Tänd en fackla för en vargfri kommun.

Tänd en fackla i protest mot Kravet på DEN stora avskjutningen av älg som de stora skogsbolagen bedriver.

Tänd en fackla för den traditionella löshundsjakten

 

Onsdagen den 1 december tänder vi en fackla i vår kommun vi kommun skylten

Landsbygdspartiet oberoende (Lpo) har då lämnat in en motion i vår kommun om att kommunen ska ställa sig bakom en vargfri kommun.

Denna handling görs runt om i flera kommuner denna dag

Landsbygdspartiet oberoende

Pdf-vänlig utskrift på motionen finns här

Bakgrund till motionen.

Löshundsjakten inleds i augusti  men mycket har förändrats sedan vargen promenerade ut ur de första burarna  i mitten av 70 talet via ”Projekt Varg” Myndigheterna förnekar likt en dåre att en inplantering av varg skett, men tack vare ett par medlemmar i Lpo kommer snart en film publiceras som visar hur det gått till.

Varginventeringen 2020/2021 som avslutades mars 21  och summeras i rapport juni konstaterade  för Sverige 39,5 familjegrupper och 21,5 revirmarkerande par.  36 föryngringar i helsvenska revir, och totalt 395 vargar enligt en beräknad formel som troligtvis är lika säker som den formel som beräknar hur många missbrukare vi har. Det vill säga ett stort mörkertal brukar alltid finnas bakom siffrorna.

Vargen har med andra ord påverkat löshundsjakten och våra tamdjursägare framför allt fåraveln där vare sig vargstängsel eller kostnadsersättningar kan kompensera det arbete och lidande den orsakar. Utöver det har vi med vargen återinfört dvärgbandmasken som orsaker stort lidande och även går på människan

I skogen har den radikalt förändrat vår under många decennier vårdade älgstam.

Vargen tillsammans med skogsbolagen har nu snart skapat en situation där vi inte längre kan se ”djurens konung” i våra svenska skogar. Älgen får av de stora skogsbolagen ofta  klä skott för betesskador på tall trots att  stammen av hjort ökar i Sverige och rapporter från bla Karl Hedin visar att skadorna inte på långt när är så stora som skogsbolagen vill hävda.

Vi vill nog påstå att det nog handlar om att de stora skogsbolagen utifrån snålhet inte planterar tillräckligt med plantor på hyggena. Detta för att på så vis slippa första uthuggningen, som spar pengar.  När då älgen betar av en del i det nyplanterade beståndet leder det givetvis till ett  mindre bestånd plantor på ett redan snålt tilltaget bestånd.

Skogsbolagens enfald  att planera enbart gran på vissa områden leder även till mindre mat i det området för älgen  I granskog växer inte bärris på samma sätt som i en tallskog. Bärris är en av älgen och klövviltets huvudfoder vilket innebär att med de stora skogsbolagens monokultur minskar även maten för älgen

Jägarna som i sina älgskötsel områden ska skapa balans hotas inte sällan av att skogsbolagen som kräver in fällavgifter (en summa per skjuten älg) i förväg och hotar även med att ta in utländska jägare om samtliga älgar som tilldelats skjuts i området.

Tilldelningen baserar sig på spillinventering varje år och på flera håll rapporteras minskat antal spillhögar, samtidigt som antalet älgar som ska skjutas ökar. På tryckning från de stora skogsbolagen är inte obetydlig trots att de ofta är statligt ägda. Och våra myndigheter låter sig påverkas

Detta leder till en obalans och en älgstam som om det fortsätter snart är rödlistad

Kunde älgarna demonstrera skulle de med stor sannolikhet göra det så låt oss protestera mot den här utvecklingen.

Vi vill åter kunna se skogens konung  med 12 taggar framför ”pinntjurar” Vi kräver åter en klövviltsskötsel värd namnet i våra skogar . Vi vill kunna bedriva vår traditionella löshundsjakt i skogarna  Vi vill se betande tamdjur på våra åkrar och i våra skogar

Vi ställer krav på bättre och kvalitativ samverkan från de stora skogsbolagens sida -och vi säger ingen frilevande varg i den här kommunen