Foto: Kristofer Haglund

Årskrönika 2023

Så här de första dagarna på året sammanfattar vi bilden av det gångna året, 2023.

Året började med ett nygammalt styre, kan man väl säga. Ett majoritets styre som i valrörelsen symboliskt gick skilda vägar men som sedan lika snabbt gick samman till många väljares besvikelse. Centerpartiet drog sig dock ur och klarade därmed sin heder.

Insikten i det negativa med att stänga kommunstyrelsen, som samma styre gjort ett par år tidigare, landade och nygammalt beslut togs och det öppnades åter för allmänheten. Redan första mötet på året.

Delegationsordningen, som är bland det viktigaste dokumentet för en politisk styrd organisation, har man fortfarande ett år senare inte lyckats revidera i sin helhet trots ny organisation.

Inte heller är man i mål med att på politisk verksamhetsnivå fastställa specifika, mätbara, anpassade, tillämpade och accepterade mål för respektive nämnd. Endast övergripande mål är fastslagna av fullmäktige

Målen är en följetong sedan många år och det verkar vara oerhört svårt för majoriteten att komma till skott här. Ett tips är att tills vidare ta LPo:s framarbetade förslag som varit klara sedan länge. Allt kan ju sedan förfinas och förbättras.

Den nya organisationen har haft stora bekymmer med sin struktur. Problem med handlingar och att komma in för att kunna dem läsa dem har varit ett stående bekymmer. ”Paddorna” (Ipad) är i nuläget inte användarvänliga kan vi konstatera.

Bildningsnämnden har knappt haft några ärenden uppe och möten har ställts in.

Vare sig familjecentral eller ny avdelning för barn har öppnat trots löften.

Kring den massiva kritik Karlsängskolan fick runt elevhälsan och ej skrivna åtgärdsprogram pågår ett arbete som ännu inte är i hamn. Förvaltningschefen slutade på dagen. Vi hade tur som lika snabbt fick en kompetent tillförordnad förvaltningschef lika fort. Dessutom med erfarenhet från skolan.

Beslut har under året tagits att länstrafiken ska ta över skolskjutsar, LPo föreslog att vi ska ha kvar dem i kommunen då vi tror på bättre och klokare beslut. Vi föreslog en förstärkning på 0,5 procents tjänst, men röstades ner. Nackdelarna efter taget beslut lät inte vänta på sig.

Socialnämnden har haft långa möten men få beslutspunkter kan vi konstatera.

”Nära vård” har det informerats om trots att få förstår eller vet vad det kommer att innebära. Remissvar ska kommunerna lämna i mars 2024 om vad vi tycker i frågan.

Inom hemtjänst och särskilda boenden råder en tydlig oenighet om hur arbetsmiljön är. Många slutar och nya scheman har förts in som försämrar både överlämning och tider. Arbete pågår politiskt sägs det men oklarheten är stor för oss i opposition. Stora underskott hittar vi här. Vi i LPo tror det hade varit bättre att behålla gruppledarna inställer för att bygga nuvarande organisation.

”Äntligen måndag ” är den stora käpphästen under året, trots att det är föreningar som gör jobbet.

Även inom kultur och fritid har ärenden som lyfts in för politiska beslut varit få. Beslut om trivselregler som i praktiken innebär att naturisterna inte får hyra badhuset såvida de inte har badkläder på sig har tagits. LPo reserverade sig och menar att föreningen som hyrt under många år bör få fortsätta hyra en gång i månaden vintertid. Vad är problemet?

Kommunstyrelsen har haft desto fler ärenden trots ny organisation eller kanske på grund av ny organisation. Vi får se om ärendebelastningen minskar. Gamla ärenden fortsätter dyka upp.

Rosens detaljplan klubbades igenom 13 december och tas i fullmäktige i januari 2024, trots protester; med följd av garanterad överklagan. En skam att man inte kan möta klagomålen bättre, exempelvis med färre platser Särskilt då fler önskar vårdas hemma och den ökning av äldre vi ser, viker ner 2033. Troligtvis när kolossen står klar till höga hyreskostnader, dåliga parkeringsmöjligheter eller värsta fall även ett fördyrande parkeringsgarage står klart.

Att barkborren får fortsätta härja fri på Alntorps Ö är ytterligare en sorglig och ansvarslös historia som pågått i flera år. Att majoriteten fortfarande inte kommer till skott med en arrendator är djupt beklagligt. Många goda idéer har under åren kommit fram och så även 2024 efter en minsta bra enkät. Men nu hoppas vi på resultat under 2024. Tyvärr verkar ärendet ha gått i långbänk.

VA taxan har väl inte undgått någon. En 30% ökning , eller 29 om vi ska vara korrekta. Man sänkte hela en procent på slutet. Samma ökning väntar 2024 om man politiskt inte sätter ner foten för utökad utbytestakt och kostsamma projekt.

Taxans utformning gör dessutom att storlek på byggnad avgör nyttoeffekt, enkelt förklarat. Detta gör att har du något annat än småhus får du betala en mycket hög grundavgift även om du bara använder en liten mängd vatten eller inget vatten alls. En överklagan ligger klar så ärendet prövas vilket blir intressant att följa.

Majoriteten tog även ett tilläggsbeslut till sin höjning. -om att se över taxeutvecklingen, även om det satt långt inne. Resultatet av detta är dock oklart med anledning av hur de hanterade den återremiss som skedde i slutet av november.

Av löftet att hjälpa hobbysnickarna blev det en tummetott. De hänvisas till att söka bidrag först i vår.

Några positiva politiska beslut har också tagits.

Området med krav på P skiva och parkeringstiden har anpassats, efter det som från början var tänkt.

Detaljplan för byggnation av bostäder nere vid södra kyrkogården pågår.

Nora kommun har klivit ur TURSAM som kostade oss både tid och pengar, nu samarbetar vi med berörda kommuner utan den formalia vi tidigare hade.

Återvinningen har utökade tider.

Programhandling för Karlsängskolan – hur vi vill att den ska se ut har tagits i april. Den nya skolan kommer att kosta pengar och helst hade LPo sett att delar av gamla skolan behållits och kompletterats med nybyggnation, men även den som nu klubbats igenom blir fin. Solceller och byggd i trä, med separat ingång för de barn som behöver det.

Tankar på motionstrappa och utsiktstorn och planering för det har tagits bort från Digerberget och i stället har pulkbacken äntligen blivit klar efter att buskar och sly tagits bort.

Vi kan konstatera ärenden både högt och lågt. Trots en knackig början tycker vi att vår nya kommunstyrelseordförande som nu kliver av ett år växt i sin roll. Inlyssnande till idéer och positiv är en bra början. Sedan har han många olika viljor att tampas med.

Hur 2024 blir med S-styrd ordförande står skrivet i stjärnorna. Vi hoppas på en bättre samverkan för Noras innevånare där vi i politiken gemensamt kan verka för innevånarnas bästa och vi i LPo får gehör för många av de goda idéer vi faktiskt levererar till majoriteten. Många gånger i nära samarbete med Norapartiet, men även med övrig opposition.

GOTT NYTT ÅR

Önskar era representanter i kommunfullmäktige och övriga nämnder och styrelser

Pia-Maria Johansson
Bengt Magnusson
Bo Henriks
Kaj Björåsen
Arne Waatho
Klara Sandberg
Eva Karlsson
Alexandra Mathisen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *