Verksamhetsberättelse 2023 & Verksamhetsplan 2024 – Nora

Verksamhetsberättelse 2023

Efter valet 2022 erhöll vi 5 mandat i Nora samt 2 mandat i Lindesberg 

I Lindesberg gick man samman med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i en majoritet och ändrade därmed majoritetsförhållandena i Lindesberg.

I Nora har kommunen omorganiserat sin styrning och ledning. Då LPo är största oppositionsparti och valde då att gå i valteknisk samverkan med samtliga partier i opposition utom Sverigedemokraterna har vi fått en bra utdelning i nämnder och styrelser. Detta innebär att majoriteten i de flesta nämnder och i kommunfullmäktige endast har ett mandats övervikt.

I kommunstyrelse har vi haft två ledamöter och ersättare och i  kommunfullmäktige fem platser. Vi har haft representation  i Samhällsbyggnadsnämnden både ordinarie och ersättare. Vidare har vi haft representation i överförmyndarnämnden, valnämnden, Norabostäder, Götlinska gården,  alla nämnder och utskott,förutom den tekniska nämnden. Vi har även innehaft oppositionsrådsposten.

I Nora valde majoriteten att öppna kommunstyrelsen på sitt första möte 2023 , men vi har under 2023 fortsatt våra öppna möten på hotellet i Nora. Vi har under året haft aktuella frågor uppe som vindkraft, lasarettet och Alntorps Ö uppe vid dessa tillfällen . Vi har under året deltagit på Noramarken Vi har varit aktiva i bevarandet av Lindesbergs lasarett genom att försöka få en enighet bland partierna i Nora att göra ett uttalande i frågan – utan resultet. Vi har drivit frågan om alternativ till särskilda boendet Rosen. 

Vi haft ett nära samarbete med lokala partiet Norapartiet . Vi har fortsatt skriva insändare, interpellationer samt lagt egen budget tillsammans med Norapartiet.

Vi känner ett starkt stöd hos invånarna i Nora, även om det inte syns i vårt medlemsregister. Vi har försökt lyssna in vad invånarna vill och önskar vilket är en av partiets grundpelare – att vara folkets röst och att vara transparent. 

I Nora har vi även under året haft hjälp med att uppdatera hemsidan en gång i månaden , vilket har lett till att den idag speglar det arbete som sker i Nora i bättre utsträckning än tidigare. Fortfarande finns en stor förbättringspotential att nå ut till allmänhet och medlemmar

För redovisning rörande Lindesberg se bil 1

Styrelsen har bestått av 

Bengt Magnusson valdes på 2 år 
Eva Karlsson valdes på 2 år 
Kaj Björåsen valdes på 2 år 
Anna Berggren 1 år kvar
Bo Henriks 1 år kvar
Klara Sandberg 1 år kvar,
Tommy Söderqvist 1 år
Alexandra Mathisen valdes in som suppleant medan den andra platsen varit vakant för representant från Lindesberg
Som ordförande valdes Pia-Maria Johansson
Ulrika Eriksson valdes till ordinarie revisor och Arne Waatho valdes till  revisorsuppleant
Styrelsen och politiskt har vi haft ett antal möten regelmässigt första måndagen i månaden. Där har vi avhandlat politiska frågor samt olika satsningar.
Representanter från Lindeberg har deltagit i syfte att vi ska stödja varandra då vi slagit samman de lokala avdelningarna.

Medlemsantalet är förändrat till det positivare. Vi är idag 24 medlemmar i Nora, vilket är 6 nya medlemmar. I Lindesberg uppgår antalet till 15 st

Verksamhetsplan 2023 var :

Fortsätta med de öppna mötena alternativt sända digitalt kopplat till aktuella ämnen. Med anledning av att kommunstyrelsen sedan jan 2023 åter öppnat sina möten är ambitionen att koppla ett tema till varje träff, där aktuell fråga diskuteras och informeras om Delvis uppnått även om vi behöver nå ut till fler och vi endast haft tema ett par gånger (Vindkraft, Alntorps Ö Rosen) 

Delta i Noradagarna, Noramarken samt den allmänna flaggdagen uppnått Noradagarna deltog vi ej då politiska partier ej var välkomna, däremot Lindedagen fanns LPo på plats samt Noramarken där vi hade gott om besökare de 2 dagarna trots regn. Vi deltog även på allmänna flaggdagen 6 juni i Nora

Samverka -Stötta närliggande kommuner i länet att starta lokalavdelningar ej uppnått då vi saknart ork och resurser

Förbättra vår hemsida och hålla den uppdaterad med insändare som görs samt aktuella interpellationer och motioner. Se över möjligheten till att skapa en LPo granskar politiken Fortsätta debattera i framkant lokalt. Partiet ska fortsatt vara transparent med de politiska frågor som är aktuella i kommunen uppnått se beskrivning ovan

Medlemsvärva – Lpo lokalt ska vara 30 medlemmar innan årets slut. Ej uppnått

Arrangemang för medlemmarna -delvis uppmått då samtliga aktiva bjöds på julbord samt hade sommaravslutning inför sommaren 2023

Förslag styrelse 2024

Ordförande Pia-Maria Johansson

Ledamöter ett år kvar: Bengt Magnusson, Eva Karlsson och Kaj Björåsen

Samt 1-2 adjungerande ledamöter från Lindesberg

Nyval ledamöter 2 år     Aarne Waahto, Anna Berggren och Bo Henriks

Förslag ersättare 1 år  Alexandra Mathisen: 

Samt 1-2 adjungerande ersättare  från Lindesberg

Revisorer : Ulrika Eriksson  Suppleant Klara Sandberg,

Valberedningen  Stefan Hjortsberg + 1 st från Lindesberg

Verksamhetsplan 2024

Arrangera öppna mötena med tema, alternativt sända digitalt kopplat till aktuella ämnen. 

Delta i Noramarken, Lindedagen samt den allmänna flaggdagen 

Samverka -genom nätverk med Askersund där syftet är att stötta närliggande kommuner i länet att starta lokalavdelningar 

Förbättra vår hemsida och hålla den uppdaterad med insändare som görs samt aktuella interpellationer och motioner. 

Lindesbergs hemsida ?

Se över möjligheten till att skapa en LPo granskar politiken 

Fortsätta debattera i framkant lokalt. Partiet ska fortsatt vara transparent med de politiska frågor som är aktuella i kommunen 

Medlemsvärva – Lpo lokalt ska vara 20 medlemmar innan årets slut i Lindesberg och 35 i Nora. 

Arrangemang för medlemmarna 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *