (5) ledamöter varav en (1) sammankallande.
 25. Beslut om ersättning till styrelse och revisorer kommande år.
 26. Val av valkommitté. Punkten tas upp endast år före valår. Styrelsen nominerar valkommittén som består av fem (5) ledamöter varav en (1) sammankallande.
 27. Fastställande av riksdagslista, punkten tas upp endast valår.
 28. Behandling av propositioner och i rätt tid inkomna motioner.
 29. Övriga ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling, vilka ska ingå i kallelsens dagordning.
 30. Mötets avslutande.

 

Beslut får fattas endast i frågor som funnits med i kallelsen till mötet.

Protokoll från årsmöte ska skrivas som beslutsprotokoll. Styrelsen kan senast fyra (4) veckor före årsmöte besluta om ljudupptagning och framställning av ett fristående referat som speglar mötet med yrkanden, debatter och omröstningar.

 

§ 13  Beslut, omröstning och beslutsmässighet vid Landsbygdsmötet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet. Sluten omröstning ska äga rum efter begäran. Vid votering i personval ska sluten omröstning gälla. Beslut fattas, med enkel majoritet, utom beslut under §17 och §18. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

 

§ 14  Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

Kallelse, enligt §8 med angivande av tid, plats och motiv för extra årsmöte, ska skickas till medlemmarna senast två (2) veckor före det extra årsmötet. Extra årsmöte kan hållas tidigast fyra (4) veckor efter ordinarie årsmöte.

 

§ 15 Arbetsordning för valberedning

Förslag till val av styrelseledamöter ska handhas av valberedningen och i enlighet med av styrelsen antagna riktlinjer. Partimedlem som vill kandidera till en förtroendepost i Riksorganisationen ska i en intresseanmälan beskriva sina kvalifikationer och sitt engagemang för partiet. För att komma ifråga för ett uppdrag i Riksorganisationen ska den som kandiderar skicka undertecknad uppförandekod och andra tillgängliga dokument som styrker lämpligheten för uppdraget till partiets officiella postadress.

 

§ 16  Arbetsordning för valkommitté

Sammanställande av förslag av kandidater till allmänna val ska handhas av en valkommitté och i enlighet med av styrelsen antagna riktlinjer. Valkommittén väljs på Landsbygdsmötet året innan allmänna val. Partimedlem som vill kandidera till allmänna val ska i en intresseanmälan beskriva sina kvalifikationer och sitt engagemang för partiet. För att komma ifråga för en plats på vår lista ska den som kandiderar skicka undertecknad uppförandekod och andra tillgängliga dokument som styrker lämpligheten för uppdraget till partiets officiella postadress.

Val till Riksdagen: Nomineringsförslag tas fram av valkommittén och slutligt beslut om lista tas på antingen extra årsmöte eller ordinarie landsbygdsmöte.

Val till Europaparlamentet: Partistyrelsen tar beslut om eventuellt deltagande i Europaparlamentet. Nomineringsförslag tas fram av valkommittén och slutligt beslut om lista tas på antingen extra årsmöte eller ordinarie landsbygdsmöte.

Val till Regionfullmäktige och kommunfullmäktige: Länsavdelningar, lokalavdelningar och medlemmar i kommuner utan egen lokalavdelning presenterar senast 15 mars valåret listor till valkommittén.

Vid nyval mellan ordinarie val beslutar styrelsen ensam om partiet ska ställa upp i valet och i så fall vilka som ska vara med på listan.

 

§ 17   Stadgeändring

Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom sänds in minst sex (6) veckor före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande fordras två tredjedelars (2/3) majoritet av avgivna röster. Vid lägre röstetal erfordras majoritet på två (2) på varandra följande årsmöten varav minst ett (1) ska vara ordinarie årsmöte. Minst två (2) månader ska förflyta mellan årsmötena.

 

§ 18   Upplösning

Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut med majoritet på två (2) på varandra följande årsmöten, varav minst ett (1) ska vara ordinarie. Minst två (2) månader ska förflyta mellan årsmötena. Förslag härom sänds in minst sex (6) veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. Innan föreningen kan upphöra ska bokslut ha upprättats och godkänts av revisorerna. Vid beslutet om upplösning fattar årsmötet även beslut om hur föreningens tillgångar och skulder ska disponeras i överensstämmelse med föreningens syfte.

 

 

 

Historik antagna och reviderade stadgar;

Partiet bildades som Landsbygdsdemokraterna i Ställberg 2010-01-16

Dessa stadgar antogs vid Landsbygdsdemokraternas Landsbygdsmöte i Sysslebäck 2010 (https://web.archive.org/web/20100613071807/http://www.landsbygdsdemokraterna.se:80/?page_id=12)

Reviderades vid Landbygdsdemokraternas Landsbygdsmöte i Lövstabruk 2011-06-05

Reviderades vid Landsbygdsmötet i Långberget, Värmland 2012-05-05 då även partinamnet ändrades till Landsbygdspartiet oberoende

Reviderades vid Landsbygdsmötet i Uppsala 2014-03-22

Reviderades vid Landsbygdsmötet i Ervalla 2015-03-28

Reviderades vid Landsbygdsmötet i Kinda 2016-04-09

Senast reviderade vid extra årsmöte i Kolmården 2017-11-11

 

 

 

 

Ovanstående stadgar är med mer än 2/3 majoritet antagna
på extra årsmöte i Kolmården

Mötesordförande           Mötessekreterare
Lisbet Paulsson             David Wenhov

Justerare                        Justerare
Magnus Malmsten          Olle Larsson

Utskriftsvänlig version i pdf finns här!