Partiprogram VAL 2022

Partiprogram 2022 kommun och region.

 

 Behåll och utveckla landsbygdsskolorna

Behåll och utveckla landsbygdsskolorna. LPo kräver att alla landsbygdsskolor ska behållas och vill att stadsbarn i trånga skolor bussas ut på landet för sin skolgång om det behövs.

 

Återgång till ett säkert brandförsvar

Deltidsbrandkårerna i Knutby, Skyttorp och Järlåsa, ska stärkas upp och en återgång till 5 personer i räddningsstyrkan är ett måste för medborgarnas säkerhet. Deltidarna ska också erbjudas värdiga löner. IVPA-larmen (I väntan på ambulans), ska återinföras. Vi driver hårt en återgång till ett säkert brandförsvar.

 

  Utveckla kollektivtrafiken på landsbygden

Kollektivtrafiken på landsbygden måste förbättras. Speciellt med tanke på att Uppsala stad mer eller mindre har gjorts omöjlig att ta sig in och igenom med bil. Framförallt tvärlinjerna behöver förbättras, då stomlinjenätet är relativt bra.

 

Öppna fler vårdcentraler i kransorter

Vårdcentraler och distrikssköterskemottagningar behövs utvecklas och bli fler allt eftersom våra kransorter växer och behovet av vård närmare hemmet ökar.

 

 Återupprätta bilen som transportmedel

De senaste åren har bilåkandet försvårat och försämrats kraftigt i Uppsala stad. Tidigare har avgasproblem varit ledord för bilmotståndet. Men i takt med en snabbt växande elbilsmarknad, så har ändå Uppsala kommun fortsatt försämra för bilismen.

Bilen behövs för landsbygdsbefolkningen, men även stadsborna har ofta behov av bilen. Många vågar inte låta barn åka buss själva på kvällar och till skolan, då de oroas över ökande våld. Logistiskt blir det ofta problem med flera barn och stora väskor och annan utrustning. Kommunen bygger vägbulor, refuger och andra farthinder i rasande takt. Maxhastigheten i Uppsala ska sänkas till 40 km/h. LPo är emot allt detta och tycker det är dags att vända trenden och underlätta även för de som måste åka bil. Uppsala har plats för alla trafikslag. Svindyra parkeringar och borttagna p-platser, både för boende och besökare, minskar knappast rundkörningen och förbättrar miljön. Vi förespråkar betydligt fler p-platser, samt p-skiva på kommunala parkeringar. Tillgängligheten för äldre och handikappade måste förbättras. Det görs naturligtvis också bäst genom att underlätta för biltrafik.

 

 Gratis kollektivtrafik i kombination med differentierad skatt.

LPo ser idag en stor skevhet i hur kommunalskatten används. Stadens invånare har nära till väldigt mycket offentligt finansierad verksamhet. Vilket gör att man både nyttjar den mer och har större utbyte av den. För landsbygden varierar det beroende på hur långt man har till offentligt finansierad verksamhet. I vissa kransorter nära staden, finns relativt mkt service, men på den rena landsbygden och i vissa mindre orter, har man långt till allt vad offentlig verksamhet heter. LPo förespråkar därför att Uppsala ska införa differentierad kommunalskatt. Detta i kombination med gratis kollektivtrafik. För den kommunala budgeten ska det vara ett nollsummespel, då ett relativt litet antal, som bor långt från service får kraftigt sänkt skatt, medan den stora massan i centralorten Uppsala får en marginell höjning. Däremellan finns flera grupper med alltifrån oförändrad skatt, till sänkningar i varierande grad. LPo ser gärna att fler reser kollektivt och vill därför göra det gratis. Men då turtätheten varierar kraftigt i kommunen, så tycker vi att detta i kombination med differentierad skatt är det enda rättvisa.

 

 Ambulans och brandkår till Rasbo.

LPo förespråkar att det byggs en räddningstjänststation i Rasbo. Läget ser vi som optimalt, då det dels saknas en brandstation i området och ambulansen hamnar lite utanför stadens östra sida. Detta ger, i och med lokaliseringen invid väg 288, snabba utryckningar till såväl östra halvan av Uppsala kommun, västra delarna av Östhammars kommun och stadens östra delar. Östra staden sannolikt skulle sannolikt nås snabbare av en ambulans från Rasbo, än att ta sig från sjukhuset genom en trafikmässigt trång stad. Gränbystadens snabba tillväxt, liksom Lindbackens tillkomst, talar också för detta. Medborgarnas säkerhet ska komma i första rummet.

 

Telefon och IT till alla.

Kommunen måste ta ett större ansvar och påverka fiberutbyggnaden i hela kommunen, även dom som fastigheter som ligger långt ifrån fibernätet ska få möjlighet till snabbt internet, ip telefoni mm.

 

Ja till El, gas och biobussar – Nej till spårvagnar.

Att skapa ett nytt spårvägssystem i en redan befintlig, såpass stor stad som Uppsala, säger LPo absolut nej till. En så stor ombyggnad av Uppsala + de gigantiska kostnader som projektet skulle ge, vore i våra ögon rent vansinnigt! LPo vill att Uppsala ska jobba vidare med miljöbussar så som gas, el och biobussar och att dessa utvecklas och även kan nyttjas till bättre och miljövänligtrafik utanför Uppsala tätort – det är där Uppsala ska satsa pengar! Inte på spårvagnar.

 

 

 Nej till sydöstra staden – Bygg väx i kransorterna

Uppsala stad växer för fort. LPo anser att den nästintill hysteriska byggboom som drabbat Uppsala förfular staden, gör den trång och ovälkomnande. Sydöstra staden riskerar att bli ett nytt miljonprogram och vi säger blankt nej till den. Förtätningen av redan befintliga områden, motsätter vi oss än mer kraftigt, då de som redan bor där oftast valt sitt område efter de förutsättningar som finns. Vi ser helst att en befolkningstillväxt i Uppsala kommun sker i kransorter och ren på landsbygd. Dock ser vi inte snabb befolkningstillväxt som positivt för kommunen.

 

Bygg ungdoms och studentlägenheter i kransorterna

Kommunen ska ge i uppdrag åt Uppsalahem att bygga små ungdoms och studentlägenheter i kransorterna i närhet till kommunikationer. Byggnormen för dessa måste vara så att det blir en låg hyra.

 

Bygg service och seniorboenden i kransorterna

Kommunen ska ge Uppsalahem i uppdrag att bygga serviceboenden och seniorboenden i kransorter med närhet till kommunikationer. Även sk generationsboenden, så att det finns hyresrätter i varierande storlek vilket underlättar för olika familjekonstellationer, så att ex inte ett par sitter kvar i stora villan, utan kan sälja den till exempelvis en barnfamilj. På så vis blir det jämnare pucklar med barnkullar i ett samhälle.

 

Utöka äldreboende på Landsbygden

Kommunen bör satsa på fler äldreboenden på landsbygden. Under förra mandatperioden, så hotades Björkgården i Knutby med nedläggning, men det drogs tillbaka efter protester. LPo anser att äldreboenden i landsbygdsmiljöer ska prioriteras och utökas.

 

 Gynna små lokala företagare

Färdtjänst, skolskjuts och sjukresor måste upphandlas så att små lokala bolag kan vara med och lämna anbud. Som det är idag missgynnas dessa kraftigt. LPo anser att det ska vara precis tvärtom. Upphandlingar ska utformas så att det gynnar små lokala företag.

 

Vatten och avlopp

LPo anser att kommunen måste ompröva sin hållning beträffande enskilda avlopp. Även tvångsanslutningar av vatten o avlopp. Lpo vill sänka avgifterna för slam- och soptömning samt se över regler för verksamheten. De kommunala bolagens verksamhet expanderar och breddas, vilket bl a leder till avgiftshöjningar och regler med nya avgifter. I slutänden blir detta en ökande kostnad för i synnerhet enskilda fastigheter

 

Kommundelning

Kommundelning. LPo ser att Uppsala stad med 75% av kommunens invånare, får nästintill alla satsningar och nybyggen. 50 000 människor som bor på ren landsbygd eller i kransorter negligeras nästan undantagslöst beträffande service och offentlig verksamhet. Vi vill att en utredning om kommundelning görs. Där Uppsala stad knoppas av som egen kommun och en eller flera kommuner bildas av resterande gissningsvis 99% av kommunens yta. Ekonomiska värderingar av det som är i kommunal ägo ska göras, liksom vilka resurser som läggs var. Uppsalas politiker har drabbats av storstadshybris och låneskulden nästintill skenar. LPo vill inte att landsbygdsbefolkningen ska tvingas betala en massa skatt till saker som de aldrig har någon glädje av.

 

Uppländsk mat

Vi driver att bra närproducerad mat skall finnas i skolor, vården och andra offentliga organ i Uppsala kommun och län. Efter press från LPo har Uppsala kommun tagit några steg i den riktningen. Det kommer vi att följa upp, så att det blir en verklighet. I landstinget finns det mycket kvar att göra på denna front. Det är inte bara maten som blir bättre och säkrare. Skatter och arbetstillfällen stannar även kvar i kommun och län.

 

 Infrastruktur stad och land

Skolan är navet i bygden tillsammans med föreningsliv, butik, mack, kommunikationer och annat. LPo vill underlätta för bygglov i Uppsalas kransorter och landsbygd. Stötta företagandet, föreningslivet och bidra till utbyggnad av IT. Uppsala stad har växt tillräckligt och för stadens invånares skull bör dess karaktär, öppna ytor i bl a form av parker och torg bevaras. Uppsalas expansion bör i huvudsak ske i kransorter och på landsbygden runt staden. Vi anser att det är ett grovt slöseri med naturresurser när Europas bästa åkerjordar bebyggs. De öppna landskapen har kännetecknat Uppland. Bevara dem och låt inte hus och granplanteringar breda ut sig där.

 

Vården

LPo Uppsala vill ändra på regionpolitiken så att den utgår från patienters och vårdpersonals synpunkter. Bland annat vill LPo Uppsala öka antalet platser på neonatalavdelningen på Akademiska Sjukhuset. Våra minsta och mest sköra medborgares möjlighet till ett fortsatt liv ska avgöras av medicinska faktorer, inte pengar! LPo Uppsala anser också att man behöver utöka psykiatrins öppenvårdsresurser. Följderna av psykisk ohälsa är inte bara kostsamt för samhället, det är också ofta ett långt och smärtsamt lidande för den drabbade.

 

Sälj UKK och Fyrishov

Det är märkligt att kommunen gör sig av med och nedrustar kärnverksamhet som skolor, räddningstjänst och energibolag, men behåller och storsatsar på “leksaker”. Vi vill att kommunen säljer UKK och Fyrishov. Vi är även tveksamma till att behålla stadsteatern och Studenternas IP. LPo vill prioritera verksamhet som inriktar sig på ungdomar och bredd.

 

Kultur

Utöka Bokbussarnas verksamhet. Utöka de lokala bibliotekens öppettider sommartid och låt bokbussen gå även då. Stöd ekonomiskt kulturverksamhet i hembygdsgårdar och andra föreningar på landsbygden. Många hembygdsgårdar kämpar med en svår ekonomisk situation och behöver ökat stöd.

 

 Energi

Inga importerade sopor ska få eldas i värmeverk som finns i Uppsala kommun. Det är absurt att vi tar emot blandsopor, med all möjligt miljöskadligt i, samtidigt som vi sopsorterar och komposterar våra egna sopor. Värmeverken i kommunen ska i huvudsak eldas med Uppländska råvara, gärna GROT från skogen och våra egna sopor från Sverige.

 

 Dubbdäck räddar liv

Dubbdäcksförbudet Vi anser att dubbdäcksförbudet i Uppsala ska bort. Det innebär bara längre körsträckor och därmed totalt större miljöpåverkan. Effekterna verkar även ha uteblivit och vi vill ha en riktig redovisning av detta experiment.

 

 Idrott och rekreation

Kommunala badplatser, lekparker och rekreationsområden i alla delar av kommunen bör hållas i god standard för att ge samtliga kommuninvånare en god möjlighet till en meningsfull fritid. Merparten av alla konstgräsplaner som finns i Uppsala kommun idag, ligger i Uppsala stad. LPo Uppsala driver att nästkommande konstgräsplaner ska läggas i kransorterna, dock under förutsättning att det inte bidrar till spridande av microplaster. Med i en geografisk spridning över Uppsala kommun, så att alla kommuninnevånare får en plan inom drägligt avstånd. Skolovsaktiviteterna har nästintill uteslutande arrangerats i Uppsala stad. LPo kräver att denna snedfördelning upphör och att aktiviteter även skapas för landsbygdens barn. Vintertid ska skridskoisar spolas även på landsbygden, vilket enbart sker med ideella krafter idag.

 

Rovdjurspolitiken

Uppsala län har en av Sveriges tätaste lodjurspopulationer. Vilket inte gynnar vare sig viltvården, tamdjuren eller lodjuren själva på sikt. Stammen behöver reduceras kraftigt lokalt och jakttiderna förlängas för ha en fortsatt balanserad stam och möjliggöra tamdjurshållning. Vargen är en betydligt tuffare predator som ställt till stora problem för främst fårägare, även viltvården drabbas hårdare och det är svårt att få eftersöksjägare vid viltolyckor. Vår hållning är att Uppsala kommun och län, återigen ska bli vargfria.

 

Lokala folkomröstningar

Lpo anser att kommuninvånarna ska få möjlighet att bli mer delaktiga i dom beslut som berör dom och anser att lokala folkomröstningar ska genomföras innan större besluta fattas