Valprogram 2022

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 

Inledning

Ibland talar man om att 60% av kommunens invånare bor i närheten av Nora stad och 40% på landsbygden och att detta faktum kan undanta viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreboenden, bussförbindelser, sjukvård etc. på landet eller i de små samhällena. Vi kan kalla det för ett ”majoritetsargument”. Skulle vi tillämpa samma resonemang på andra minoritetsgrupper skulle det inte alls fungera. 

Landsbygdspartiet oberoende ser självklart att vi inte har en jämlik service i hela kommunen, men vi kan ha en jämställd! Lika väl som skolan finns i staden kan den finnas på landet. Lika väl som trygghetsboenden finns i staden ska de finnas i de små byarna.

För oss i LPo är det en självklarhet. Därför förordar vi omvänd skolskjuts, olika typer av barnomsorg på nära och rimligt avstånd, samtidigt som du som föräldrar ska kunna välja vart du vill att ditt barn ska gå i förskola/skola. 

Vi har under den mandatperiod som varit många gånger hävdat att vi måste ha mål i verksamheterna som är utvärderingsbara. Även revisorerna har påtalat det. För oss är det en självklarhet samt att resultaten ligger till grund för kommande budgetar varje år. Det är också ett sätt att se hur skattebetalarnas pengar används resultatmässigt.

Vi förordar sunt förnuft i rättstolkning rörande myndighetsbeslut. Krav på våra kommunala verksamheter att verka och ta hänsyn till hela kommunen i samband med planering. Vi är sparsamma och ägnar oss inte åt ”skrytprojekt” däremot lägger vi ”örat till rälsen” och lyssnar på vad våra medborgare vill ha. 

Vi är väl medvetna om att vi behöver en ny skola.  Trender kommer och går om vad som är bra läromiljö. Vi ser en skola som fyller elevers behov, som är miljövänlig och håller många år. Om det sedan är en ny, eller nybyggd kombinerad ombyggd skola får den ekonomiska ramen styra. Att barnen sedan lär sig läsa och skriva, samt får betyg i skolan och möts av en trygg miljö är skolans lärare och ledning som tillsammans ansvarar för.  

Slutligen ifrågasätter vi 13 000 invånare till 2030, då vi inte ser det som realistiskt. Vi vill växa, men på ett kvalitativt och attraktivt sätt. För oss är inte tillväxt det allenarådande. Vi ser till våra ekonomiska och praktiska möjligheter. Med Landsbygdspartiet oberoende växer Nora genom att bevarar den gamla rutstaden och dess miljöer utan att bygga om och bygga moderna komplex. Det nya ska byggas med omsorg och smälta in i den ”gamla miljön”. Det gäller både byggnader, beläggningar och belysningar. 

Nedan kan du läsa hur vi ser på åren 2023-2027
Bygga och bo

Landsbygdspartiet oberoende i Nora vill skapa en ny översiktsplan där vi vill beskriva hur Nora ska se ut i framtiden och då inte bara rent översiktligt med ”karbonpapper på tidigare planer” utan en översiktsplan med tydlighet både för tjänstemän och invånare. 

Vårt vatten kommer och ska komma från kommunen. Reservvatten kommer från Lindesberg där även Nora bidrar till Lindesbergs reservvattenbehov.

Som invånare ska du kunna se vilka förväntningar du kan ha på kollektivtrafik, vatten /avlopputformning, basservice och så vidare. Vi vill att du som byggherre och inflyttande tydligt ska kunna se var idrottsplatser ligger /ska ligga, var motionsspår, förskolor etc. finns. Vi tror tydlighet och öppenhet skapar kvalitet.  

Vi har på flera håll i kommunen mycket aktiva och levande byar och byalag, som t ex i Järnboås, Viker, Striberg m.m. Vi vill ge byalagen möjlighet att hantera en del av kommunens budget. Vi tror på att ett ökat samarbete mellan kommunen och byalagen mycket positivt kommer inverka på att föra samman stad och landsbygd och skapa en större gemensamhetskänsla. Det ger också byalagen möjlighet att i större utsträckning påverka hur man vill att bygden ska utvecklas då man får inkomma med förslag på vad man behöver åtgärda alternativt hur man vill utsmycka sitt område.

LPo kommer att arbeta för att:
 • Att vatten och avlopp utanför verksamhetsområden ska möjliggöras både rörande smidig handläggning för enskilda och små kollektiva lösningar.
 • Bygger samman Nora och Gyttorp, inkluderar tomterna i Pershyttan som NBVJ önskar sälja samt ser över tomter efter gamla landsvägen till Gyttorp, vilket blir prioriterat område närmaste 4 åren.
 • Att det inte blir genomfartsled över Hagbyån, förbi förskolan. Vi tror inte trafiken minskar genom staden. Den trafik som går in i stan kommer även framåt att göra det. I stället förlägger vi verksamheter med tung trafik straxt utanför kärnan i Nora.
 • Skapa en grönplan för hela kommunen där olika leder, motionsspår, idrottsplatser lekplatser finns med just för att attrahera nya invånare.
 • Ny översiktsplan där åkermark inte bebyggs.
 • Vi har för avsikt att aktivt jobba för att lansera kommunala tomter/ boenden på kommunal mark som finns i LIS planen.
 • Förtätningsplanen för stadskärnan blir klar och vi avsätter pengar för detaljplaner så det ger möjlighet för entreprenörer och byggherrar att komma igång. 
 • Vi arbetar aktivt för bredband i HELA kommunen.
 • Vi ser även över möjligheten för återbetalning av vägsamfällighetsavgifterna för permanent boende
 • Vi vill skapa så kallade medborgarbudgetar. Byalagen kan utifrån det tilldelas en budget som man sedan får redovisa hur den använts Vi tror på att det är de som bor och verkar i olika områden som allra bäst känner till vad som är bra för den specifika bygden, och det är något vi vill dra nytta av och uppmuntra. 

 

Näringsliv och företagande

Att Nora under de senaste åren hamnat i absoluta bottenskiktet i undersökningar om hur näringslivsklimatet uppfattas bland företagarna är en trend som vi snarast måste bryta. Nora ska vara bäst, inte sämst. Vi vill skapa förutsättningar för ett blomstrande näringsliv med nöjda företagare. Vi i LPo tror på att en ökad dialog mellan näringslivet och kommunen och att kommunen till större grad behöver förstå vad det är våra företagare vill ha och behöver. Vi är i stort behov av engagerade företagare för att kunna fortsätta utveckla kommunen, och därför måste det vara av stor prioritet att se till att vi i kommunen skapar ett så bra näringslivsklimat som möjligt.  

Vi behöver öka vår transparens, service och tydlighet och vi behöver ”göra verkstad” av de förslag flera företag kommit med.

Vi vill utreda möjligheten till en egen bygg och miljönämnd i Nora, medan själva verksamheten ligger kvar gemensamt med de norra kommunerna. Landsbygdspartiet oberoende vill även ta hem så många verksamheter vi kan från samhällsbyggnad bergslagen. Ett minimum är park, städ och idrott

I förhållande till regionen måste kommunen driva landsbygden och den lilla kommunens likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende. Kommunen ska ha rätt att styra utvecklingen för att ta tillvara landsbygdens intressen i förhållande till regionens utvecklingsstrategi som inte sällan missgynnas 

LPo kommer att arbeta för att:
 • Större verksamheter till Pershyttans industriområde gärna även en bensinmack med möjlighet för långtradare att parkera nattetid.
 • Se över hur kostnader slår mot företag som ska nyetablera sig samt se över om vi kan lösa ett snabbspår för företag som vill etablera sig i kommunen.
 • Effektivare och ökad service till företag som vill etablera sig.
 • Flytta och planera tunga verksamheter så transporter inte behöver gå in i staden.
 • Skapa permanenta och tillfälliga plattformar för en levande dialog med företagen, ex arbeta med att utveckla näringlivsfrukostarna och näringslivsråden samt bjuda in företag i beslutsprocesserna genom att ta till vara på våra företagares idéer och utveckla träffar med dem fördelat på olika yrkeskategorier. 
 • Skapa attraktiva tomter för verksamhetsetablering i anslutning till väg 244.
 • Att vi inte bygger på brukad åkermark. Nora kommun har andra möjligheter till expansion utan att vi behöver använda vår jordbruksmark till bostäder. 
 • Vi vill inte ha några vindkraftsparker/vindkraftsindustrier i kommunen. Däremot ser vi positivt på småskalig vindkraft, och ser gärna en ökad användning av solceller på nybyggnationer eller på kommunala lokaler som rustas.
 • Kommunal vetorätt i frågor som rör den egna kommunen. Utreda möjligheten till en egen bygg och miljönämnd i Nora
Transparens och öppenhet

Den senaste tiden har många Norabor upplevt en alltmer stängd styrning av kommunen, där politiska beslut fattas utan möjlighet för medborgarna att varken få tycka till eller få ordentlig information innan beslutet fattas. Vi i LPo vill ändra på detta och skapa transparens och öppenhet i det politiska systemet.

LPo kommer att arbeta för att:
 • Öppna kommunstyrelsen igen för allmänheten. Självklart ska kommunens medborgare ha möjlighet att vara med och lyssna på den politiska debatten och få höra vilka beslut som fattas och hur de fattas.
 •  Kommunstyrelsen ska också ambulera så att sammanträden sker både i Nora och i Järnboås och Viker. Det är viktigt att en större del av kommunens invånare har möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av sammanträdena. 
 • Kommunfullmäktige ska webbsändas. Möteslokal ska i första hand vara Stadshotellet för ökad tillgänglighet, och vi vill införa en frågestund för allmänheten där man har möjlighet att få prata direkt med politikerna.
 • Medborgardialog ska ske i större frågor. Självklart ska t ex dialog föras med föräldrar vid förslag på förändringar inom barnomsorg, och med föreningar i viktiga frågor som rör dem, osv. 
 • Omorganiseringar inom kommunens verksamheter som i större omfattning påverkar personal eller medborgare ska godkännas av kommunstyrelsen. Idag kan sådana beslut tas direkt av verksamhetschef vilket kan leda till omorganisationer som påverkar både personal och individer med konsekvenser som inte är politiskt önskvärda
 • Som kommunmedborgare ska du få svar på frågor du ställer genom t ex e-post eller annan kontakt inom fem arbetsdagar. Detta ska gälla både om frågan ställs till tjänstemän såväl som till politiker. 
 • Tjänstemännen ska alltid stämma av med avsändare för motioner eller medborgarförslag rörande syfte och så att skrivningen uppfattats korrekt. Förslagsställaren i fråga ska meddelas om när motionen eller medborgarförslaget kommer upp i kommunfullmäktige för beslut.
 • Kommunens hemsida ska uppdateras minst en gång per månad, gäller samtliga flikar

 

Livsmedel och mat – ökad självförsörjning

LPo har alltid strävat mot att öka självförsörjningen av livsmedel och mot att skapa bättre förutsättningar för jordbruket. Den senaste tidens utveckling i vår omvärld med Rysslands invasion av Ukraina och den påverkan både det och pågående klimatförändringar har på jordens gemensamma livsmedelsförsörjning gör att frågan kring vikten av närproducerad mat blivit alltmer aktuell. 

LPo kommer att arbeta för:
 • Att maten i skolan och på äldreboenden ska vara svenskproducerad. 
 • Äldre som har matleveranser ska erbjudas ett större utbud av husmanskost framför utländska maträtter som ibland har främmande smaker och är kryddstarka. Vi ser med fördel att det utbud som finns i affärer används då det har samma näringsinnehåll som kommunens mat.
 • Endast specialkost bör gå i första hand ske via kommunen.
 • Lpo ser gärna en utveckling mot ökad självförsörjning i kommunen. Som exempel på detta kan tas Borlänge och Hede där maten som serveras i skolor och äldreboenden produceras och föds upp i kommunen. Det innebär även att den är årstidsbunden i viss utsträckning 
Social omsorg för våra äldre 

Vi behöver ta hand om våra äldre och även förstå att igenkänningsfaktor kontinuitet skapar trygghet. AI eller artificiell intelligens kan vara mycket bra i vissa sammanhang, men kan aldrig ersätta mänsklig kontakt.

Därför behöver vi stoppa flykten och se över varför anställda slutar inom äldreomsorgen, via enkät

Vi behöver tänka förebyggande både gällande gamla och unga för att kunna möjliggöra en god livskvalitet för våra invånare. Därför bör vi gynna föreningar med breda aktivitet eter som motverkar ensamhet. Den sociala dagvården och demensdagvården viktiga kommunala investeringar som behöver prioriteras liksom tillskapande av små trygghetsboenden inne och utanför staden

LPo kommer att arbeta för:
 • Att personalen inom dagvård börjar arbeta med uppsökande verksamhet för personer över 80 år alternativt kan fungera som resurs på avdelningarna under morgontimmarna. 
 • Gräns på hur många som ska besöka en äldre i hemtjänsten – det ska även hänga samman med hur vårdbehovet ser ut.
 • Städ kopplas loss från undersköterskornas arbetsuppgifter både i hemtjänst och på särskilda boenden.
 • Kosten på särskilda boende kopplas bort från undersköterskor.
 • Möjlighet att gå ner i tid trots heltidsresan med färre arbetsdagar – tvättstugeschema. 
 • Vi behöver snarast ha mindre trygghetsboenden. Både i Nora på Tullbacken och i byarna Järnboås, Striberg, Viker där behov finns. Vi vill snarast starta denna planering då trygghetsboende skapar ökad trygghet och minskar ensamheten för äldre

 

Skola och barnomsorg

LPo står inte bakom de kraftiga nedskärningar som skett inom framför allt förskoleverksamheten under den senaste mandatperioden. Vi måste ha en långsiktigt plan i kommunen för hur vi på bästa sätt ska ta hand om våra barn och unga. Att som nu skett först lägga ned två verksamheter under kort tid för att sedan ett halvår senare upptäcka att vi har en akut brist på platser inom förskolan är inte acceptabelt. Om vi ska kunna ge våra barn och ungdomar goda möjligheter att utvecklas till stabila och trygga individer måste vi ge dem stabilitet och trygghet redan från början. Vi ser inte att större barngrupper och större, centraliserade förskolor är en väg dit. 

LPo kommer att arbeta för:
 • Att förskolor ska ligga nära familjerna och att kommunen ska ha mindre förskole enheter. 
 • Vi vill minska antalet till max 15barn/per grupp under höstterminen 
 • Vi vill att kommunen skaffar en förskole buss.  Vi tror att en förskole buss både ökar flexibiliteten för våra förskolor och även ökar Noras attraktivitet. 
 • Vi ser att ett enkelt och förhållandevis billigt sätt att snabbt lösa den akuta brist på förskoleplatser som nu finns är att återöppna Soltunet. 
 • Vi vill ge familjer möjlighet till alternativtill förskola, som t ex pedagogisk omsorg som tidigare funnits i kommunens regi. 
 • Vi vill minska storleken på barngrupperna från förskoleklass och upp till och med årskurs 4. 
Fritid och turism

Vi vill utveckla vårt friluftsliv tillsammans med föreningar, föreningarna utgör ett oerhört viktigt förebyggande inslag för barn och ungas hälsa. Att ta hand om våra föreningar och stötta dem är ett oerhört viktigt uppdrag för en kommun, särskilt med fokus på de föreningar som har mycket aktiviteter för barn och unga och når en stor målgrupp Inför framtiden och inför kommande byggnationer behöver översynen kring samtliga idrottsanläggningars kondition och badplatser göras för att tillsammans med föreningar göra en plan för dessa. 

Men även kultur är viktig i en stad som vår. Både för stora och små. Även här ser vi det viktigt med ett samarbete där kommunen främst kan bidra med stöd och marknadsföring 

LPo kommer att arbeta för:
 • Nya rutter för och tider för Plaskus utifrån en ökad service, ex Östra stranden, Trängbo och Gustavsberg. 
 • Fortsätta utveckla Digerberget utifrån inkomna förslag om trapp, utsiktsplats samt ute gym. 
 • Rensa Digerbergets backe för att barn och föräldrar kan nyttja den vintertiden. 
 • Alntorps Ö och skogen där måste omgående tas ner, det som fortfarande kan räddas från barkborren. Alntorps Ö ska användas till vad syftet med donationen var – rekreation. Vi ser med fördel att en äventyrsbana byggs och olika aktiviteter som gymnastik, yoga arrangeras.
 • Gula villan måste renoveras och arrenderas ut till en driven entreprenör. 
 • Vi ser en samordning av turismavdelningen liksom drift av kommunens reception som även kan fungera som servicekontor för besökare i Nora. 
 • Nora ska ha konstis vintertid på Karlsängsområdet 
 • Nytt idrottspolitiskt program tillsammans med föreningar
 • Vi vill utreda att flytta friidrotten till Karlsängs området (ängarna) Vi ser stora fördelar med det både för friidrotten och skolan. 
 • Vi vill koppla samman föreningar och fritidsgården på ett tydligare sätt, där gårdens uppdrag blir att ta hjälp av föreningarna genom att föreningarna får exponera sig på ett tydligare sätt med hjälp av fritidsgården. 
 • Vi vill utreda möjlighet för turistbyrå i tingshuset. 
 • Vi vill utveckla fler cykelleder och knyta samman Gyttorp- Striberg- Klacka – Järnboås via gamla banvallen. 
 • Vi behöver utreda hur eller på vilket sätt vi ekonomiskt ska klara av de framtida krav på underhållsarbeten som krävs för våra kulturhistoriska miljöer i Pershyttan och för vår veteran järnväg och dess lokaler.
 • Vi ser gärna att Stiftelsen eller kommunen satsar på att nyttja de dressiner som finns i ex ett turistsyfte 

 

Individ och familj

Vi behöver minska arbetslösheten och bidragsberoendet. Vi behöver få fler i arbete och få ut fler på praktikplatser i samband med kombinerade teori och praktikkurser/utbildningar. Oavsett om du kommer från Sverige eller ett annat land ska du få hjälp att komma in på arbetsmarknaden och få en bra integrering

Nora kommun ska minska antalet unga som begår brott. Allt från snatterier till alvarliga brott. Nora kommun ska även tydligt minska antalet som testar narkotika. Nora kommun ska bli ett narkotikafritt samhälle, som mycket tydligt tar avstånd från droger och brott.  Därför blir det offensiva förebyggande arbetet mycket viktigt. LPo har devisen att första dagen du placeras är första dagen på väg hem. Det gör att höga krav ska ställas på uppföljning av vården på institution. Tiden efter en placering ska sedan ta vid på ett rimligt sätt för att förhindra återplacering

LPo kommer arbeta för:
 • Att arbetsmiljöenheten utökas för att människor som deltar i den verksamheten ska göra en stegförflyttning och bli självförsörjande i någon form.
 • Att stötta företag som kan hjälpa till med yrkesutbildningar. 
 • Effektivisera placeringstiderna – dessa ska minska med 15% jämfört med 2021. 
 • Fältassistenterna arbetar nära föreningar och fritidsgård för att fånga upp barn och unga i riskzon som riskerar utveckla missbruk. De arbetar även med de unga som kommer hem från behandling. 
 • Kommunens familjebehandling ska arbeta med att förhindra placeringar samt att vi inte behöver köpa dyr öppenvård.