Vargstammen

2021 lade LPo Nora en motion
om en vargfri kommun
– 2023 kom svaret!

Det råder obalans i skogen

Kunde älgarna demonstrera skulle de definitivt göra det, liksom alla industriuppfödda djur som blir till mat på våra tallrikar

Vår motionen handlar om att backa upp den kamp de människor och jaktlag som förstår allvaret i en växande vargstam. 

Det är uppenbart på svaret (se svar nedan) att man inte förstår allvaret. Det svar vi fick finns redan i motionen

Vi i LPo är väl medvetna om att vi inte har vare sig mandat eller vetorätt i frågan men att bifalla motionen och skriva till regeringen och begära att Nora blir en vargfri kommun är faktiskt ett led i att ta detta problem på allvar och ge råg i ryggen på de som vill ha balans i skogen och som försöker göra något åt frågan när naturvårdsverket helt struntar i det

  • För oss i LPo handlar det om att öka självförsörjningsgraden, att kunna nyttja viltköttet på ett annat sätt än som sker idag.
  • Att ha mer betande mular i skog och mark.
  • Det handlar om att vargen inte är en utrotningshotad ras
  • Det handlar om att kunna ha kvar en fantastisk viltvård som sker av våra jaktlag runt om i länet
  • Det handlar om att kunna ha kvar den löshundsjakt våra jägare i decennier utvecklat

Idag har vi 16 revir eller familjegrupper i Örebro län som vi påverkas av. Varje revir äter 120-150 älgar per år. Vi har minst 10 revir som finns inom Örebro län. Hur många älgar blir det på ett år om vi snittar på 120? – 1200 älgar

De övriga 6 delar vi med andra län så vi kan nog lägga till 300-400 älgar.

Till detta skall också läggas predation från icke revirmarkerande vargar. Det är alltså betydande mängder älg som dödas av rovdjur i våra skogar varje år.

Inom länet pågår ju ett arbete för att höja självförsörjningsgraden. I detta perspektiv kan det också vara intressant att tillägga att ca 1500 älgar innebär ca 900 000 portioner prima, klimatsmart och antibiotikafria portioner kött som nu måste anskaffas någon annanstans.

Ett annat perspektiv:

Vi hade 2023 en ”rekordstor” vargjakt i Sverige. I Örebro län fälldes 19 vargar.

Man kan ställa detta i ljuset av att om det skulle födas valpar i samtliga 16 revir så innebär det ca 74 st nya vargar (enligt forskarna överlever 4,6 valpar/kull).

Enligt de senaste beräkningarna från LSTMOOSE ligger älgstammen i länets olika förvaltningsområden mellan 4,3 till 7 älgar per 1000 hektar.

En älgstam där det i skogen sker jakt bör ha 10-11 älgar per 1000 hektar anser vi.

Finns varg i området är rekommendationerna att älgjakten upphör vid en älgstam av 7-7,5 älgar per 1000 ha.

Vi har alltså passerat gränsen för en hållbar älgförvaltning.
Den avskjutning som nu sker skattar på kapitalet DVS stammen kommer att störtdyka nedåt. Detta började den göra under jaktåret 2022/2023.

Alla fakta över älgstammens och rovdjurens utveckling finns hos länsstyrelsen.

2023 var tilldelningen i länet knappt 500 älgar. Till skillnad från 1600 året innan. Det säger också en del om konsekvenserna av nuvarande förvaltning.

Många jaktlag vägrade skjuta men hotas då av skogsbolagen att de hyr in jägare utifrån.

Så även om älgjakten kommer att upphöra så kommer vargarna fortsätta reducera stammen dygnet runt, året runt, tills inga älgar återstår.

Länsstyrelsen Örebro hade (2014-2022) en utmärkt plan för förvaltning av de stora rovdjuren. I denna plan talades det om socioekonomiska faktorer, meningsfull jakt, adaptiv förvaltning och ett levande landskap med djurhållning. Inget av det i planen fastslagna genomfördes eller följdes upp – inte ens förordet!

Landsbygdsbefolkningen och småbrukarna har helt övergivits. Trots stipulation om det motsatta i planen. LRF har uppvaktat i flera kommunen utifrån att 200-300 får dödas eller måste avlivas årligen på grund av angrepp

Slutligen: 144 jaktlag skrev hösten 2023 till landshövdingen. De uttryckte situationen så här:

Hela situationen är absurd. Man kan likna situationen med en båt som har kurs mot land i högsta fart. I maskinrummet står storskogsbolagen och eldar så pannorna glöder, i styrhytten står styrman Naturvårdsverket och har låst rodret på kollisionskurs och ute på däck står kapten Länsstyrelsen . I stället för att avvärja katastrofen så ägnar kaptenen all tid åt att lista vilka han skall skylla på när katastrofen är ett faktum. På land står vi och viftar med varningsflaggorna , men ingen verkar bryr sig om detta.”

Kunde älgarna demonstrera är vi säker på att de skulle bifalla vår motion – vi hade hoppas att Nora haft modet att följa Askersund och Åres exempel och bifalla motionen.

Svar på motionen:

Svar på motion 2/2021 från Pia-Maria Johansson
(LPo) om en vargfri kommun
Sammanfattning

Pia-Maria Johansson (LPo) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige
med ett förslag om att Nora kommun genom en skrivelse till regeringen deklarerar
att Nora kommun inte vill ha en frilevande vargstam inom kommunens gränser.
I kommunallagens 2 kap. 1-2 §§ framgår att en fråga faller inom den kommunala
kompetensen om den rör ett allmänt intresse samt att den har anknytning till
kommunen eller kommunens medlemmar. Kommunen får inte hantera frågor som
enbart staten, annan kommun eller någon annan ska ha hand om.
Det är staten som ansvarar för den svenska rovdjurspolitiken. Riksdagen har
antagit övergripande mål för den svenska rovdjurspolitiken, därtöver har
Naturvårdsverket i uppdrag att besluta om en gynannde bevarandestatus för
rovdjursstammarna. Även Länsstyrelsena har ett ansvar genom att bland annat ta
fram förvaltningsplaner och besluta om licens- och skyddsjakt.

Med detta som grund föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen

Att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Delgivning av beslut
Pia-Maria Johansson (LPo)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2023-10-30
Motion, 2022-12-01

Joacim Bock
Vik. Kanslichef

Christina Landoff
Kommundirektör

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *