Norrlandspolitiken i valrörelsen

Många parter intresserar sig nu för landsbygdspolitik.

Nyligen ondgjorde sig Josefina Skerk, krönikör och sametingsledamot, på Aftonbladets ledarsida över Landsbygdspartiet (LPo) och vantolkar delar av vår politik för norra Sverige. Vi upplever det som ett gravt påhopp och har begärt att Aftonbladet ska publicera vår replik. Då det inte har skett, lägger vi nu ut vår replik som en öppen skrivelse.

Länk till ledarartikeln i Aftonbladet 2018-08-26:   SD vill rensa bort samernas kultur

Vill Josefina Skerk rensa bort övriga folks kulturer?

Josefina Skerk, krönikör och sametingsledamot, ondgör sig söndagen den 26 augusti 2018 på Aftonbladets ledarsida över Landsbygdspartiet oberoende (LPo) och vantolkar delar av LPo:s politik för norra Sverige.

Vi uppfattar detta som ett gravt påhopp, och vi tolkar det närmast som en politisk beställningsprodukt från en socialdemokratisk trollfabrik. Uppenbarligen bedöms det nu inför riksdagsvalet finnas ett politiskt behov att med breda penseldrag svartmåla andra politiska partier som kommer med nya lösningar på mycket gamla och ingrodda problemfrågor. Ja, sådant som den gamla politiken faktiskt inte klarat av att hantera utifrån sitt koloniala perspektiv på norra Sverige och en urban mytbildning kring samisk rennäring. 

Landsbygdspartiet (LPo) har inte tidigare beretts möjlighet att kommentera detta på Aftonbladets ledarsida.

Till saken hör att Josefina Skerk även är vice ordförande i det samepolitiska partiet Jakt- och Fiskesamerna (JoFs). Jakt- och Fiskesamerna är fortfarande det största partiet i Sametinget, men 2017 förlorade man ändå ordförandeposten. Detta på grund av att majoriteten av de totalt 5056 (femtusen femtiosex) röstande i sametingsvalet lade sin röst på andra samepolitiska partier som nu i koalition driver en annan och än mer rennäringsfokuserad politik. JoFs är därmed i opposition och det torde nu påverka partiets företrädare, bland annat när man ges möjlighet att försåtligt agera i en roll som etnisk minoritet genom riksmedia. I rollen som samepolitiker arbetar nu Josefina Skerk för demokratiska och lika rättigheter för alla samer. Och enbart för dem.

Deras stöd till den gamla politiken är än mer svårt att förstå när inte heller något av de större riksdagspartierna visar någon avsikt att ratificera ILO konvention 169. Så ger heller inte den gamla politiken något fungerande stöd för att hantera rovdjursproblematiken i landet, något som starkt drabbar även rennäringen. 

Landsbygdspartiet (LPo) har tidigare under sommaren 2018 haft en givande debatt i Tidningen Härjedalen med Sametingets politiska ledning. I denna debatt klargjordes att vi faktiskt var överens i vår gemensamma uppfattning om behovet av en sanningskommission för norra Sverige, liksom i vår gemensamma kritik av statens politik för norra Sverige under lång tid. Detta är väsentliga grundfrågor som måste hanteras objektivt och sakligt med god insyn från alla berörda parter. Utifrån detta ser vi från LPo möjligheterna att på saklig grund öppna upp och utveckla den nya politiken och därmed framtiden för norra Sverige. En ny politik som vilar på demokratisk grund och lokalt inflytande och som tar erforderlig hänsyn till alla berörda folk, minoritetsgrupper, brukarkulturer och näringar. Alltså även för samerna. Och såväl för den minoritet som är renägare, som för den majoritet av samerna som hamnat (och hålls) utanför rennäringen. Även Josefina Skerk är välkommen att medverka i det arbetet.  

Det är riktigt att LPo i debatten omnämnt såväl sametinget, minoritetslagstiftningen och urfolksbegreppet. Dessa nyckelbegrepp handlar om bland annat följande frågeställningar:

– Är det rimligt att sametinget som etniskt baserad samepolitisk styrd myndighet ska tilldelas betydande resurser och ett officiellt mandat där man kan agera med rättsverkan över andra berörda folk, minoritetsgrupper, brukarkulturer och näringar i norra Sverige, mer än halva landet?

– Är det rimligt att minoritets- och språklagen som en i och för sig välmenande lagstiftning kan bli förfelad genom ett obalanserat stöd för kulturexpansion och tilldelning av rättigheter till vissa grupper och på andras gruppers bekostnad?  Även andra folk och kulturminoriteter har genom historien varit utsatta för en stundom hårdhänt försvenskningspolitik. Såväl de historiska sverigenorrmännen i det södra fjällområdet, som kvänerna/lantalaiset i nordligare delar av landet kan bedömas svara mot kriterierna som nationell minoritet. En objektiv sanningskommission kan ge oss ett nödvändigt helhetsperspektiv som vilar på saklig och historisk grund.

– Är det rimligt med de tillämpningar som följer av det nuvarande urfolksbegreppet? Urfolksbegreppet vilar idag främst på ett politiskt beslut i Sverige. Från LPo anser vi att kritiken av statens politik för norra Sverige också innefattar grunderna för det nuvarande urfolksbegreppet och följande tillämpningar. Det finns bland annat behov av att även klargöra kvänernas/lantalaisets bakgrund som historisk folkgrupp i norra Sverige samt även deras historiska markrättigheter. En objektiv sanningskommission kan ge oss de kunskaper och utgöra ett steg i den försoningsprocess som erfordras för att bygga en fungerande demokratisk och rättslig grund för framtiden i norra Sverige.    

LPo:s uppfattning är att en generaliserande politik och obalanserad betoning av till exempel rennäringspolitiken inte skapar någon bra grund för goda relationer och en positiv utveckling i norra Sverige. Genom ett sakligt och respektfullt arbete i en objektiv sanningskommission kan vi skapa en grund för framtiden utifrån lika värde och lika demokratiska rättigheter för alla berörda folk, minoritetsgrupper, brukarkulturer och näringar i norra Sverige.

För Landsbygdspartiet oberoende,

Olle Larsson, Ränningsvallen 

Magnus Malmsten, Norrtälje 

Tjern Inga Wall, Särna

Samtliga kandidater till riksdagen för Landsbygdspartiet oberoende, LPo 

Länk till ledarartikeln i Aftonbladet 2018-08-26:   SD vill rensa bort samernas kultur