Migrationsfrågorna

Med tanke på flyktingsituationen i Europa, så vill vi här lyfta fram det som står i Landsbygdspartiets partiprogram.

Migrationsfrågor

 • LPo står upp för alla människors lika rätt och värde.
 • Människor som flyr från krig och konflikter måste kunna söka skydd när de tvingas lämna sina hem. Länder i närområdet är de naturliga platserna som dessa människor flyr till. Sverige är i dag det land inom Schengenområdets 26 länder, som i förhållande till sin storlek, tar emot flest flyktingar.
 • Sverige skall ge skydd så länge den akuta livshotande situationen kvarstår men när hotet är borta skall flyktingarna i normalfallet återvända till sitt hemland. Prövning av eventuellt permanent uppehållstillstånd skall göras först efter ett antal år. Om orimligt lång tid har förflutit, och det föreligger ett ömsesidigt intresse från flyktingen och t.ex. svensk arbetsgivare – eller att flyktingen gjort sig självförsörjande – så skall möjligheten prövas för denne att få stanna.
 • Vi anser att man i högre grad bör satsa på kvotflyktingar, det vill säga göra det möjligt att söka asyl till andra länder direkt från flyktinglägren. Detta skulle bidra till att slå undan benen på människosmugglarna, samtidigt som flyktingar med mindre resurser skulle gynnas för att kunna få en säker framtid – inte som nu bara de starkast bemedlade.
 • Vi anser att alla länder inom EU måste bära flyktingmottagandet mer solidariskt. Detta skall göras genom att anpassa regler och bidragssystem så att de mera överensstämmer med övriga EU-länder.
 • Vårt flyktingmottagande måste fördelas över hela landet. Antalet flyktingar/ensamkommande barn som kommunerna tar emot ska stå i rimlig proportion till det egna inhemska invånarantalet och möjlighet till integration.
 • Balanserad migration är i grunden positivt. Vi vill se en migrationspolitik med bred förankring bland medborgarna.
 • Arbetskraftsinvandring kan stärka svenskt tillväxt, men det förutsätter ordning och reda på arbetsmarknaden, stärkt roll för arbetsmarknadens parter och full respekt för gällande villkor och kollektivavtal. Detta så att oseriösa arbetsgivare inte kan utnyttja människor på flykt, eller att svenska löner och villkor försämras.
 • Kvalificerad arbetskraft bland våra invandrare måste tas till vara på ett mycket bättre sätt. Vi måste ta tillvara kompetensen hos alla nyanlända, de skall snabbt lära sig språket och komma i jobb inom sitt kompetensområde. På det sättet blir de snabbare integrerade, kan försörja sig och sin familj utan bidrag.
 • Även anhöriginvandring bör omfattas av introduktion för att förebygga segregering.
 • Grova eller upprepade brott mot svenska lagar bör i normalfallet innebära att man inte får stanna. Vi vill inte heller att människor som åker till länder och krigar för terrororganisationer, oavsett etniskt ursprung, ska vara välkomna tillbaka till Sverige. För Svensk medborgare som deltar bör effektiv påföljd utredas och utfärdas.