Budget 2024

Budgeten 2024 (se vårt förslag bredvid texten)

Så är det då dags för budgetarbete i Nora kommun inför kommande verksamhetsår.
Kommunen har 2022 gjort kraftigt överskott, men överskottet kommer inte att fortsätta då det till stor del är baserat på statliga bidrag – det är det enda vi med säkerhet kan säga.
Ska vi få mer pengar i kommunenskassa behöver vi attrahera nya invånare, vilket vi gör med kärnverksamheterna i fokus och ett bra barnperspektiv. Det tror jag att vi alla är överens om!


Tjänstemännen önskar mer pengar till sina verksamheter, många gånger pengar till tjänster på ledningsnivå eller stöd på övergripande nivå, men även för delar i verksamheter som andra ska hantera, men som inte görs. (läs entreprenörer och projekt). Utöver dessa utökningar av verksamhet består givetvis äskningarna av de ökningar som sker varje år utifrån prisökningar.
Inte någonstans inför budgetarbetet kunde man se krav på neddragningar/effektiviseringar vilket borde vara en rimlig önskan från majoriteten, när vi alla vet att vi går mot sämre tider.


Vi står idag inför stora kompetens och personaltapp.
Vi har verksamheter som bara ökar i kostnader genom att visa ständiga underskott.
Vi har verksamheter som har alldeles för stora barngrupper och vi står inför ett faktum att klasserna om något år kommer att bli större.
Allt inom kärnverksamheterna.


Vad gör då majoriteten?
Beställer utredningar, som om de kommer att sjösättas leder till fina lokaler, med stora kostnadsökningar som följd.
Vidare satsar de på fortsatta utökningar ekonomiskt när det gäller icke kärnverksamheter, för att visa att man gör något.
Resten överlämnas till tjänstemannaorganisationen att hantera.
Barnen får fortsätta gå i stora grupper och de äldre får fortsätta byta personal som många gånger både saknar erfarenhet av omsorgen och dessutom kanske bara ser arbetet som ett avstamp till nästa jobb.


Vi anser att vi i politiken måste få styra.
Vi måste få sätta tydliga och mätbara politiska delmål, som tjänstemännen sedan ytterligare få bryta ner. Vi kan inte förlita oss på tillitsbaserad styrning och flummiga mål som tolkas lite som det passar.
Vi behöver se konkreta åtgärdsplaner hur man vill förhålla sig till underskott och personalflykt när det uppstår De reaktioner och varningssignaler som kommit under ett par års tid måste tas på alvar. (Över 100% fler personer har sagt upp sig 2022 jämfört med 2021. Det är en konstant ökning sedan 2020)
Personalen måste få vara mer delaktiga i processer som rör dem.
Vi i LPo vill se effektiviseringar och lösningar inom socialtjänsten för att minska placeringskostnader.
Vi vill se krafttag mot de dåliga kostnadsunderlag som vi oftast får från tekniska sidan, vilka ofta bygger på schabloniserade kostnader i stället för verkliga och därmed måste pengar hela tiden skjutas till då schablonerna slår fel. Vi vet att det pågår ett långsiktigt arbete för att vi själva som kommun ska bli bättre på att lämna uppdrag, men den tekniska delen borde göra en rejäl självrannsakan.


Vi kan inte se att majoriteten ställt krav på detta fram till dags datum. Inte heller att bristfälliga underlag skickas tillbaka.
I budget som vi gör tillsammans med Norapartiet och presenterade inför kommunstyrelsens arbetsutskott, vill vi i stället för generella investeringsanslag i budget som aldrig räcker får ärendena hanteras var för sig i fullmäktige. Mer bråttom är det inte, med renovering av gator och broar. Det skulle även ge oss större kontroll över underlagen
Vi vill se ett beslut på inköp av förskolebuss och en tidsatt åtgärdsplan för att minska barngrupperna i förskolan nu, ex skjuta på beslutet om öppenförskola och mjukstarta genom exempelvis ett samarbete med kyrkan.
Vi vill se förslag på lösningar på kompetens- och personaltapp inom omsorgerna.
Vi lägger ett mindre tillfälligt sparförslag (för enbart 2024) på förvaltningen
Totalt ålägger vi ett sparbeting på 11 mkr som motsvarar cirka 2 procent. Det vill säga 8 413 tkr är generella tillfälliga sparåtgärder som överlämnas till ledningen att verkställa omgående och 2 591 tkr är specifika åtgärder.
Med våra åtgärder skapar vi tillväxt och attraktivitet samtidigt som vi kräver besparingar och focus på kärnverksamheterna.
Förslaget innebär ett resultatmål på 1 tkr för 2024.
Vi bilägger våra tydliga delmål som bidrar till ett helhetstänk och en attraktiv kommun på sikt.

Powered By EmbedPress